Pelaa fiksusti

“Pelaa fiksusti”- Erityislasten digitaalinen hyvinvointi-hanke on kolmivuotinen (2022-2025) Stea-rahoitteinen hanke, joka käynnistyi huhtikuussa 2022. Hankkeessa tarjotaan tukea ja ohjausta erityislasten perheille älylaitteiden käyttöön.

Pelaa fiksusti -hankkeessa kehitetään ohjausmenetelmä ennaltaehkäisemään erityislasten liiallista pelaamista ja älylaitteiden käytön haittavaikutuksia sekä ohjaamaan niiden järkevään käyttöön. Ohjausmenetelmän avulla vanhemmat voivat seurata ja ohjata lapsen internet- ja pelikäyttöä. Tavoitteena on, että erityislasten digitaalinen hyvinvointi paranee hankkeessa saadun tuen turvin. Kehitettävän menetelmän ansiosta perheitä kuormittava arki helpottuu, koska liiallisen pelaamisen aiheuttamat ongelmat vähenevät.

Kohderyhmänä ovat alakouluikäiset lapset, joilla on hermoston kehityksellisiä häiriöitä (ADHD, autismikirjon häiriöitä, oppimisvaikeuksia) sekä heidän perheensä. Ryhmä- ja vertaisryhmätoiminnassa ohjataan lapsia ja vanhempia uusiin toimintatapoihin ja pelaamiseen liittyvän struktuurin luomiseen arjessa. Ohjausmenetelmästä hyötyvät kaikki perheet, joissa kamppaillaan liiallisen pelaamisen haittavaikutusten kanssa. Materiaalit ja toimintamalli siirretään perheiden, koulujen sekä järjestöjen käyttöön.

Hankkeen tausta:

Digitaalisista peleistä ja sovelluksista on tullut lasten arkea. Pelit ovat siinä määrin viihdyttäviä, että monet lapset koukuttuvat niistä liikaa. Ongelmat ovat havaittavissa jo varhain, mutta keinoja varhaiseen puuttumiseen on vähän. Tutkimusten mukaan pelihaitat korostuvat, jos taustalla on psyykkistä tai sosiaalista pahoinvointia. On havaittu, että esimerkiksi sosiaalisen tuen puute, yksinäisyys, impulsiivisuus sekä heikko itsetunto ovat altistavia tekijöitä ja voidaankin olettaa, että pelihaittoja esiintyy enenevässä määrin erityislapsilla. Käytännön työssä on myös havaittu, että erityisesti lapset, joilla muutenkin on haasteita itsesäätelyn taidoissa, ovat alttiita ongelmapelaamiselle. Laitteiden liiallinen käyttö voi vaikuttaa lapsen toimintakykyyn, keskittymiseen, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisin, ja aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja uniongelmia. Lapset, jotka helposti jumittuvat asioihin ja koukuttuvat liiallisista ärsykkeistä, ovat aikuisenakin alttiimpia riippuvuuksille.

Erityislapset tarvitsevat itsesäätelytaitoja ja ohjausta, jotta riippuvuuksia ei synny. Erityisperheissä vanhempien jaksaminen on usein äärirajoilla ja siksi lasten pelaamisen rajoittaminen on haastavaa. Suomessa ei ole vielä kohdennettuja tukiohjelmia lapsiperheille, joilla pelaaminen on ongelma.

Varhaiseen puuttumiseen tarvitaan tukikeinoja apua hakeville vanhemmille. Erityisperheiden tilanteet huomioon ottava ja haastavaa arkea helpottava ohjausmenetelmä ehkäisee perheiden kuormittumista ja uupumista.

Hankkeen sisällöt:

-Hankkeessa kehitetään tunnistamisen työvälinettä liiallisen pelaamisen haittojen kartoittamiseen. Alkukartoitusmateriaalin avulla lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vanhemmat tunnistavat pelaamisen haittoja ajoissa.

-Lapsille kehitetään ryhmätoiminta, jossa he saavat ohjausta ja kasvatusta fiksuun pelaamiseen ja tukea digitaaliseen hyvinvointiin.

-Vanhemmat saavat ryhmätoiminnasta valmiudet ohjata ja seurata lapsen älylaitteiden käyttöä ja kattavan materiaalin ohjausmenetelmän toteuttamiseksi kotiolosuhteissa.

-Ryhmätoimintaan osallistuville lapsille ja vanhemmille kehitetään vertaisryhmätoimintaa aiemmin opittujen taitojen ylläpitämistä varten.

-Lisätään tietoisuutta pelikasvatuksesta sekä liiallisen pelaamisen haitoista ja vaikutuksista varsinkin erityislasten ja heidän perheensä arkeen. Asiantuntijoilla ja vanhemmilla on mahdollisuus pelihaittojen laajempaan ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisemisen keinojen löytämiseen. Kehitetty toimintamalli sekä materiaalit ja pilottijakson kokemukset tarjotaan vapaasti käytettäviksi kaikille liiallisen pelaamisen kanssa kamppaileville perheille.

Ensimmäiset ryhmät lapsille ja heidän vanhemmilleen käynnistyvät syksyllä 2022 ja puolivuosittain alkavat uudet ryhmät. Kaikille ryhmiin osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään seuraavan lukukauden aikana. Lapsille järjestetään myös erityisliikuntaryhmiä.

Tietosuojailmoitus linkki

Lisäätietoja hankkeesta ja ryhmistä:

Adrienn Jalonen
adrienn.jalonen@nmi.fi
puh. 0504663364

Päivi Merjonen, PsT, tutkija
paivi.merjonen@nmi.fi
puh. 044 493 5977

Julia Turok
julia.turok@nmi.fi
puh. 044 536 7477