Tietoa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista


Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Kehittämistyöllä pyritään löytämään keinoja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseen, arvioimiseen ja kuntouttamiseen arjen ja oppimisen helpottamiseksi.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat lukemaan oppiminen ja lukemisvaikeudet, kirjoittamisen erityisvaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat, motoriset koordinaatiohäiriöt, laaja-alaiset oppimisvaikeudet sekä oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus.

MITÄ OPPIMISVAIKEUDET OVAT?

  • Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena.
  • Oppimisvaikeuksia esiintyy arviolta 5–10 prosentilla lapsista.
  • Usein ne havaitaan jo varhaislapsuudessa esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina.
  • Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa.
  • Monilla oppimisen ongelmat jatkuvat vielä aikuisinakin vaikeuttaen arjen hallintaa ja kouluttautumista.
  • Oppimista voidaan helpottaa ja kehitystä parhaiten tukea erityisopetuksen, puheterapian, toimintaterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen keinoin.

Lue lisää oppimisvaikeuksista: