Tutkimusjulkaisut

2023

Research articles

Hautala, J., Hawelka, S. & Ronimus, M. (2023). An eye movement study on the mechanisms of reading fluency development. Cognitive Development. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2023.101395

Heikkilä, R., Korpivaara, P., & Niskakoski, M. (2023). Digilukiseulassa yhdistyvät tutkimustieto ja käyttäjälähtöisyys. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 33 (3), 66–76.

Heiskanen, N., Karhu, A., Savolainen, H. & Närhi, V. (2023). Implementing positive behaviour intervention and support in Finnish early childhood education and care: leadership team’s perspective, European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2023.2207057

Hintermeier, L., Hautala, J. & Aro, M.  (2023). Rapid coding of syllable structure by dysfluent developing Readers. Scientific Studies of Reading. https://doi.org/10.1080/10888438.2023.2203863

Klenberg, L., Teivaanmäki, S., Närhi, V., Kiuru, N., & Healey, D. (2023). Effectiveness of ENGAGE in reducing difficulties in everyday executive functions among Finnish preschoolers: a randomized controlled trial. Child Neuropsychology, 29:8, 1341-1361. DOI:10.1080/09297049.2022.2164568

Peltopuro, M., Vesala, H. T., Ahonen, T., & Närhi, V. M. (2023). Borderline Intellectual Functioning and Vulnerability in Education, Employment and Family. Scandinavian Journal of Disability Research25(1).

Posti, J., Koponen, S., Hautala, J., Heikkilä, R., Mäkisalo, J. (2023). Erilaisten interventioiden vaikutus nopeaan sarjalliseen nimeämiseen (RAN): systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Puhe & Kieli, 43 (4).

Risberg, A-K., Widlund, A., Hellstrand, H., Vataja, P. & Salmi, P. (2023) Profiles och reading fluency and spelling skills: Stability and change across the early school years. Scandinavian Journal of Educational Research.

Torppa, M., Aro, T., Eklund, K., Parrila, R., Eloranta, A. K., & Ahonen, T. (2023). Adolescent reading and math skills and self-concept beliefs as predictors of age 20 emotional well-being. Reading and Writing, 1-25.

Books and book chapters

Pulkkinen, L., Ahonen, T., & Ruoppila, I. (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Assessment and rehabiliation materials

Hasu, J. 2023. KUMMI 21. Nuottinuotta: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa – Teoriaa ja harjoituksia. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.

Heikkilä, R., Korpivaara P., Kettunen, A., Westerholm, J., Hautala, J. & Niskakoski, M. (2023). AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3-6. Sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet (AKI-seula). Niilo Mäki Instituutti.

Heikkilä, R., Korpivaara, P., Niskakoski, M., Oraluoma, E. & Salmi, P. (2023). LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen, kirjoittamisen ja peruslaskutaidon tuen tarpeen tunnistamisen sähköiset välineet 1. ja 2. luokalle. Niilo Mäki Instituutti.

Puolakanaho, A., Lappalainen, P., Kaipainen, K., Keinonen, K., Lappalainen R., & Kiuru N. 2023. Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma. Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.

Conference- and other presentations

Hautala, J., Junttila, E., Ronimus, M.,  Karhunen, R. (2023). Effectiveness of drama pedagogical reader’s theater programs in special education. Oral presentation European Association for Research on Learning and Instruction (Earli) 2023 -conference, 20-26.8.2023, Thessaloniki, Greece. 

Hautala, J., Karhunen, R., Junttila, E., Ronimus, M. (2023). Effectiveness of Reader’s Theater programs in special education: Summary of ReadDrama -project findings. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen, 5-6.10.2023, Jyväskylä, Finland.

Heikkilä, R., Korpivaara, P., & Niskakoski, M. (2023). Lukitaitojen kokonaisvaltainen arviointi tukitoimien suunnittelun ja seurannan pohjana. Suullinen esitys, Oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen, 6.10.2023

Heikkilä, R., Korpivaara, P., & Niskakoski, M. (2023). Luku- ja kirjoitustaidon sähköiset arviointimenetelmät ala- ja yläkouluun sekä toiselle asteelle. Suullinen esitys, EDUCA-messut, 27.1.2023.

Huotari, S., Heikkilä, R., Korpivaara, P., & Niskakoski, M. (2023). Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi tukitoimien suunnittelun ja toteuttamisen pohjana. Suullinen esitys, Kasvatustieteen päivät, 24.11.2023.

Huotari, S., Koponen, T., Aro, M., Torppa, M. & Heikkilä, R. (2023). The role of quantity naming for arithmetic and reading fluency. Posteri, Kasvatustieteen päivät, Vaasa, 23.11.2023.

Huotari, S., Koponen, T., Aro, M., Torppa, M. & Heikkilä, R. (2023). The role of quantity naming for arithmetic and reading fluency. Posteri, Oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen, 5.-6.10.2023.

Karhu, A., Paananen, M., Gregoriadis, A., Husberg, H., Pöntinen, S. & Savolainen, H. (2023). Positive Behavior Support in Schools: Single Case Experimental Study in Finland and Greece. Poster presentation at EARLI 2023, Thessaloniki, Greece.

Karhu, A., Paananen, M., Gregoriadis, A., Husberg, H., Pöntinen, S. & Savolainen, H. (2023). Positive Behavior Support in Schools: Single Case Experimental Study in Finland and Greece. Posteriesitys, Oppimistutkijoiden päivät 2023, Jyväskylä.

Karhunen, R., Hautala, J. ja Junttila, E. (2023). Lukuteatteri tekee lukemisen harjoittelusta hauskaa heikommallekin lukijalle. Kielikukko.

Khalil, K. S., Nieminen, P., Saarela, M. Hautala, J. (2023). Neural network modeling of visual word recognition. Neuromethods seminar, Department of Psychology, University of, Jyväskylä, 13.11.2023. 

Khalil, K. S., Nieminen, P., Saarela, M. Hautala, J. (2023). Neural network model of orthographic processing in visual word recognition. Poster presentation at Annual meeting of national researcher meeting of research on learning and learning difficulties, Jyväskylä, 5.-6.10.2023. 

Risberg A-K m.fl. Cognitive predictors of reading and spelling development from Grade1 to Grade 7 vid Oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen, Jyväskylä 5–6.10.2023

Risberg A-K. Deltagande i paneldiskussion vid Pirls-seminariet ”Hur står det till med läsförmågan” 1.12.2023

Teivaanmäki, S., Heiskanen, N., Moisio, P & Klenberg, L. (2023). Effectiveness of a play-based training program in improving children’s everyday executive functioning in early childhood education. 8th Scientific meeting of the Federation of the European Societies of Neuropsychology, Thessaloniki, Greece.

Teivaanmäki, S. & Klenberg, L. (2023). Decreases in child aggressive and oppositional behavior mediate the effects of the ENGAGE intervention on parenting stress. Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen, Jyväskylä.

Pro Gradu and other theses

Grönqvist, W. (2023). Familjerisk för utveckling av läs- och skrivsvårigheter hos elever i årskurs 3. Magisteravhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Knif, S. & Niemi, E. (2023). Ryhmäohjaajien kokemuksia nepsy-lasten digipelaamisesta. Kanditutkielma. Jyväskylän yliopisto

Kaivonurmi, M. & Salminen, H. (2023). Tekniikasta apuope – Interaktiivinen multimediaohjelma MSB -virtuaalitutor ensimmäisen luokan ympäristöopin opetuksessa. Opettajankouluslaitoksen pro gradu. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202310115748

Kenttä, L. (2023). Opettajien kokemuksia lukuteatterin vaikutuksesta lukemisen motivaatioon erityisopetuksessa. Erityispedagogiika pro gradu. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/90076

Latvakoski, I. & Veera Raveala, V. (2023). Lukuteatterin vaikutus lukemiseen liittyviin tunteisiin alakouluikäisillä heikoilla lukijoilla. Psykologian kandidaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Olkkonen, L. & Pietilä, M. (2023). Kuudesluokkalaisten internetlukustrategiat : lukemisen ja tarkkaavuuden haasteiden vaikutus silmänliikkeisiin hakutulossivua luettaessa. Psykologian kandidaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Paananen, E. & Keskinen, J. (2023). Nopea sarjallinen nimeäminen ja kirjaintuntemus esiopetusiässä: taitojen yhteys ja erot sukupuolittain sekä taustatekijöittäin. [Kandidaatin tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93346

Rajala, Ira. (2023). Tiedonhankintataidot internetissä : niiden opettaminen opettajien näkökulmista. Erityispedagogiikan pro gradu. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305303333

Other publications

Hautala, J., Niskakoski, M., Westerholm, J. & Latvala, J-M. (2023). Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseulan Luki-indeksi: Toisen asteen aloittavien opiskelijoiden perusluku- ja oikeinkirjoitustaitojen kehitys vuosina 2019–2022 Niilo Mäki Instituutin julkaisuja. https://digilukiseula.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/10/DLS-raportti.pdf

Hautala, J., Saarela, M., Loberg, O. & Kärkkäinen, T. (2023, preprint). A Design for Neural Network Model of Continuous Reading. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4479741

Heikkilä, R., Korpivaara P., Kettunen, A., Shenouda Khalil, K., Ryssy, J., Stylman, E., Westerholm, J., Hautala, J. & Niskakoski, M. (2023). Alakoulun DigiLukiseula. Luku- ja kirjoitustaidon sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1–6.  Niilo Mäki Instituutti. Saatavilla https://digilukiseula.nmi.fi/alakoulun-digilukiseula/

Lukuteatterinäytelmien tekstipankki. Niilo Mäki Instituutti. https://koju.nmi.fi/lukuteatterinaytelmien-tekstipankki/

2022

Doctoral theses

Salmi, E. (2022). Motivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen. JYU Dissertations. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9055-8

Research articles

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A. K., Ahonen, T., & Rescorla, L. (2022). Learning disabilities elevate children’s risk for behavioral-emotional problems: Differences between LD types, genders, and contexts. Journal of learning disabilities55(6), 465-481.

