NISULUKO

– Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa

Tutkimus- ja kehittämishanke (NISULUKO) on 3,5-vuotinen. Hanke käynnistyi syksyllä 2022 ja jatkuu vuoden 2025 loppuun asti.

Hankkeen tarkoitus ja tulokset

Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa (NISULUKO) –hanke on käynnissä oleva Niilo Mäki Instituutin (NMI) ja Helsingin yliopiston (HY) tutkimus- ja kehittämishanke vuosina 2022–2025.

Hankkeen tarkoituksena on

  • Kerätä tutkimustietoa kielellisten taitojen kehityksestä 7–12-vuotiailla suomenkielisillä lapsilla ja nuorilla. Tietoa kerätään nimeämisen ja sanasujuvuuden yhteydestä sanavarastoon sekä lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemissujuvuuteen.
  • Kehittää ja normittaa tutkimukseen perustuvat nimeämisen ja sanasujuvuuden arviointivälineet 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille
  • Tarjota täydennyskoulutusta logopedian ja oppimisen ammattilaisille

Hankkeessa tuloksena syntyy

  • tutkittua tietoa lasten kielellisistä taidoista ja lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taidoista.
  • kaksi lapsille suunnattua tutkimusperustaista testiä: Lasten TNT – Toimintonimeämistesti (vrt. Laine ym., 2019) sekä SASU – Sanasujuvuustesti alakouluun. Aineistoa voidaan käyttää myös osana 5. luokan normiaineistoa Suomenkielisessä ymmärretyn sanaston testissä (Kunnari ym., painossa).
  • hankkeessa kehitettyä tietoa ja välineitä esitellään logopedian ja oppimisen alan ammattilaisille ja opiskelijoille koulutuksissa Helsingin yliopistossa ja ympäri Suomea.
  • tutkimusartikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä oppimisvaikeusalan ja kielihäiriöalan julkaisuissa.
  • logopedian ja erityispedagogiikan opinnäytetöitä yliopistoihin kuten Jyväskylän yliopistoon ja Helsingin yliopistoon  

Hankkeen toimijat, ohjausryhmä ja yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan Niilo Mäki Säätiön ylläpitämän Niilo Mäki Instituutin (NMI) ja Helsingin yliopiston (HY) Lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osaston (logopedian oppiaine) yhteistyönä. Hankkeen toimijoita ovat hankkeen johtaja, senioritutkija, yliopistonlehtori, FT Paula Salmi (NMI ja Helsingin yliopisto) sekä tilastoasiantuntija Jari Westerholm (NMI). Ohjausryhmään kuuluu lisäksi logopedian professori Minna Laakso (Helsingin yliopisto), yliopistonlehtori, dosentti Seija Pekkala (Helsingin yliopisto) sekä professori Matti Laine (Åbo Akademi). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (erityispedagogiikan oppiaine), Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta (logopedian oppiaine) ja Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto (logopedian oppiaine). Yhteistyötä tehdään myös Niilo Mäki Instituutin ja Helsingin yliopiston kansallisen ja kansainvälisen oppimisalan tutkijaverkoston kanssa.

Taustaa

Heikkoa lukutaitoa ja erityisesti hidasta lukutaitoa selittävät usein kielelliset vaikeudet kuten nimeämisvaikeudet (Kirby ym., 2010). Nimeämisvaikeudet aiheuttavat usein ongelmia myös oikeinkirjoituksessa ja laskutaidon sujuvoitumisessa (Chen ym., 2021; Koponen ym., 2016). Nimeämistaidoilla tarkoitetaan kykyä palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä kuten toimintojen, esineiden, värien, numeroiden ja kirjainten nimiä (Laine ym., 2019; Norton & Wolf, 2012). Sanasujuvuudella tarkoitetaan kykyä keksiä sanoja kuten eläimiä tai tietyllä kirjaimella alkavia sanoja (Sauzeon ym., 2004). Kielellisten taitojen – nimeämisen, sanasujuvuuden ja sanavaraston – on todettu olevan yhteydessä lukemisen taitoihin ja tukevan osaltaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä (mm. Puolakanaho ym., 2008; Shareef ym., 2019).

Kielelliset vaikeudet voivat olla sitkeitä ja vaikuttaa elämiseen laaja-alaisesti (ks. Isoaho, 2012). Varhaisella kuntoutuksella ja huoltajien ohjauksella voidaan kuitenkin edistää lasten kielellistä kehitystä silloin kun lapsen puhe on viivästynyt (Cable ym., 2011). On tärkeää tunnistaa kielelliset vaikeudet ja lukivaikeudet varhain, jotta voidaan tarjota oppilaalle riittävää ja kohdennettua tukea. Tarvitaan lisää tutkimustietoa lukivaikeuksista ja niiden kielellisistä taustataidoista ja tutkimusperustaisia arviointivälineitä kielellisten taitojen kartoitukseen. Tutkimusperustaisia kouluikäisten kielellisiä arviointivälineitä on puutteellisesti tarjolla logopedian ja oppimisalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia ja oppimisvaikeuksia. 

Yhteystiedot

Paula Salmi, FT, logopedia

paula.salmi@nmi.fi

Hankkeessa syntyvät julkaisut

Saraja, A., Laine, M., Laakso, M. & Salmi, P. (tuleva julkaisu). Nimeämisen kehitys ja yhteydet lukemiseen normaalin kielenkehityksen omaavilla 7-12-vuotiailla lapsilla. International Peer Reviewed Journal.

Salmi, P, Pekkala, S., Laakso M. & Laine, M. (tuleva julkaisu). Nimeämisen kehitys alakouluikäisillä lapsilla. NMI-Bulletin.

Salmi, P, Pekkala, S., Laakso M. & Laine, M. (tuleva julkaisu). Sanasujuvuuden kehitys alakouluikäisillä lapsilla. NMI-Bulletin.

Pekkala, S., Westerholm, J. & Salmi, P. SASU – Sanasujuvuustesti alakouluun. Niilo Mäki Instituutti.

Laine, M., Laakso, M., Westerholm, J. & Salmi, P. Lasten TNT – Toimintonimeämistesti. Niilo Mäki Instituutti.

Opinnäytetyöt

Eteläpää, K. (valmisteilla). Fonologian ja nimeämisen yhteys lukemisen ja oikeinkirjoituksen kehitykseen alakoululaisilla. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Harju, S. (valmisteilla). Semanttisen ja foneemisen sanasujuvuuden kehittyminen alakouluiässä. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kivihaka, J. (valmisteilla). Lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen välinen suhde alakoululaisilla. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kundt, K. (valmisteilla). Nimeämisen yhteys lukutaitoon. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Lantta, H. & Koistinen, K. (valmisteilla). Lukemissujuvuuden ja laskemissujuvuuden päällekkäistyminen alakouluikäisillä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Lemmetty, S. (valmisteilla). Substantiivien ja verbien nimeäminen yksikielisillä ja kaksikielisillä alakouluikäisillä lapsilla. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Lähde, M. (valmisteilla). Lukusujuvuuden ja laskusujuvuuden kehitys alakouluiässä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Mäkinen, S. (valmisteilla). Verbisanasujuvuuden kehitys kielellisesti normaaleilla henkilöillä. Logopedian kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Peiponen, A. (valmisteilla). Alakouluikäisten lasten lukutaito yksi- ja kaksikielisillä. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Perttu, E. (valmisteilla). Lukutottumusten ja lukumotivaation yhteys lukutaitoon. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto

Puumalainen, H. (valmisteilla). Substantiivien ja verbien nimeämisen kehitys alakouluiässä. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Saraja, A. (valmisteilla). Alakouluikäisten lasten nimeämisen virheellisyys verbien nimeämistehtävässä. Logopedian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Vähätiitto, E. (valmisteilla). Nimeämisen yhteys sanasujuvuuteen ja sanavarastoon. Logopedian kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto.

Wiik, E. & Heiskanen, K. (valmisteilla). Kodin lukuympäristön ja lukutottumusten vaikutus lukutaitoon Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Muut julkaisut

Koponen, T., Georgiou, G., Salmi, P., Leskinen, M., & Aro, M. (2017). A Meta-Analysis of the Relation Between RAN and Mathematics. Journal of Educational Psychology, 109 (7), 977-992.

Koponen, T., Salmi, P., Eklund, K. & Aro, T. (2013). Counting and RAN: Predictors of arithmetic calculation and reading fluency. Journal of Educational Psychology, 105(1), 162–175.

Koponen, T., Salmi, P., Torppa, M., Eklund, K., Aro, T., Aro, M., Poikkeus, A-M., Lerkkanen, M-K., Nurmi, J-E. (2016). Counting and rapid naming predict the fluency of arithmetic and reading skills. Contemporary Educational Psychology, 44–45, 83–94.

Salmi, P. (2009). Nimeämisen kehitys lukutaito- ja nimeäjäryhmissä. NMI-Bulletin, 19 (2), 10–21.

Salmi, P. (2009). Nimeämistä selittävät tekijät sekä niiden yhteys lukutaitoon. NMI-Bulletin, 19 (2), 22–34.

Salmi, P. (2019). Lasten nimeämisvaikeuksien kuntouttaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 51, 50–71.

Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K, Vataja, P. & Laine, M. (2019).  VBT och SSB – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12 åringar. NMI-Bulletinens svenskspråkiga specialnummer, 92─102.

Vataja, P., Lerkkanen, M.-K., Aro, M., Westerholm, J., Risberg, A.-K., & Salmi, P. (2022). The Predictors of Literacy Skills among Monolingual and Bilingual Finnish-Swedish Children During First Grade. Scandinavian Journal of Educational Research, 66(6), 960-976.

Arviointivälineet

Heikkilä, R., Salmi, P et al. (tulossa). Nopean sarjallisen nimeämisen testi 5-15-vuotiaille. Niilo Mäki Instituutti.

Laine, M., Neitola, T., Rautakoski, P., Westerholm, J., Salmi, P. & Plyhm, L. (2019). VBT – Verbenämningstest. Niilo Mäki Institutet. 

Laine, M., Neitola, T., Renvall, K. & Laakso, M. (2019). TNT – Toimintanimeämistesti. Niilo Mäki Instituutti.

Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K, Vataja, P. & Westerholm, J. (2019). SSB – Test I Snabb Seriell Benämning. Niilo Mäki Institutet.