LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen arviointimenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tunnistamiseen, joka sisältää kattavat normit 1-6-luokille
  • kehittää 3-6-luokille yksilöllisen arvioinnin sekä oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
  • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Seuraavassa kerromme lyhyesti hankkeen taustasta, tavoitteista, toteutuksesta ja ajatellusta hyödystä opetustyölle.

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean sarjallisen nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke

Tausta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että riski lukivaikeuksiin on tunnistettavissa jo ennen kouluikää. Parhaita ennustajia sukuriskin lisäksi ovat kirjaintuntemus, äännetietoisuus ja muut fonologiset taidot sekä nopean nimeämisen taito. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen sekä ennen kouluikää mutta myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, seurantaan ei lainkaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa. LUKINO-hankkeessa kehitetään ja uudistetaan tätä testiä, jotta varhainen tunnistaminen olisi mahdollisimman luotettavaa.  

Tavoite. LUKINO-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan arviointimenetelmiä, jotka vastaavat edellä kuvattuihin tarpeisiin. Hankkeen tuotoksina syntyy kattavia, tutkimusperustaisia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeessa syntyy myös lukemisen ja oikeinkirjoittamisen seurannan välineitä. Kirjoitamme myös opetusalan työntekijöille oppaan, jossa käsitellään nimeämistä, sen arviointia ja tukemista. Lisäksi hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa, joka auttaa ymmärtämään nopean nimeämisen, lukemisen, kirjoittamisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitojen välisiä yhteyksiä.

Hankkeen seuraavat vaiheet

Ajankohtaista

Aineistonkeruut ovat nyt ohi. Käsikirjoja valmistellaan. Syyslukukaudella 2023 kerättiin aineistoa 3-6 -luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantamenetelmiä varten sekä tietoa nopean nimeämisen tehtävien reliabiliteetista eli mittarin toistettavuudesta ja luotettavuudesta.

Hankkeen tuotosten arvioitu valmistumisaika on seuraava:

  • AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1–6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet  löytyvät täältä luokille 3-6: https://koju.nmi.fi/tuote/aki-alakoulun-digilukiseula/ ja täältä luokille 1 ja 2: https://koju.nmi.fi/tuote/alakoulun-digilukiseula-aki-luokille-1-2/
  • AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1–6, yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineet vuoden 2024 aikana.
  • Nopean nimeämisen testi – RAN vuonna 2024.
  • Kummi-sarjan julkaisu nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille vuonna 2024 

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

Lisätietoa löydät myös täältä:

Esite – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmät alakoulun luokille 1–6 on saatavilla tästä.

Artikkeli NMI Bulletin 3/2023: DigiLukiseulassa yhdistyvät tutkimustieto ja käyttäjälähtöisyys

Artikkeli NMI:n lokakuun 2022 uutiskirjeessä: Hyvä lukivaikeuksien arviointi on tärkeää

Haastattelu NMI:n toukokuun 2022 uutiskirjeessä: Uusia arviointimenetelmiä LUKINO-hankkeesta

DigiLukiseulojen yhteinen esite löytyy täältä.

Lyhyt esittelyvideo:

Lisätietoa LUKINO-hankkeesta

Usein kysytyt kysymykset

Hankkeen tietosuojaseloste 

Ystävällisin terveisin

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija, tavoitettavissa ma – pe
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä               
Vastaava tutkija, tavoitettavissa ti-to                                               
Niilo Mäki Instituutti                               
p. 040 805 3884                                      
riikka.heikkila@nmi.fi