Pidä yhteinen opetushetki / Ordna gemensamma stunder för undervisning

Takaisin alkuun / Tillbaka till ingångssidan

Täällä esitellään lainauksia kyselystä. Lainaukset ovat tässä alkuperäisellä kielellä, eli löytyy sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä.

Här presenteras citat från enkäten. Citaten är på ursprungliga språket, det vill säga här finns både finsk- och svenskspråkiga.

”Vertaisryhmän malli. Lapsia ei saa tunnistaa, mutta videolla voi näkyä pelkästään esimerkiksi kädet, kuulua lasten laulama suujumppalaulu samalla kun videossa näkyy tukikuvat. Voidaan myös tiedustella, ovatko vanhemmat halukkaita hakemaan materiaalia omasta varhaiskasvatusyksiköstä, esimerkiksi suujumppakuvia, tukikuvia, tai muuta sellaista, jos esimerkiksi ei mahdollisuutta tulostaa tai hankkia vaikkapa höyheniä puhalteluun taloustilanteen vuoksi.” 

”Opetustuokiot pienemmillä porukoilla Meet-sovelluksen avulla, opetuskuvat ja -videon jakaminen oppilaille ja opetuskeskustelut sen avulla. Aktiivinen yhteydenpito sekä oppilaisiin että huoltajiin, jotta tehtävien määrä ja taso pysyy kohtuullisena.” 

”Yhteiset etäoppitunnit ja niiden yhteisöllisyys on tukenut oppilaitani. Haluaisin käyttää enemmän sovelluksia ja nettimateriaaleja, mutta perheillä ei ole kykyä ottaa niitä käyttöön etänä. Oikeantasoiset tehtävät motivoivat oppilaita ja monisteniput ovat olleet kuulemma tämän takia hyvin pidettyjä.”

”Meet- tapaamiset alkuopetusikäisten oppilaiden kanssa ovat osoittautuneet tosi toimiviksi. Hyvä keino pitää yllä kontaktia ja seurata, miten etätehtävien teko etenee. Samalla voi näppärästi pitää pienen esimerkiksi luki-tuokion.” 

”Jag har bett om elevers telefonnummer så att jag kan ringa upp gem genast om de är försenade till en lektion i Meet. Det har gjort att lektioner inte glöms bort och att jag kan använda min tid effektivt då lektionerna kan komma igång genast på utsatt tid. Att kunna spegla min egen datorskärm i Meet och på så sätt kunna utnyttja digitala läromedel har underlättat mycket då jag undervisar, särskilt i matematik.” 

”Vertaisten käyttäminen apuna.” 

”Meillä toimii yhteisopettajuus erityisopettajan kanssa. Opetamme videoyhteydellä omaa ryhmäämme. Kadonneita lampaita hätyytellään puhelimella tai viesteillä. Eli kyseisen ryhmän kanssa olemme yhteyksissä neljä kertaa viikossa. Olen tämän kokenut hyväksi käytännöksi.” 

”Videolinkit ovat olleet erinomainen valinta. Se tarjoaa mahdollisuuden rytmittää työtä perheen aikataulujen, sisarusten sekä vanhempien mukaan. Sen myötä ohjeita voi kerrata ja opetusta tauottaa. Tämän lisäksi osa lapsista osallistuu etätuokioihin, joissa käydään läpi hankalia kohtia, opetellaan uusia asioita ja ollaan vuorovaikutuksessa. Myös yhteistyö kotien kanssa on tiivistynyt.”

”Aineenopettaja opettaa matematiikan asian Teams-kokouksessa. Tämän jälkeen kutsun omaan kokoukseen pienryhmän, jonka kanssa laskemme yhdessä. Samaan aikaan matematiikan opettaja soittelee läpi muita oppilaita, aloittaen niistä, joiden arvelee tarvitsevan neuvoa.” 

”Säännöllinen etäopetus. Esimerkiksi klo 9-11 ja 12-13. Oppilaat saavat tuona aikana koko ajan opettajan apua. Päivä alkaa kuulumisten vaihdoilla sekä lukujärjestyksen läpikäymisellä, josta siirrytään opetukseen. Tehtävät annetaan suullisesti ja kirjallisesti (visuaalinen ja auditiivinen), oppilaat aloittavat tehtävät yhdessä. Opettaja on aina saatavilla, jos herää kysymyksiä. Apuna käytetään erilaisia pelejä, digiopetusmateriaalia sekä itse tehtyä materiaalia. Oppitunnit kestävät 30-45min, jonka jälkeen on välitunti. Koska oppitunteja on vähemmän, opetus on oppiainerajat ylittävää. Oppilaille on opetettu etäopiskelutaitoja ja kerrotaan aina, mitä heiltä odotetaan.”