Henkilörekisteritietojen käsittely Niilo Mäki Instituutissa

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja sen kautta toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. NMI on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan.

NMI käsittelee toiminnassaan koulutukseen osallistuvien, tutkittavien, yhteistyötahojen ja henkilökunnan tietoja. Lisäksi NMI:n sidosryhmäyhteistyö saattaa edellyttää markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietojen käsittelyä. Tarkemmat käsittelytietojen perustelut löytyvät tietosuojaselosteista.

Tietosuojaselosteet

NMI:n kullakin hankkeella, toiminnolla sekä koulutus- ja julkaisuyksiköllä on oma rekisterikohtainen tietosuojaseloste, joka löytyy kyseisen toiminnon kotisivulta.

NMI:n kaikkien hankkeiden tietosuojailmoitukset

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Tietosuoja-asetuksen 12 ja 15 artiklan mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Voit jättää henkilötietojesi tarkastuspyynnön oheisella lomakkeella:

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Niilo Mäki Instituutin tietosuojavastaavaan: tietosuoja(at)nmi.fi.

Lisätietoja tietosuojalainsäädännön käytänteistä löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Hantering av personuppgifter på Niilo Mäki-institutet

Niilo Mäki-institutet (NMI) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum som producerar ny kunskap om inlärningssvårigheter, tillämpar forskningsresultat till stöd för dem som praktiskt arbetar med frågorna och därigenom möjliggör inlärning för alla barn och ungdomar. NMI förbinder sig att följa dataskyddslagstiftningen i all sin verksamhet.
NMI hanterar information om deltagare i utbildningar och i undersökningar, samarbetspartners samt personal i sin verksamhet. Dessutom kan NMI:s samarbete med intressenter innebära hantering av marknadsförings-, kund- och partnerinformation. Närmare motiveringar för hur uppgifterna hanteras finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Dataskyddsbeskrivningarna

Varje projekt, verksamhet samt utbildnings- och publiceringsenhet på NMI har sin egen registerbaserade dataskyddsbeskrivning, som finns på den berörda enhetens webbplats.

Dataskyddsmeddelanden för alla NMI-projekt

Rätt att inspektera personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningens artikel 12 och 15 har varje person rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i personregister om sig själv. Du kan lämna in en förfrågan om att kontrollera dina personuppgifter med hjälp av bifogade formulär:

Förfrågan om att kontrollera personuppgifter
Meddelande om dataskydd i ansökan om kontroll av personuppgifter

Vid behov kan du kontakta Niilo Mäki-institutets dataskyddsansvariga: tietosuoja(at)nmi.fi.

Mer information om dataskyddslagstiftningens praxis hittar du på dataskyddsombudsmannens webbplats.