Haavisto, A., Klenberg, L., Tommiska, V., Lano, A., Mikkola, K., Fellman, V., & Finnish ELBW Cohort Study Group. (2022). Latent class growth analysis identified different trajectories in cognitive development of extremely low birthweight children. BMJ Paediatrics Open, 6(1).

Hautala, J., Salmerón, L., Tolvanen, A., Loberg, O., Leppänen, P. (2022). Task-oriented reading efficiency: Interplay of general cognitive ability, task demands, strategies and reading fluency. Reading and Writing. https://doi.org/10.1007/s11145-022-10265-7 

Hautala, J., Junttila, E. & Ronimus, M. (2022). Readers’ theater projects for special education: A randomized controlled study. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042846 

Husberg, H., Paananen, M., Langenskiöld, J. & Klenberg, L. (2022) Olika profiler för exekutiva färdigheter bland elever i behov av stöd. NMI Bulletin.

Kiuru, N., Malmberg, L. E., Eklund, K., Penttonen, M., Ahonen, T., & Hirvonen, R. (2022). How are learning experiences and task properties associated with adolescents’ emotions and psychophysiological states? Contemporary Educational Psychology71, 102095.

Kiuru, N., Trög, A. S., Pasanen, M., Tourunen, A., Mikkonen, J., Ahonen, T., & Penttonen, M. (2022). Associations Between Adolescents’ Subjectively Experienced Emotions and Psychophysiological Reactions in Achievement Situations. Merrill-Palmer Quarterly68(1), 39-71.

Kronberg, N. & Salmi, P. (2021). Spel-Ett Läsflyt – förverkligandet av en interventionsstudie med fokus på läsflyt. NMI Bulletin, Svenskspråkigt specialnummer 2022, 93–107.  

Moisio, P., Teivaanmäki, S. & Klenberg, L. (2022). Leikitään ja keskitytään – tukea itsesäätelyyn. NMI-bulletin, 32, 59-66.

Nivala, A.-B., Heikkilä, R., Torppa, M., Närhi, V., Aro, M., & Ahonen, T. (2022). Kaksoisvaikeushypoteesi lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 32 (1), 65–77.

Närhi, V., Huhdanpää, N., Savolainen, P. & Savolainen, H. (2022). Positiivisen käyttäytymisen tukemisen keinojen opettaminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa. NMI-Bulletin, 32(2), 42-66.

Paananen, M., Husberg, H., Katajamäki, H. & Aro, T. (2022). School-Based Group Intervention in Attention and Executive Functions: Intervention Response and Moderators. Frontiers in Psychology. https://www.doi:10.3389/fpsyg.2022.975856

Paananen, M., Karhu, A. & Savolainen (2023). Individual behavior support in positive behavior support schools in Finland. International Journal of Developmental Disabilities. http://dx.doi.org/10.1080/20473869.2022.2116236.

Pulkkinen, J., Eklund, K., Koponen, T., Heikkilä, R., Georgiou, G., Salminen, J., … & Aro, M. (2022). Cognitive skills, self-beliefs and task interest in children with low reading and/or arithmetic fluency. Learning and Individual Differences, 97, 102160. doi:10.1016/j.lindif.2022.102160

Risberg, A-K., Vataja, P. & Kronberg, N. (2022). Tidig identifiering och stödåtgärder för läsning och skrivning i en finlandssvensk kontext. Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi, (2/2022), 16–22.

Ronimus, M., Tolvanen, A., Hautala, J. (2022). The roles of motivation and engagement in computer-based assessment of children’s reading comprehension. Learning and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102197

Ronimus, M. M., Tolvanen, A. J., & Ketonen, R. H. (2022). Is There Hope for First Graders at the Lowest Percentiles? The Roles of Self-Efficacy, Task Avoidance, and Support in the Development of Reading Fluency. Learning Disability Quarterly, 07319487221086970.

Sorvo, R., Kiuru, N., Koponen, T., Aro, T., Viholainen, H., Ahonen, T., & Aro, M. (2022). Longitudinal and situational associations between math anxiety and performance among early adolescents. Annals of the New York Academy of Sciences1514(1), 174-186.

Vataja, P., Lerkkanen, M.-K., Aro, M., Westerholm, J., Risberg, A.-K., & Salmi, P. (2022). The Predictors of Literacy Skills among Monolingual and Bilingual Finnish-Swedish Children During First Grade. Scandinavian Journal of Educational Research, 66(6), 960-976. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1942191

Books and book chapters

Karhu, A., Savolainen, H. Närhi, V. & Aro M. (2022) Tuen vaikuttavuuden arviointi ja tukivastemalli. Teoksessa: Heiskanen, N. & Syrjämäki, M. (toim.) Pienet tuetut askeleet: varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karhunen, R., Junttila, E., Ronimus, M. & Hautala, J. (2022). Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin. KUMMI 20: Arviointi, opetus ja kuntoutusmateriaaleja. Niilo Mäki Instituutti.

Pro Gradu theses

Biskop, L. & Hulten, M. (2022). Läsvanor och kopplingen mellan läsförståelse och läsvanor hos finlandssvenska sjundeklassare. Magisteravhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Huotari, S. & Mikkonen, L. 2022. Nopean nimeämisen tehtävätyyppien yhteydet peruslaskutaidon sujuvuuteen 3.–6.-luokkalaisilla lapsilla. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Other publications

Karhu, A. & Paananen, M. (2022). Ratkaisuja käyttäytymisen ongelmiin. Erityiskasvatus, 1, 2022.

Kronberg, N., Risberg, A-K., Vataja, P. & Salmi, P. (2022). Pedagogiskt kartläggningsarbete – Kartläggningsprocessen som en del av stödet i läsning och skrivning. Erityiskasvatus, (3/2022), 24-26.

Salmi, P., Kronberg, N., Risberg, A-K. & Vataja, P. (2022). Arviointiprosessi lukemisen ja kirjoittamisen tukena. Suomen erityiskasvatusliitto. http://www.sel.fi/artikkeli/arviointiprosessi-lukemisen-ja-kirjoittamisen-tukena/

2021

Research articles

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A. K., Ahonen, T., & Rescorla, L. (2021). Learning Disabilities Elevate Children’s Risk for Behavioral-Emotional Problems: Differences Between LD Types, Genders, and Contexts. Journal of Learning Disabilities, 00222194211056297.

Einola, S., Kangas, T., Klenberg, L. & Kuntoutuksen Vaikuttavuustyöryhmä (KVT) (2021). Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten toiminnanohjauksen vaikeuksien hoidossa. Psykologia, 56, 227-250.

Eloranta, A.-K., Närhi, V., Muotka, J., Tolvanen, A. Korhonen, E., Ahonen, T. & Aro, T. (2021). Psychiatric problems in adolescence mediate the association between childhood learning disabilities and later wellbeing. Learning Disability Quarterly. DOI: 10.1177/073194872110120

Hautala, J., Hawelka, S., & Aro, M. (2021). Dual-stage and dual-deficit? Word recognition processes during text reading across the reading fluency continuum. Reading and Writing, 1-24. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10201-1

Hautala, J., Hawelka, S., Loberg, O. & Leppänen, P. (2021). A Dynamic Adjustment Model of Saccade Lengths in Reading for Word-Spaced Orthographies: Evidence from Simulations and Invisible Boundary Experiments. Journal of Cognitive Psychology. https://doi.org/10.1080/20445911.2021.2011895

Hoffman, L., Närhi, V., Savolainen, H., & Schwab, S. (2021) Classroom Behavioural Climate in Inclusive Education – A Study on Secondary Students’ Perceptions. JORSEN. doi: 10.1111/1471-3802.12529

Hokkanen,L, Laasonen, M., Klenberg, L., Koponen, T., Peltomaa, K., Närhi, V. & Kuntoutuksen Vaikuttavuustyöryhmä (KVT) (2021). Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lapsilla ja nuorilla – systemaattisten sateenvarjokatsausten yhteenveto. Psykologia, 56, 131-144.

Hokkanen,L, Laasonen, M., Klenberg, L., Peltomaa, K. & Närhi, V. (2021). Lasten neuropsykologinen kuntoutus Suomessa– kyselytutkimus tekijöistä, sisällöistä ja käytännöistä. Psykologia, 56, 108-125.

Kanto, L., & Mann, W. (2021). Assessing strength of vocabulary knowledge in deaf and hearing children using Finnish Sign. In Collated Papers for the ALTE 7th International Conference, Madrid. 38–42.

Kanto, L., Syrjälä, H., & Mann, W. (2021). Assessing vocabulary in deaf and hearing children using Finnish Sign Language. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 26(1), 147-158. DOI: 10.1093/deafed/enaa032

Karhu, A., Heiskanen, N. & Närhi, V. (2021). Kohti sosioemotionaalisia taitoja ja lasten osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria – ProVaka-toimintamallin pilottivaiheen analyysi . (Developing the working culture in early education to support children’s socio-emotional skills and participation – an analysis of piloting the Program Wide Positive Behavior Support in Finland.) Journal of Early Childhood Education Research, 10(1), 83-113.

Karhu, A., Paananen, M., Närhi, V., Savolainen, H. (2020) Implementation of inclusive CICO Plus Intervention for Pupils at Risk for Severe Behaviour Problems in SWPBS schools. European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2020.1809801

Kinnunen, A-M., Aro, M., Närhi, V., & Savolainen, H. (2021) Tukivastemallilla selkeyttä ja vaikuttavuutta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI Bulletin, 31(2), 105-114.

Kolozsvári, O. B., Xu, W., Gerike, G., Parviainen, T., Nieminen, L., Noiray, A. & Hämäläinen J. A. (2021). Coherence Between Brain Activation and Speech Envelope at Word and Sentence Levels Showed Age-Related Differences in Low Frequency Bands. Neurobiology of Language, 2 (2): 226–253. doi: https://doi.org/10.1162/nol_a_00033

Kyttälä, M., Björn, P. M., Rantamäki, M., Närhi, V., & Aro, M. (2021). Assessment conception patterns of Finnish pre-service special needs teachers: the contribution of prior studies and teaching experience. European Journal of Special Needs Education, ahead of print, DOI: 10.1080/08856257.2020.1853972

Lappalainen, R., Lappalainen, P., Puolakanaho, A., Hirvonen, R., Eklund, K., Ahonen, T., Muotka, J. & Kiuru, N. (2021). The Youth Compass-the effectiveness of an online acceptance and commitment therapy program to promote adolescent mental health: A randomized controlled trial. Journal of contextual behavioral science20, 1-12.

Lindner, K-T., Savolainen, H., & Schwab, S. (Accepted 5.10.2021) Development of Teachers’ Emotional Adjustment Performance Regarding their Perception of Emotional Experience and Job Satisfaction during Regular School Operations, the First and the Second School Lockdown in Austria. Frontiers in Psychology, 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.702606

Lohvansuu, K., Torppa, M., Ahonen, T., Eklund, K., Hämäläinen, J. A., Leppänen, P. H., & Lyytinen, H. (2021). Unveiling the mysteries of dyslexia—Lessons learned from the prospective Jyväskylä longitudinal study of dyslexia. Brain sciences11(4), 427.

Marinus, E., Torppa, M., Hautala, J., & Aro, M. (2021). Spelling in Finnish: the case of the double consonant. Reading and Writing. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10217-7

Merjonen, P., Salmi, P., Latvala, J-M. & Husberg, H. (2021). Opettajien stressi ja minäpystyvyys oppimisvaikeusoppijoiden opettamisessa COVID-19 pandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, NMI-bulletin, 31 (4), 29-46.

Nora, A., Renvall, H., Ronimus, M., Kere, J., Lyytinen, H., & Salmelin, R. (2021). Children at risk for dyslexia show deficient left-hemispheric memory representations for new spoken word forms. Neuroimage, 229(1), 117739. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.117739

Raatikainen, P., Hautala, J., Loberg, O., Kärkkäinen, T., Leppänen, P., & Nieminen, P. (2021). Detection of developmental dyslexia with machine learning using eye movement data. Array, 100087. https://doi.org/10.1016/j.array.2021.100087

Rantanen, M., Hautala, J., Loberg, O, Nummenmaa, L., Hietanen, J. & Astikainen, P. (2021). Attentional bias towards interpersonal aggression in depression – an eye movement study. Scandinavian Journal of Psychology. https://doi.org/10.1111/sjop.12735

Sainio, P., Eklund, K., Hirvonen, R., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2021). Adolescents’ academic emotions and academic achievement across the transition to lower secondary school: The role of learning difficulties. Scandinavian Journal of Educational Research65 (3), 385-403.

Suominen, H., Klenberg, L. & Kuntoutuksen Vaikuttavuustyöryhmä (KVT) (2021). Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten visuaalisen hahmottamisen vaikeuksissa. Psykologia, 56, 200-209.

Vataja, P., Lerkkanen, M-K., Aro, M., Westerholm, J., Risberg, A-K. & Salmi, P. (2021). The predictors of literacy skills among monolingual and bilingual Finnish-Swedish children during first grade. Scandinavian Journal of Educational Research, Early online. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1942191

Wiklund, M., Honko, M., Kanto, L., & Råman, J. (2021). Pitkittyneen etäajan vaikutuksista kielentutkimukseen ja alan opetukseen. Puhe ja kieli, 41(2), 113-114. https://journal.fi/pk/article/view/110920

Yada, A., Björn, P., Savolainen, P., Kyttälä, M., Aro, M., & Savolainen, H. (2021) Pre-service teachers’ self-efficacy for inclusive practices and resilience in Finland. Teaching and Teacher Education. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103398

Books and book chapters

Junttila, E., Ronimus, M. & Hautala, J. (2021). ”Koska oli ekstrasuperkivaa” -3.–4. -luokkalaisten hitaiden lukijoiden kokemuksia. Teoksessa M. Laakso, A. Nylund, A. Kautto, L. Kanto & A-K. Tolonen (toim.), Kieli, leikki ja pelillisyys (s. 27–41). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 53. LINK

Laakso, M., Nylund, A., Kautto, A., Kanto, L., & Tolonen, A.-K. (2021). Kieli, leikki ja pelillisyys kehittymisen välineinä. In M. Laakso, A. Nylund, A. Kautto, L. Kanto, & A.-K. Tolonen (Eds.), Kieli, leikki ja pelillisyys: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 25.-26.3.2021 (pp. 3-9). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 53. https://www.puhejakieli.fi/sites/puhejakieli.fi/files/kielileikkijapelillisyys2021open.pdf

Laakso, M., Nylund, A., Kautto, A., Kanto, L., & Tolonen, A.-K. (Eds.). (2021). Kieli, leikki ja pelillisyys: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 25.–26.3.2021. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 53. https://www.puhejakieli.fi/sites/puhejakieli.fi/files/kielileikkijapelillisyys2021open.pdf

Assessment and rehabiliation materials

Karhu, A., Paananen, M & Närhi. V. (2021). Kummi 17. Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan. Jyväskylä: NMI.

Niskakoski, M., Määttä, S. Korpivaara, P. & Westerholm, J. (2021.) Yläkoulun DigiLukiseula – Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä 7. ja 8. -luokkalaisille. Niilo Mäki Instituutin verkkojulkaisu: https://digilukiseula.nmi.fi/ylakoulun-digilukiseula/ .

Sneck, S., Syväoja, H., Asunta P. & Tammelin, T. 2021. Liikkuen matikkaa – Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen. Julkaisija: Likes, Jyväskylä. Painetun oppaan kustannus ja jakelu: Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä

Syväoja, H., Asunta P. Haapala, H., Sneck, S. & Tammelin, T. 2021. Liikuntabreikit – Opettajan opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen. Julkaisija: Likes, Jyväskylä. Painetun oppaan kustannus ja jakelu: Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä.

2020

Research articles

Eklund, K., Psyridou, M., Niemi, P., Sulkunen, S. Poikkeus, A.-M., Ahonen, T., Torppa, M. (2020). Varhaiset kielelliset taidot ja suvussa kulkeva lukivaikeus lukutaidon ennustamisessa: seurantatutkimus 2-vuotiaasta 15-vuotiaaksi. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-bulletin, 30 (2), 60-71.

Haase V, Fritz A & Räsänen P (2020) Research on numerical cognition in Latin American countries (Investigación sobre cognición numérica en países latinoamericanos), Studies in Psychology, 41:2, 217-244.  https://doi.org/10.1080/02109395.2020.1748843

Harju, J., & Ronimus, M. (2020). Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta. NMI-Bulletin, 30(2), 17–37.

Hautala, J., Heikkilä, R., Nieminen, L., Rantanen, V., Latvala, J.-M., & Richardson, U. (2020). Identification of Reading Difficulties by a Digital Game-Based Assessment Technology. Journal of Educational Computing Research, 58(5), 1003–1028. https://doi.org/10.1177/0735633120905309

Hautala, J., Ronimus, M., Junttila, E., Kullberg, N., Eräpuro, K., Viirret, T.L., & Lintunen, J. (2020). Onko lukuteatteri tehokas tapa harjoitella lukemista? Pilottitutkimuksen tuloksia ReadDrama-hankkeesta. NMI-Bulletin, 30(1), 62–77.

Hellstrand, H., Korhonen, J., Räsänen, P., Linnanmäki, K., and Aunio, P. (2020). Reliability and validity evidence of the early numeracy test for identifying children at risk for mathematical learning difficulties. Int. J. Educ. Res. 102:101580. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101580

Hirvonen, R., Putwain, D.W., Määttä, S., Ahonen, T. & Kiuru, N. (2020). The role of academic buoyancy and emotions in students’ learning-related expectations and behaviours in primary school. British Journal of Educational Psychology, 90, 948-963. https://doi.org/10.1111/bjep.12336 

Isomäki, A., Jaatinen, P., Teivaanmäki, S., Klenberg, L., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (2020). Nuorten toiminnanohjauksen pulmien yhteys kaverisuhteisiin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 30(3), 33-29. 

Kanto, L & Haapanen, U-M. (2020). Fluency in Sign Language. In P. Lintunen, M. Mutta & P. Peltonen (Eds.) Fluency in L2 Learning and Use (pp. 96-110). Second Language Acquisition, 138. Bristol: Multilingual Matters. https://DOI.org/10.21832/9781788926317-009

Karhu, A., Paananen, M., Närhi, V., Savolainen, H. (2020) Implementation of inclusive CICO Plus Intervention for Pupils at Risk for Severe Behaviour Problems in SWPBS schools. European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2020.1809801

Kiuru, N., Spinath, B., Clem, A-L., Eklund, K., Ahonen, R., Hirvonen, R. (2020). The dynamics of motivation, emotion, and task performance in simulated achievement situations. Learning and Individual Differences, 80, 101873. DOI: 10.1016/j.lindif.2020.101873

Kiuru, N., Wang, M.-T., Salmela-Aro, K-. Kannas, L., Ahonen, T., Hirvonen, R. (2020). Associations between Adolescents’ Interpersonal Relationships, School Well-being, and Academic Achievement during Educational Transitions. Journal of Youth and Adolescence, 49 (5), 1057-1072, http://doi.org/10.1007/s10964-019-01184-y

Koponen, T., Eklund, K., Heikkilä, R., Salminen, J., Fuchs, L., Fuchs, D., & Aro, M. (2020), Cognitive correlates of the covariance in reading and arithmetic fluency: Importance of serial retrieval fluency. Child Development, 91(4), 1063-1080.

Marttila, L., & Ronimus, M. (2020). Yksilöllisesti räätälöity Oma-Ekapeli osana lapsen lukivaikeuden kuntoutusta. NMI-Bulletin, 30(4), 21–40.

Niemelä, M., Kärkkäinen, T., Äyrämö, S., Ronimus, M., Richardson, U., & Lyytinen. H. (2020). Game learning analytics for understanding reading skills in transparent writing system. British Journal of Educational Technology, 51(6), 2376–2390. https://doi.org/10.1111/bjet.12916

Näyhä Henna. (2020). YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia, NMI Bulletin 2020/30 (2), s. 62-69.

Paananen, M., Pöyliö, H., Määttä, S. & Holopainen, L., (2020). Digitaalisesti kiinni nuorten luku- ja oikeinkirjoitustaidon arviointiin toisella asteella. NMI-Bulletin, 30(3):85-94.

Paananen, M. (2020). Itsesäätely ja toiminnanohjaus oppimistilanteissa : itsesäätelyn minäpystyvyys ja taitojen kehittäminen alakoululaisilla . Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 30 (2), 4-10.

Ronimus, M., Eklund, K., Westerholm, J., Ketonen, R., & Lyytinen, H. (2020). A mobile game as a support tool for children with severe difficulties in reading and spelling. Journal of Computer Assisted Learning, 36(6), 1011–1025. http://dx.doi.org/10.1111/jcal.12456

Sainio, P., Eklund, K., Hirvonen, R., Ahonen, T., Kiuru, N. (2020). Adolescents’ Academic Emotions and Academic Achievement Across the Transition to Lower Secondary School: The Role of Learning Difficulties. Scandinavian Journal of Educational Research, Early online. DOI: 10.1080/00313831.2019.1705900

Salmi, E., Määttä, S., Vehkakoski, T., Aunola, K., Kairaluoma, L., & Pirttimaa, R. (2020). Oppimisvaikeuksien, motivaation ja oppijaminäkäsityksen merkitys ammatillisista opinnoista valmistumisessa. NMI-Bulletin, 30(3):50-66.

Tommiska, V., Lano, A., Kleemola, P., Klenberg, L., Lehtonen, L., Löppönen, P. et al. (2020). Analysis of neurodevelopmental outcomes of preadolescents born with extremely low weight revealed impairments in multiple developmental domains despite absence of cognitive impairment. Health Science Reports, 3, e180. Doi: 10.1002/hsr2.180

Vasalampi, K., Määttä, S., Kärkkäinen J., & Luojus, L. (2020). Toisen asteen opiskelijoiden työelämään ja ammattiin liittyvän identiteetin yhteys koulutuksen keskeyttämisriskiin. Psykologia, 55 (4), 277-292.

Virtanen, T.E., Räikkönen, E., Lerkkanen, M-K., Määttä, S., & Vasalampi, K. (2020). Development of Participation in and Identification with School: Associations with Truancy. Journal of Early Adolescence, OnlineFirst. DOI: 10.1177/0272431620919155

Books and book chapters

Aro, T.  & Laakso, M-L. (toim.) (2020). Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin e-kirjana.

Hirvonen, H. (2020). Viisisataa kutiavaa hammasta. Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin e-kirjana.

Assessment and rehabiliation materials

Aro, T. & Närhi, V. (2020). Kummi 2: Tarkkaavuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin e-kirjana.

Instruktioner i skolan – bilder att skriva ut. (2020). Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin e-julkaisuna.

Klenberg, L., Närhi, V., Husberg, H, Slama, S. & Määttä, S. (2020). KUMMI 19. Itsesäätely ja toiminnanohjaus. Suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

2019

Doctoral theses

Eloranta, A.-K. (2019). A follow-up study of childhood learning disabilities: Pathways to adult-age education, employment and psychosocial wellbeing. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7948-5

Paananen, M. (2019). Mastering learning situations: Self-regulation, executive functions and self-regulatory efficacy among elementary school children. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7928-7

Research articles

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A.-K., Närhi, V., Korhonen, E., & Ahonen, T. (2019). Associations Between Childhood Learning Disabilities and Adult-Age Mental Health Problems, Lack of Education, and Unemployment. Journal of Learning Disabilities, 52 (1), 71-83. doi:10.1177/0022219418775118 Open access

Asikainen, M., Ervast, L., Ahonen, T., Komulainen, J., Korhonen, K., Nopola-Hemmi, J., . . . , & Walldén, T. (2019). Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret) : Käypä hoito -suositus. In Duodecim : Käypä hoito. Lääkäriseura Duodecim. Retrieved from http://www.kaypahoito.fi/hoi50085 Open access

Borleffs, E., Maassen, B. A. M., Lyytinen, H., & Zwarts, F. (2019). Cracking the Code : The Impact of Orthographic Transparency and Morphological-Syllabic Complexity on Reading and Developmental Dyslexia. Frontiers in Psychology, 9, 2534. doi:10.3389/fpsyg.2018.02534 Open Access

Eloranta, A.-K., Närhi, V., Ahonen, T., & Aro, T. (2019). Does Childhood Reading Disability or Its Continuance Into Adulthood Underlie Problems in Adult-Age Psychosocial Well-Being? : A Follow-Up Study. Scientific Studies of Reading, 23 (4), 273-286. doi:10.1080/10888438.2018.1561698 Open access

Eloranta, A.-K., Närhi, V., Eklund, K., Ahonen, T., & Aro, T. (2019). Resolving reading disability : Childhood predictors and adult-age outcomes. Dyslexia, 25 (1), 20-37. doi:10.1002/dys.1605 Open access

Gialluisi, A., Andlauer, T. F., Mirza-Schreiber, N., Moll, K., Becker, J., Hoffmann, P., . . . Schulte-Korne, G. (2019). Genome-wide association scan identifies new variants associated with a cognitive predictor of dyslexia. Translational Psychiatry, 9, 77. doi:10.1038/s41398-019-0402-0 Open Access

Hannonen, R., Aunola, K., Eklund, K., & Ahonen, T. (2019). Maternal Parenting Styles and Glycemic Control in Children with Type 1 Diabetes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (2), 214. doi:10.3390/ijerph16020214 Open access

Hirvonen, R., Yli-Kivistö, L., Putwain, D. W., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019). School-related stress among sixth-grade students : Associations with academic buoyancy and temperament. Learning and Individual Differences, 70, 100-108. doi:10.1016/j.lindif.2019.01.012 Open access

Hautala, J., Loberg, O., Azaiez, N., Taskinen, S., Tiffin-Richards, S. P., & Leppänen, P. H. (2019). What information should I look for again? Attentional difficulties distracts reading of task assignments. Learning and Individual Differences, 75, 101775.

Huhdanpää, H., Klenberg, L., Westerinen, H., Bergman, P. H. & Aronen, E. T. (2019). Impairments of executive functioning in young children referred to child psychiatric outpatient clinic. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 24, 95-111.

Kanerva, K., Kiistala, I., Kalakoski, V., Hirvonen, R., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019). The feasibility of working memory tablet tasks in predicting scholastic skills in classroom settings. Applied Cognitive Psychology, 33 (6), 1224-1237. doi:10.1002/acp.3569 Open access

Kiuru, A., Ahola, T., Klenberg, L., Tommiska, V., Lano, A., Kleemola, P., Haavisto, A. & Fellman, V. (2019). Postnatal N‑acetylcysteine does not provide neuroprotection in extremely low birth weight infants: A follow-up of a randomized controlled trial. Early Human Development, 132, 13–17. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.03.006

Lehikoinen, A., Ranta-Nilkku, E., Mikkonen, J., Kaartinen, J., Penttonen, M., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019). The role of adolescents’ temperament in their positive and negative emotions as well as in psychophysiological reactions during achievement situations. Learning and Individual Differences, 69, 116-128. doi:10.1016/j.lindif.2018.11.004

Loberg, O., Hautala, J., Hämäläinen, J., & Leppänen, P.H.T. (2019). Influence of reading skill and word length on fixation-related brain activity in school-aged children during natural reading. Vision Research, 165, 109-122.

Puolakanaho, A., Lappalainen, R., Lappalainen, P., Muotka, J., Hirvonen, R., Eklund, K., . . . , & Kiuru, N. (2019). Reducing Stress and Enhancing Academic Buoyancy among Adolescents Using a Brief Web-based Program Based on Acceptance and Commitment Therapy : A Randomized Controlled Trial. Journal of Youth and Adolescence, 48 (2), 287-305. doi:10.1007/s10964-018-0973-8 Open access

Päivinen, M., Ahonen, T., Eklund, K., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (2019). The role of reading difficulties in the associations between task values, efficacy beliefs, and achievement emotions. Reading and Writing, 32 (7), 1723-1746. doi:10.1007/s11145-018-9922-x Open access

Ronimus, M., Eklund, K., Pesu, L., & Lyytinen, H. (2019). Supporting struggling readers with digital game-based learning. Educational Technology Research and Development, 67(3), 639-663.

