Opettajille – varhaiskasvatus

LUKINO-hanke on Niilo Mäki Instituutissa käynnissä oleva tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Hanke etenee useassa vaiheessa. Keväällä 2023 kerätään normiaineistoa 5-vuotiaiden nopean nimeämisen arviointimenetelmään.Tässä tiedotteessa kerromme lyhyesti hankkeesta. Tältä sivulta löydätte myös halutessanne yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksesta ja sen etenemisestä. 

Tavoitteet 

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin, kirjoitetaan opasta opetushenkilöstölle sekä kerätään tutkimusaineistoa. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on 

  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testiä ja kerätä siihen normit 5-vuotiailta. 
  • tuottaa tutkimustietoa lasten nimeämisestä ja muista lukemista ennakoivista taidoista. 

Myöhemmin hankkeessa kirjoitetaan opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille, mille on varmasti käyttöä myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.  

Hankkeen tausta  

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että riski lukivaikeuksiin on tunnistettavissa jo ennen kouluikää. Parhaita ennustajia sukuriskin lisäksi ovat kirjaintuntemus, fonologiset taidot sekä nopean nimeämisen taito.   

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut nopean nimeämisen arviointivälineenä 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa.LUKINO-hankkeessa kehitetään ja uudistetaan tätä testiä, jotta varhainen tunnistaminen olisi mahdollisimman luotettavaa.   

Käytännön toteutus ja aikataulu  

Normiaineiston keruu 5-vuotialta tapahtuu maalis-huhtikuussa 2023. Aineistonkeruu tapahtuu koulutettujen tutkimusavustajien toimesta. Tutkimus etenee seuraavasti:  

  • Tiedotteet koteihin ja tutkimussuostumusten kerääminen.  
  • Kaikki lapset, jotka ovat saaneet tutkimusluvan, osallistuvat  yksilöarviointiin, jossa kartoitetaan kirjaintuntemusta, nopeaa nimeämistä ja alkavaa lukutaitoa. Arviointi kestää noin 15-45 minuuttia kutakin lasta kohden. Arviointien aikataulu sovitaan yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.  
  • Palaute ja palkkiot osallistuville päiväkodeille. Palkkiona osallistumisesta päiväkodit voivat valita koulutusta tai kirjallisuutta. Lapset saavat pienet palkkiot kiitokseksi osallistumisesta. 

Tutkimuseettiset kysymykset 

Koska hankkeeseen osallistuminen edellyttää lapsen huoltajien kirjallista suostumusta, varhaiskasvatuksen henkilökunta välittää koteihin sähköisesti tietoa tutkimuksesta sekä linkin tutkimussuostumuslomakkeisiin. Tarvittaessa tiedottaminen ja suostumukset voidaan hoitaa myös paperilla. Osallistuvia lapsia ja heidän huoltajiaan informoidaan oikeudesta lopettaa tutkimuksen osallistuminen halutessaan. Huoltajille tarjotaan oikeutta saada palautetta lapseensa liittyvistä tutkimushavainnoista. Huoltajilta kysytään myös lupa kertyvän yksilöllisen tutkimustiedon välittämiseen lapsen opettajalle/ohjaajalle varhaiskasvatuksen tueksi. Tutkimusaineistoa säilytetään huolellisesti huomioiden henkilötietojen tietosuoja periaatteet. 

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat  

Hyödyt. Tutkimuksessa kehitetään arvioinnin välineitä, jotka on suunnattu opettajien ja erityisopettajien käyttöön. Lukivalmiuksia koskevan tutkimustiedon lisäksi tutkimuksen aineistonkeruuseen osallistuville erityisopettajille tarjotaan arviointimenetelmien käyttämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta. Lisäksi ryhmän opettaja saa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisen tueksi palautetta ryhmänsä lasten lukivalmiuksista (edellyttää huoltajan luvan). Alustavan arvion mukaan menetelmä on päiväkotien ja koulujen käytettävissä vuoden 2024 aikana.   

Haitat. Tutkimukseen kuluu osallistuvien opettajien työaikaa tutkimuksen aikataulujen ja tutkimustilojen organisoimiseen yhdessä tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksesta ei pitäisi koitua työnantajalle kustannuksia. Koska tutkimukseen liittyvät koulutukset (vapaaehtoisille aineistonkerääjille) tapahtuvat verkossa ja ne on mahdollista katsoa vapaavalintaisena ajankohtana, matkakustannuksia tai kustannuksia sijaisten hankkimisesta ei pitäisi tutkimuksen vuoksi tulla.  

Osallistumisen edellytykset. Lasten osallistumiseen tarvitaan huoltajan suostumus, joka kerätään ensisijaisesti sähköisesti. Päiväkodilta tarvitaan tutkimuksen toteuttamista varten kohtuullisen häiriötön tila.   

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta! 

Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta: 

Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja 

Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi 

Ystävällisin terveisin 

Sara Huotari
Tutkimusassistentti
Niilo Mäki Instituutti 

(tavoitettavissa ma-pe) 
p. 044 901 7604
sara.huotari@nmi.fi

Riikka Heikkilä 
Vastaava tutkija 
Niilo Mäki Instituutti 

(tavoitettavissa ma, to ja pe) 
p. 040 805 3884 
riikka.heikkila@nmi.fi