Ronimus, M., Eklund, K., Pesu, L., & Lyytinen, H. (2019). Supporting struggling readers with digital game-based learning. Educational Technology Research and Development, 67(3), 639–663. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09658-3

Sainio, P., Eklund, K., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2019). The Role of Learning Difficulties in Adolescents’ Academic Emotions and Academic Achievement. Journal of Learning Disabilities, 52 (4), 287-298. doi:10.1177/0022219419841567 Teivaanmäki, S., Huhdanpää, H., Kiuru, N., Aronen, E., Närhi, V. & Klenberg, L. (2019). Heterogeneity of executive functions among preschool children with psychiatric symptom.  European Child & Adolescent Psychiatry [Epub ahead of print] Doi:: 10.1007/s00787-019-01437-y

Books and book chapters

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen M-K. & Tiina Siiskonen (toim.) 2019. Oppimisen vaikeudet: Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin myös e-kirjana.

Ahonen, T., Asunta, P. & Viholainen, H. (2019). Motoriset oppimisvaikeudet. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Ahonen, T., Kere, J. & Parviainen Tiina. (2019). Oppimisvaikeuksien perinnöllinen ja neurokognitiivinen tausta. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Aro, T., Ahonniska-Assa, J., Aro, M. & Ahonen, T. (2019). Oppimisen vaikeuksien tunnistaminen. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Aunola, K., Heinonen, J. & Leppänen, U. (2019). Vanhempien ja kodin merkitys oppimisessa. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L., & Leppänen, P.H.T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Lerkkanen, M-K., Ahonen, T., Ketonen, R. & Leppänen, U. (2019). Kirjoittamisen vaikeudet. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Lyytinen, H., Eklund, K., Ronimus, M., & Lyytinen, P. (2019). Lukemaan oppimisen vaikeudet, niiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Teoksessa M. Takala & L. Kairaluoma (toim.), Lukivaikeudesta lukitukeen (s. 25–53). Tallinna, Viro: Gaudeamus.

Lyytinen, H., Ojanen, E., Jere-Folotiya, J., Ngorosho, S., Sampa, F., February, P., Malasi, F., Munachaka, J., Yalukanda, C., Pugh, K. et al. (2019). Challenges Associated with Reading Acquisition in Sub-Saharan Africa : Promotion of Literacy in Multilingual Contexts. In Spaull & Comings, (Eds.) Improving Early Literacy Outcomes : Curriculum, Teaching, and Assessment, IBE on Curriculum, Learning, and Assessment, 4. Leiden: Brill Sense, 119-132. DOI: 10.1163/9789004402379_007 Open Access

Lyytinen, H., Richardson, U. & Aro, M, (2019). Developmental Dyslexia in Finnish. In Verhoeven, Perfetti & Pugh (Eds.) Developmental Dyslexia across Languages and Writing Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 118-132. Open Access

Närhi, V., Karhu, A., Klenberg, L., Paananen, M., & Puustjärvi, A. (2019). Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Teoksessa: T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen, Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti

Risberg, A-K., Vataja, P., Plyhm, L., Lerkkanen, M-K., Aro, M., Westerholm, J. & Salmi, P. 2019. ILS – Individuell läsning och skrivning: Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P., Ylönen, S. & Talvinen, A. (2019). Hahmotusvaikeudet. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Savolainen, H., Närhi, V. & Savolainen, P. (2019). Myönteisen käyttäytymisen tukeminen opetuksessa. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Siiskonen, T., Ahonen, T. & Määttä, S. (2019). Kielenkehityksen vaikeudet. Teoksessa Ahonen, T., Aro, M, Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.

Assessment and rehabiliation materials

Klenberg, L., Närhi, V., Husberg, H., Slama, S. & Määttä, S. (2019). Kummi 19: Självreglering och exekutiva färdigheter. Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan.  Jyväskylä: Niilo Mäki Institutet.

Laine, M., Neitola, T., Rautakoski, P., Westerholm, J., Salmi, P. & Plyhm, L. (2019). VBT – Verbenämningstest. Handledning. Niilo Mäki Institutet.

Laine, M., Neitola, T., Renvall, K. & Laakso, M. 2019. TNT – Toimintanimeämistesti: Niilo Mäki Instituutti.

Loukusa, S. 2019. Pragma-testi – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi: Niilo Mäki Instituutti.

Mäkinen Leena, 2019. Kissatarina – Lasten kerrontataitojen arviointimenetelmä: Niilo Mäki Instituutti.

Paananen, M., Pöyliö, H., Määttä, S., Hautala, J., Eklund, K., Kinnunen, M., Westerholm, J. & Holopainen, L. (2019). DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutin verkkojulkaisu: https://digilukiseula.nmi.fi/.

Risberg, A-K, Vataja, P., Plyhm, L., Lerkkanen, M-K., Aro, M., Westerholm, J., & Salmi, P. (2019). ILS – Individuell Läsning och Skrivning. Handledning. Niilo Mäki Insititutet.

Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K, Vataja, P. & Westerholm, J. (2019). SSB – Test I Snabb Seriell Benämning. Handledning. Niilo Mäki Institutet.

Toimintaohjekuvat varhaiskasvatukseen ja kouluun, 2019: Niilo Mäki Instituutti. Julkaistiin myös e-julkaisuina

2018

Research articles

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A-K., Närhi, V., Korhonen, E., & Ahonen, T. (2018) Associations between childhood learning disabilities and adult-age mental health problems, lack of education, and unemployment. Journal of Learning Disabilities, 52, 71-83. https://doi.org/10.1177/0022219418775118

Eklund, K., Torppa, M., Sulkunen, S., Niemi, P., & Ahonen, T. (2018). Early cognitive predictors of PISA reading in children with and without family risk for dyslexia. Learning and Individual Differences, 64 (2018), 94-103. doi:10.1016/j.lindif.2018.04.012 Open access

Haapala, E., Lintu, N., Eloranta, A.-M., Venäläinen, T., Poikkeus, A.-M., Ahonen, T., . . . , & Lakka, T. A. (2018). Mediating effects of motor performance, cardiorespiratory fitness, physical activity, and sedentary behaviour on the associations of adiposity and other cardiometabolic risk factors with academic achievement in children. Journal of Sports Sciences, 36 (20), 2296-2303. doi:10.1080/02640414.2018.1449562 Open access

Hautala, J., Baker, D. L., Keurulainen, A., Ronimus, M., Richardson, U. & Cole, R. (2018). Early science learning with a virtual tutor through multimedia explanations and feedback on spoken questions. Educational Technology Research and Development, 66(2). https://doi.org/10.1007/s11423-017-9558-6

Heikkilä, J., Lonka, E., Meronen, A., Tuovinen, S., Eronen, R., Leppänen, P. H. T., Richardson, U., Ahonen, T., & Tiippana, K. (2018). The effect of audiovisual speech training on the phonological skills of children with specific language impairment (SLI). Child Language Teaching and Therapy, 34 (3), 269-287. doi:10.1177/0265659018793697

Hirvonen, R., Väänänen, J., Aunola, K., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2018). Adolescents’ and mothers’ temperament types and their roles in early adolescents’ socioemotional functioning. International Journal of Behavioral Development, 42 (5), 453-463. doi:10.1177/0165025417729223 Open access

Huhdanpää, H., Klenberg, L., Westerinen, H., Fontell, T. & Aronen, E. T. (2018).  Sleep and psychiatric symptoms in young child psychiatric outpatients. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 23, 77-95. doi:10.1177/1359104517718366

Kiuru, N., Kalliomäki, K., Metsäpelto, R.-L., Ahonen, T., & Hirvonen, R. (2018). Nuorten harrastuneisuuden, koulun vaihtamisen ja sukupuolen yhteydet subjektiiviseen hyvinvointiin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun. Psykologia, 53 (2-3), 108-130.

Klenberg, L. (2018). ADHD-oireisten oppilaiden vahvuudet opettajien arvioimina. NMI-bulletin, 28, 34-48.

Koponen, T., Aro, M., Poikkeus, A.-M., Niemi, P., Lerkkanen, M.-K., Ahonen, T., & Nurmi, J.-E. (2018). Comorbid Fluency Difficulties in Reading and Math : Longitudinal Stability Across Early Grades. Exceptional Children, 84 (3), 298-311. doi:10.1177/0014402918756269

Lohvansuu, K., Hämäläinen, J., Ervast, L., Lyytinen, H., & Leppänen, P. H. T. (2018). Longitudinal interactions between brain and cognitive measures on reading development from 6 months to 14 years. Neuropsychologia, 108, 6-12. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2017.11.018 Open access

Metsämuuronen, J. & Räsänen, P. (2018). Cognitive–Linguistic and Constructivist Mnemonic Triggers in Teaching Based on Jerome Bruner’s Thinking. Frontiers in Psychology, 9:2543. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02543

Niemelä, M., Äyrämö, S., & Kärkkäinen, T. (2018). Comparison of cluster validation indices with missing data. In ESANN 2018 : Proceedings of the 26th European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning (pp. 461-466). ESANN. Retrieved from https://www.elen.ucl.ac.be/Proceedings/esann/esannpdf/es2018-16.pdf

Patel, P., Torppa, M., Aro, M., Richardson, U., & Lyytinen, H. (2018). GraphoLearn India : The Effectiveness of a Computer-Assisted Reading Intervention in Supporting Struggling Readers of English. Frontiers in Psychology, 9, 1045. doi:10.3389/fpsyg.2018.01045 Open access

Salihu, L., Aro, M. & Räsänen, P. (2018). Children with learning difficulties in mathematics: Relating mathematics skills and reading comprehension. Issues in Educational Research, 28(4), 1024-1038. http://www.iier.org.au/iier28/salihu.pdf

Salihu, L., & Räsänen, P. (2018). Mathematics Skills of Kosovar Primary School Children: A Special View on Children with Mathematical Learning Difficulties. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(4), 421-430.

Sampa, F. K., Ojanen, E., Westerholm, J., Ketonen, R., & Lyytinen, H. (2018). Literacy programs efficacy for developing children’s early reading skills in familiar language in Zambia. Journal of Psychology in Africa, 28 (2), 128-135. doi:10.1080/14330237.2018.1435050

Tommo, H., Hokkanen, L. & Klenberg, L. (2018). Kielellisiin ja sosiaalisten taitojen vaikeuksiin liittyvät toiminnanohjauksen piirteet esikouluiässä. Psykologia, 53, 166-179.

Torppa, M., Eklund, K., Sulkunen, S., Niemi, P., & Ahonen, T. (2018). Why do boys and girls perform differently on PISA Reading in Finland? The effects of reading fluency, achievement behaviour, leisure reading and homework activity. Journal of Research in Reading, 41 (1), 122-139. doi:10.1111/1467-9817.12103 Open access

Zarra-Nezhad, M., Moazami-Goodarzi, A., Nurmi, J.-E., Eklund, K., Ahonen, T., & Aunola, K. (2018). Children’s shyness moderates the associations between parenting behavior and the development of children’s pro-social behaviors. Journal of Child and Family Studies, 27 (9), 3008-3018. doi:10.1007/s10826-018-1134-0

Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2018). Early Cognitive Precursors of Children’s Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5‐Year Longitudinal Study. Child development.

Vasalampi, K., Torppa, M., Eklund, K., Ahonen, T., Lerkkanen, M.-K., Salminen, J., & Poikkeus, A.-M. (2018). Muutostrendien tarkastelu nuorten koulumotivaatiossa ja -hyvinvoinnissa : kohorttitutkimus yli kolmen ajankohdan. Kasvatus, 49 (4), 272-286. Open access

Books and book chapters

Joutsenlahti, J., Silfvenberg, H, & Räsänen, P. (Eds.) (2018). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Assessment and rehabiliation materials

Kiili, C. & Laurinen, L. (2018). KUMMI 18. Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Lerkkanen, M-K., Eklund, K., Löytynoja, H., Aro, M. & Poikkeus, A-M. (2018). YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Paananen, M., Heinonen, J., Knoll, J., Leppänen, U. & Närhi, V. (2018). Kummi 8. FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8–11-åriga barn med uppmärksamhetssvårigheter. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Institutet.

Peitso, S. & Närhi V. (Översättning av Plyhm, L., Backholm, J. & Slama, S.). (2018). KUMMI 13. Hurtig. En kolsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Institutet.

Stolt, S. & Vehkavuori, S. 2018. SANASEULA – Lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä: Niilo Mäki Instituutti.

2017

Research articles

Asunta, P., Viholainen, H., Ahonen, T., Cantell, M., Westerholm, J., Schoemaker, M. M., & Rintala, P. (2017). Reliability and validity of the Finnish version of the motor observation questionnaire for teachers. Human Movement Science, 53, 63-71. doi:10.1016/j.humov.2016.12.006 Open access

Borleffs, E., Maassen, B. A. M., Lyytinen, H., & Zwarts, F. (2017). Measuring orthographic transparency and morphological-syllabic complexity in alphabetic orthographies : a narrative review. Reading and Writing, 30 (8), 1617-1638. doi:10.1007/s11145-017-9741-5 Open access

Haapala, E., Eloranta, A.-M., Venäläinen, T., Jalkanen, H., Poikkeus, A.-M., Ahonen, T., Lindi, V. & Lakka, T. A. (2017). Diet quality and academic achievement: A prospective study among primary school children. European Journal of Nutrition, 56 (7), 2299-2308. doi:10.1007/s00394-016-1270-5

Kyllönen, S., Hirvonen, R., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2017). Yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteydet varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-Bulletin, 27 (3), 25-39.

Li, Y., Li, H., De, X., Sheng, X., Richardson, U., & Lyytinen, H. (2017). An Evidence-based research on facilitating students’ development of individualize learning by game-based learning —Pinyin GraphoGame as an example. China Educational Technology, 364, 95-101.

Lohvansuu, K., Hämäläinen, J., Tanskanen, A., Ervasti, L., Heikkinen, E., Lyytinen, H. & Leppänen, P.H.T. (2017). Enhancement of Brain Event-Related Potentials to Speech Sounds Is Associated with Compensated Reading Skills in Dyslexic Children with Familial Risk for Dyslexia. International Journal of Psychophysiology. https://www.researchgate.net/ publication/266914528_

Lyytinen, H. (2017). Early Identification and Prevention of Difficulties in Learning to Read : A Global Perspective. Japanese Journal of Learning Disabilities, 26,2, 128-142.

Niemelä, M., Kulmala, J.-P., Kauppi, J.-P., Kosonen, J., & Äyrämö, S. (2017). Prediction of active peak force using a multilayer perceptron. Sports Engineering, 20, 213-219. DOI 10.1007/s12283-017-0236-z

Puolakanaho, A., & Latvala, J.-M. (2017). Embedding Preschool Assessment Methods into Digital Learning Games to Predict Early Reading Skills. Human Technology, 13 (2), 216-236. doi:10.17011/ht/urn.201711104212 Retrieved from http://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-13/issue-2-1/puolakanaho_latvala

Ruiz, J.-P., Lassault, J., Sprenger-Charolles, L., Richardson, U., Lyytinen, H., & Ziegler, J. C. (2017). GraphoGame : un outil numérique pour enfants en difficultés d’apprentissage de la lecture. ANAE : actualites de neuropsychologie de l’enfant, 2017 (148), 333-343.

Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2017). Knowing, applying, and reasoning about arithmetic: Roles of domain-general and numerical skills in multiple domains of arithmetic learning. Developmental Psychology53(12), 2304.

Books and book chapters

Asunta, P., Viholainen, H., & Ahonen, T. (2017). Motorisen oppimisen vaikeudet liikuntapedagogiikan arjessa. In T. Jaakkola, J. Liukkonen, & A. Sääkslahti (Eds.), Liikuntapedagogiikka (pp. 422-436). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Määttä, S. (2017). Developmental pathways of language development: a longitudinal predictive study from prelinguistic stage to outcome at school entry. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, (582).

Nieminen, L., Hautala, J., Heikkilä, R., Rantanen, V., Latvala, J.-M., & Richardson, U. (2017). ReadAll-peli : digitaalinen apu lukutaidon varhaiskehityksen tukemiseen ja arviointiin. In H. Savolainen, R. Vilkko, & L. Vähäkylä (Eds.), Oppimisen tulevaisuus (pp. 70-79). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Räsänen, P. (2017). Matematiksvårigheter. In M. Johansson & O. Helenius (eds.) Att bli lärare i matematik. (ss.200–229). Stockholm: Liber.

Serpell, R., Jere-Folotiya, J., Chansa-Kabali, T., Munachaka, J., Maumbi, M.N., Yalukanda, C., Sampa, F. & Lyytinen, H. (2017). A Culturally Sensitive Approach to Promoting Initial Literacy Development in Africa: Ongoing and Planned Research and Development at the University of Zambia’s Centre for Promotion of Literacy in Sub-Saharan Africa (CAPOLSA). In: Abubakar A., van de Vijver F. (eds). Handbook of Applied Developmental Science in Sub-Saharan Africa. Pp. 313-334. Springer, New York, NY.  doi:10.1007/978-1-4939-7328-6_17

Assessment and rehabiliation materials

Kultti-Lavikainen, N., Eloranta, A-K.,Kiianmaa, K., Myllykoski, M., Ropponen T. & Aro T. 2017. KUMMI 15. Etsivät-ryhmä – Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukeminen ryhmässä: Niilo Mäki Instituutti.

Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) 2017. KUMMI 16. Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen: Niilo Mäki Instituutti.

Karhu, A., Paananen, M. & Närhi, V. 2017. KUMMI 17. Check in Check out (CICO) – toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen: Niilo Mäki Instituutti.

2016

Research articles

Aunio, P., & Räsänen, P. (2016). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years–a working model for educators. European Early Childhood Education Research Journal, 1-12.

Hannula-Sormunen, M. M., McMullen, J., Räsänen, P., Lepola, J., & Lehtinen, E. (2016). Is the study about spontaneous attention to exact quantity based on studies of spontaneous focusing on numerosity?. European Journal of Developmental Psychology, 13(1), 115-120.

Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2016). Edistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? : tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla. NMI Bulletin – Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26 (4), 11-21. Open access

Heikkilä, R., Torppa, M., Aro, M., Närhi, V., & Ahonen, T. (2016). Double-Deficit Hypothesis in a Clinical Sample: Extension Beyond Reading. Journal of Learning Disabilities, 49 (5), 546-560. doi:10.1177/0022219415572895 Open access

Hirvonen, R., Torppa, M., Nurmi, J.-E., Eklund, K., & Ahonen, T. (2016). Early temperament and age at school entry predict task avoidance in elementary school. Learning and Individual Differences, 47, 1-10. doi:10.1016/j.lindif.2015.12.012 Open access

Kajovaara, L., Raivio, M., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2016). Opettaja ja koulukiusaamisen osallistujaroolien tunnistaminen. Kasvatus, 47 (4), 298-312.

Li, Y., Li, H., Richardson, U. & Lyytinen, H. (2016). Early identification of poor readers and preventive training in Chinese using Pinyin Graphogame: results from disadvantaged children in Mainland. International Journal of Psychology, 51.

Malinen, O. & Savolainen, H. (2016). The effect of perceived school climate and teacher efficacy in behavior management on job satisfaction and burnout: A longitudinal study. Teaching and teacher education 60, 144–152.

Mourgues, C. Tan, M., Hein, S., Ojanen, E., Reich, J., Lyytinen, H. & Grigorenko, E. L. (2016). Paired associate learning tasks and their contribution to reading skills. Learning and Individial Differences, 46, 54–63.

Määttä, S., Laakso, M.-L., Ahonen, T., Tolvanen, A., Westerholm, J., & Aro, T. (2016). Continuity From Prelinguistic Communication to Later Language Ability : A Follow-Up Study From Infancy to Early School Age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59 (December), 1357-1372. doi:10.1044/2016_JSLHR-L-15-0209

Nemmi, F., Helander, E., Helenius, O., Almeida, R., Hassler, M., Räsänen, P., & Klingberg, T. (2016). Behavior and neuroimaging at baseline predict individual response to combined mathematical and working memory training in children. Developmental Cognitive Neuroscience, 20, 43-51.

Sorvo, R., Koponen, T. Viholainen, H., Aro, T., Räikkönen, E. Peura, P., Dowker, A , & Aro, M (in press). Math Anxiety and Its Relationship with Basic Arithmetic Skills among Primary School Children. British Journal of Educational Psychology.

Virtanen T., Malinen, O. & Haverinen, K. (2016). Yläkoulun oppilaiden kouluun kuulumisen kokemusten kehityskulut ja seuraukset. NMI-Bulletin – Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 26 (2).

Books and book chapters

van Acker, T., Garbe, C., de Krosse, H., Kuypers, T., Lafontaine, A., Lafontaine, D., Schillings, P., Shiel, G., Strating H., Valtin, R., Arqueiro, A., Balbinot, V., Baye, A., Cunha, J., Trindade Dionisio, M.L., Fischer, C., Géron, S., Kennedy, E., Koikkalainen, M., Kovacs, M., Kristmundsson, G., Lemos, G., Lyytinen, H., Manolitsis, G., Gonzales Martí, C., Naxcimbeni, F., Pitschke, F., Puksand, H., Sulkunen, S., Tafa, E., Tamburlini, G., Uusen, A., Vacaretu, A-S., Volcinschi, C., Wagner, C. & Wiesner, E.. (2016). Literacy in Belgium (Flanders). Country report. Children and adolescents. Germany: European Literacy Policy Network (ELINET).

Aro, M. & Lyytinen, H. (2016). Training reading skills in Finnish: from reading acquisition to fluency and comprehension. Reading fluency – Current insights from neurocognitive research and intervention studies. (pp. 125–140). Switzerland: Springer International Publishing.

Ehgartner, R., Gangl, V., Garbe, C., Lafontaine, D., Shiel, G., Valtin, R., Arqueiro, A., Balbinot, V., Baye, A., Cunha, J., Trindade Dionisio, M.L., Fischer, C., Géron, S., Kennedy, E., Koikkalainen, M., Kovacs, M., Kristmundsson, G., Lafontaine, D., Lemos, G., Lyytinen, H., Manolitsis, G., Gonzales Martí, C., Nascimbeni, F., Pitschke, F., Puksand, H., Sulkunen, S., Tafa, E., Tamburlini, G., Uusen, A., Volcinschi, C., Wagner, C. & Wiesner, E. (2016). Literacy in Austria. Country report, children and adolescents. Germany: European Literacy Policy Network (ELINET).

Garbe, C., Lafontaine, D., Laufkova, V., Shiel, G., Valtin, R., Arqueiro, A., Balbinot, V., Baye, A., Cunha, J., Trindade Dionisio, M.L., Fischer, C., Géron, S., Kennedy, E., Koikkalainen, M., Kovacs, M., Kristmundsson, G., Kucharska, A., Lafontaine, D., Lemos, G., Lyytinen, H., Manolitsis, G., Gonzales Martí, C, Moler, I.C., Nascimbeni, F., Pitschke, F., Puksand, H., Ronkova, J., Sulkunen, S., Tafa, E., Tamburlini, G., Uusen, A., Vacaretu, A-S., Volcinschi, C., Wagner, C., Wiesner, E. & Wildova, R. (2016). Literacy in Czech Republic. Country report – children and adolescents. Germany: European Literacy Policy Network (ELINET).

Garbe, C., Lafontaine, D., Masiuliene, L., Shiel, G., Valtin, R., Arqueiro, A., Balbinot, V., Baye, A., Cunha, J., Trindade Dionisio, M.L., Elijosaityte, R., Fischer, C., Géron, S., Kennedy, E., Koikkalainen, M., Kovacs, M., Kristmundsson, G., Lafontaine, D., Lemos, G., Lyytinen, H., Manolitsis, G., Gonzales Martí, C, Nascimbeni, F., Pitschke, F., Puksand, H., Sulkunen, S., Tafa, E., Tamburlini, G., Uusen, A., Vacaretu, A-S., Volcinschi, C., Wagner, C. & Wiesner, E. (2016). Literacy in Lithuania. Country report, children and adolescents. Germany: European Literacy Policy Network (ELINET).  

Malinen, O. (2016). Teacher efficacy research in mainland China. In S. Garvis & D. Pendergast (Eds.), Asia-Pacific Perspectives on Teacher Self-Efficacy (pp. 115–126). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.

Malinen, O. & Sinkkonen, E. (2016). Naisten osallisuus ja toimijuus Kiinan koulujärjestelmässä. Teoksessa E. Sinkkonen, Airaksinen, T., Valjakka, M. (toim.) Enemmän kuin puoli taivasta? Naisten uudet roolit kiinalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Art House.

Assessment and rehabiliation materials

Kivijärvi, T. & Linnove, T.(2016). KUMMI 14. KASVU JA KASVATUS – Kaskas-ryhmätoimintamallista tukea laadukkaaseen varhaiskasvatukseen: Niilo Mäki Instituutti.

2015

Research articles

Aro, T., Poikkeus, A.-M., Laakso, M.-L., Tolvanen, A., & Ahonen, T. (2015). Associations between private speech, behavioral self-regulation, and cognitive abilities. International Journal of Behavioral Development, 39 (6), 508-518. doi:10.1177/0165025414556094

Cong, F., Ristaniemi, T., & Lyytinen, H. (2015).Advanced Signal Processing on Brain Event-Related Potentials : Filtering ERPs in Time, Frequency and Space Domains Sequentially and Simultaneously. World Scientific. doi:10.1142/9306

Eklund, K., Torppa, M., Aro, M., Leppänen, P. H. T., & Lyytinen, H. (2015). Literacy Skill Development of Children With Familial Risk for Dyslexia Through Grades 2, 3, and 8. Journal of Educational Psychology, 107 (1), 126-140. doi:10.1037/a0037121 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45686

Hannonen, R., Eklund, K., Tolvanen, A., Komulainen, J., Riikonen, R., Delamater, A. M., & Ahonen, T. (2015). Psychological distress of children with early-onset type 1 diabetes and their mothers’ well-being. Acta Paediatrica, 104 (11), 1144-1149. doi:10.1111/apa.13144

Kiuru, N., Aunola, K., Lerkkanen, M.-K., Pakarinen, E., Poskiparta, E., Ahonen, T., . . . , & Nurmi, J.-E. (2015). Positive teacher and peer relations combine to predict primary school students’ academic skill development. Developmental Psychology, 51 (4), 434-446. doi:10.1037/a0038911

Lyytinen, H., Aro, M., Richardson, U., Erskine, J., Li, H., & Shu, H. (2015). Reading Skills, Acquisition of: Cultural, Environmental, and Developmental Impediments. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences : Vol. 20 (pp. 5-11). Elsevier. doi:10.1016/B978-0-08-097086-8.23111-5

Lyytinen, H., Erskine, J., Hämäläinen, J., Torppa, M., & Ronimus, M. (2015). Dyslexia : early Identification and Prevention: Highlights from the Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia. Current Developmental Disorders Reports, 2 (4), 330-338. doi:10.1007/s40474-015-0067-1

Lyytinen, H., Shu, H., & Richardson, U. (2015). Predictors of reading skills across languages. In E. L. Balvin, & L. R. Naigles (Eds.), The Cambridge Handbook of Child Language (pp. 703-723). Cambridge: Cambridge University Press.

Närhi, V., Kiiski, T., Peitso, S. & Savolainen, H. (2015). Reducing disruptive behaviours and improving learning climates with class-wide positive behaviour support in middle schools. European Journal of Special Needs Education, 30, 274-285. DOI:10.1080/08856257.2014.986913

Ojanen, E., Jere-Folotiya, J., Yalukanda, C., Sampa, F., Nshimbi, C., Katongo, M., . . . , & Lyytinen, H. (2015). Mobile Solution for Better Reading Instruction in Rural Africa. In P. Cunningham, & M. Cunningham (Eds.), IST-Africa 2015 Conference Proceedings (pp. 408-420). IEEE. doi:10.1109/ISTAFRICA.2015.7190559

Ojanen, E., Ronimus, M., Ahonen, T., Chansa-Kabali, T., February, P., Jere-Folotiya, J., . . . Lyytinen, H. (2015). GraphoGame – a catalyst for multi-level promotion of literacy in diverse contexts. Frontiers in Psychology, 6, 671. doi:10.3389/fpsyg.2015.00671 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46478

Parhiala, P., Torppa, M., Eklund, K., Aro, T., Poikkeus, A.-M., Heikkilä, R., & Ahonen, T. (2015). Psychosocial Functioning of Children with and without Dyslexia: A Follow-up Study from Ages Four to Nine. Dyslexia, 21 (3), 197-211. doi:10.1002/dys.1486

Puhakka, C. S., Lyytinen, H., & Richardson, U. (2015). Technology enhanced literacy learning in multilingual Sub-Saharan Africa : The case of GraphoGame Kikuyu and Kiswahili adaptations in Kenya. In P. A. M. Kommers, P. Isaias, & T. Issa (Eds.), Perspectives on Social Media: A Yearbook(pp. 183-190). New York: Routledge.

Ronimus, M., & Lyytinen, H. (2015). Is School a Better Environment than Home for Digital Game-Based Learning? : The Case of GraphoGame. Human Technology, 11 (2), 123-147. doi:10.17011/ht/urn.201511113637 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47910

Salminen, J., Koponen, T., Räsänen, P., & Aro, M. (2015). Preventive support for kindergarteners most at-risk for mathematics difficulties: Computer-assisted intervention. Mathematical Thinking and Learning, 17, 273-295. doi: 10.1080/10986065.2015.1083837

Salminen, J., Koponen, T., Leskinen, M., Poikkeus, A-M., & Aro, M. (2015). Individual variance in responsiveness to early computerized mathematics intervention. Learning and Individual Differences, 43, 124–131. doi: 10.1016/j.lindif.2015.09.002

Salminen, J. (2015). Response to Computer-Assisted Intervention in Children Most at Risk for Mathematics Difficulties Response to Computer-Assisted Intervention in Children Most at Risk for Mathematics Difficulties. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 543.

Syväoja, H., Tammelin, T. H., Ahonen, T., Räsänen, P., Tolvanen, A., Kankaanpää, A., & Kantomaa, M. (2015). Internal Consistency and Stability of the CANTAB Neuropsychological Test Battery in Children. Psychological Assessment, 27 (2), 698-709. doi:10.1037/a0038485 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46580

Torppa, M., Eklund, K., van Bergen, E., & Lyytinen, H. (2015). Late-Emerging and Resolving Dyslexia: A Follow-Up Study from Age 3 to 14. Journal of Abnormal Child Psychology, 43 (7), 1389-1401. doi:10.1007/s10802-015-0003-1 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48250

Walubita, G., Nieminen, L., Serpell, R., Ojanen, E., Lyytinen, H., Choopa, M., . . . Nakawala-Maumbi, M. (2015). Ensuring Sufficient Literacy Practice with Tablet Technology in Zambian Schools. In P. Cunningham, & M. Cunningham (Eds.), IST-Africa 2015 Conference Proceedings (pp. 421-430). IEEE. doi:10.1109/ISTAFRICA.2015.7190560

Xu, X. & Malinen, O. (2015). Teacher views of support for inclusive education in Beijing, China. International Journal of Special Education 30 (3), 151–160.

Books and book chapters

Malinen, O., Rytivaara A. & Kontinen J. (2015). Co-teaching in inclusive primary school education in Finland. Teoksessa G. Hensen & A. Beck (toim.), Inclusive Education Internationale Strategien und Entwicklungen inklusiver Bildung (pp.). Weinheim, Germany: Belz Juventa.

Assessment and rehabiliation materials

Isomäki, H. 2015. KUMMI 12. Ymmärrämmekö näkemäämme? – visuaalisen hahmottamisen häiriöt, Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Mattinen A., Kajamies A., Räsänen P., Hannula-Sormunen M. & Lehtinen E. 2015. Kaninhistorier – Träning i aktiv hörförståelse. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Peitso, S & Närhi, V. 2015. KUMMI 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille lapsille. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

2014

Research articles

Närhi, V., Kiiski, T., Peitso, S., & Savolainen, H. (2014). Reducing disruptive behaviours and improving learning climates with class-wide positive behaviour support in middle schools. European Journal of Special Needs Education, (ahead-of-print), 1-12.

Syväoja, H., Tammelin, T., Ahonen, T, Räsänen, P., Tolvanen, A., Kankaanpää, A., & Kantomaa, M.T. (Dec. 2014, online prepublication). Internal consistency and stability of the CANTAB neuropsychological test battery in children. Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1037/a0038485

Books and book chapters

Haakana, M., Karppinen, A., Kiiski, T., Myllykoski, M., Paananen, M., Rintanen, M., & Räsänen, P. (2014). Tutkimuksesta syntyy koulutusta ja yhteisöllisiä työvälineitä. (ss. 29–33). Teoksessa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011–2013. Opetushallituksen Raportit ja selvitykset 2014:5. Helsinki: Opetushallitus.

Järviluoma, E., Paananen,M., Kaila, S., Mäntylä, M., Määttä, S. & Aro, T. (2014). Opassarja oppimisvaikeuksista. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Saatavilla verkosta: https://www.nmi.fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/omis-oppaat.

Karppinen A. & Myllykoski, M. (2014). Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmien vähentämiseksi, julkaisussa HYPE- Hyvinvointia ja pedagogiikkaa hankkeen Next Practices- pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen, http://www.educlusterfinland.fi/sites/default/files/pdf/HYPENextPractices_web.pdf

Määttä S., Kiiveri L. & Kairaluoma L. (toim.). (2014). Otetta opintoihin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Pöyliö H., Oraluoma E., Salmi P. & Haakana M. (toim.). (2014). Yhdessä lukemaan -lukupuuhakirja! Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti

Räsänen, P. (2015, in press). Computer-assisted Interventions on Basic Number Skills. In R. Cohen Kadosh & A. Dowker, (eds.) The Oxford Handbook of Mathematical Cognition. Oxford University Press.

Räsänen, P., Käser, T., Wilson, A., von Aster, M., Maslov, O., & Maslova, U. (Jan. 2015). Assistive Technology for Supporting Learning Numeracy (pp. 112–117). In B O’Neill & A. Gillespie, (eds.) Assistive Technology for Cognition: A handbook for clinicians and developers. Current Issues in Neuropsychology. New York: Psychology Press.

Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2014). Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Uudistettu painos. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Assessment and rehabiliation materials

Aro, T., Järviluoma E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S., & Paananen, M. (2014). KUMMI 11. Arviointi, opetus ja kuntoutusmateriaaleja. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Mattinen, A., Kajamies, A., Räsänen, P., Hannula, M.M., & Lehtinen, E. (2014). Jänistarinat – Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

2013

Doctoral thesis

Malinen, O-P. (2013.) Inclusive education from teachers perspective: Examining pre- and in-service teachers’ self-efficacy and attitudes in mainland China. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Research articles

Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2013). Does training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade. Scientific Studies of Reading, 17(6), 398-414.

Honkasilta, J., Sandberg, E., Närhi, V. & Jahnukainen, M. (accepted). ADHD in the context of Finnish basic education. Emotional and Behavioural Difficulties.

Kairaluoma, L., Torppa, M., Westerholm, J., Ahonen, T., & Aro, M. (2013). The nature of and factors related to reading difficulties among adolescents in a transparent orthography. Scientific Studies of Reading, 17(5), 315-332.

Koponen, T., Salmi, P., Eklund, K. & Aro, T. (2013). Counting and RAN: Predictors of arithmetic calculation and reading fluency. Journal of Educational Psychology, 105(1),162-175. doi: 10.1037/a0029285

Koponen, T., Salmi, P., Torppa, M., Eklund, K., Aro, T., Aro, M., Poikkeus, A-M., Lerkkanen, M-K., & Nurmi, J-E. (submitted). Counting and Rapid Naming: General or Skill-specific Predictors of Arithmetic and Reading Fluency.

 Laitinen, S.,  Mattinen, A.,  Kajamies, A., Vauras, M, & Lepola, J. 2013. Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa. Kasvatus  44 (5), 482–493.

Mattinen, A., Kajamies, A., Räsänen, P., Hannula-Sormunen, M.M. & Lehtinen, E.  2013. Jänistarinat − ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen.  NMI-Bulletin, oppimisvaikeuksien erityislehti, 2, 41–59.

Mazzocco, M., & Räsänen, P. (2013). Contributions of longitudinal studies to evolving definitions and knowledge of developmental dyscalculia. Trends in Neuroscience and Education, 2, 65–73.

Meronen, A., Tiippana, K., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2013). Audiovisual speech perception in children with developmental language disorder in degraded listening conditions. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56(1), 211-221.

Viholainen, H., Aro, T., Purtsi, J., Tolvanen, A., & Cantell, M.(2013). Connections between self-evaluated motor competence and psychosocial well-being in adolescence mediated by self-concept of physical education, reading and mathematics. British Journal of Educational Psychology,

Zhang, X., Koponen, T., Räsänen, P., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (2013). Linguistic and Spatial Skills Predict Early Arithmetic Development via Counting Sequence Knowledge. Child Development. DOI:10.1111/cdev.12173.

Books and book chapters

Aro, M., Aro., T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2013). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Erityishuolto ja -opetus Suomessa (s. 299-325), Kustantaja: Vastapaino.

Hakkarainen, E. & Viholainen, H. (2013). New Aspects for Learning and Participation in Youth with Cerebral Palsy. In J. Laurinkari & M. Tarvainen (ed.) The Systems of Inclusion. Perspectives to Disability and the Construction of Inclusion.Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol XXV. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen.

Räsänen, P. & Närhi, V. (2013). Heikkojen oppilaiden koulupolku. Teoksessa J. Metsämuuronen (toim.) Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005-2012. Koulutuksen seurantaraportit 2013:4 (ss. 173-229). Tampere: Opetushallitus.

Viholainen, H., Aro, T., Koponen, T., Peura, P. & Aro, M. (2013). Miten oppimisvaikeudet liittyvät syrjäytymiseen? Teoksessa L. Vähäkylä & J. Reivinen (toim.): Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. (ss. 88-96). Helsinki. Gaudeamus.

Assessment and rehabiliation materials

Aro, T., Järviluoma E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S., & Paananen, M. (2014). KUMMI 11. Arviointi, opetus ja kuntoutusmateriaaleja. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti

Koponen T., Mononen R. & Latva T. (2013). Selkis – Vähennyslaskua ymmärtämään. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Mattinen A., Räsänen P., Hannula M. & Lehtinen E. (2013). Nallematte – Program för utveckling av tidig matematisk inlärningsförmåga. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Pirilä, S., & van der Meere, J.J. (2013). Osaaks sä? – Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten kehityksen arviointiin. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Salmi, P., Huemer, S., Heikkilä, R. & Aro, M. (2013). Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia. KUMMI 10. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.