LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 3-6-luokille
  • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
  • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Seuraavassa kerromme lyhyesti hankkeen taustasta, tavoitteista, toteutuksesta ja ajatellusta hyödystä opetustyölle.

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean sarjallisen nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke

Tausta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, seurantaan ei lainkaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa.

Tavoite. LUKINO-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan arviointimenetelmiä, jotka vastaavat edellä kuvattuihin tarpeisiin. Hankkeen tuotoksina syntyy kattavia, tutkimusperustaisia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeessa syntyy myös lukemisen ja oikeinkirjoittamisen seurannan välineitä. Kirjoitamme myös opetusalan työntekijöille oppaan, jossa käsitellään nimeämistä, sen arviointia ja tukemista. Lisäksi hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa, joka auttaa ymmärtämään nopean nimeämisen, lukemisen, kirjoittamisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitojen välisiä yhteyksiä.

Pilottitutkimus

Käytännön toteutus ja aikataulu. Tutkimus alkaa syksyllä 2020 pilottitutkimuksella, jossa  3-6-luokkalaisten lasten erityisopettajat ja opettajat testaavat tälle ikäryhmälle kehitettyjä lukemisen ja oikeinkirjoittamisen arviointimenetelmiä sekä nopean nimeämisen tehtäviä. Ennen aineiston keräämisen alkua ja sen aikana osallistuvat opettajat ja erityisopettajat saavat verkon välityksellä lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen arviointiin liittyvää koulutusta sekä ohjausta tutkimuksen toteuttamisesta ja käytettävistä menetelmistä. Koulutus ja ohjaus toteutetaan verkkovälitteisesti, mikä mahdollistaa osallistumisen missä tahansa päin Suomea. Aineistonkeruun päätyttyä osallistuneet saavat tietoa lasten suoriutumisesta tehtävissä (vanhempien luvalla).

Pilottitutkimuksessa, marraskuussa 2020 arvioidaan 3-6-luokkalaisten lasten lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kokonaisilla koululuokilla. Arviointi kestää noin yhden oppitunnin ja sisältää tietokoneella toteuttavia tehtäviä. Opettajat tai erityisopettajat toteuttavat arviointiin liittyvät käytännön järjestelyt tutkimusryhmän ohjauksessa. Käytännön järjestelyihin kuuluvat tutkimuksesta tiedottaminen koteihin (sähköinen materiaali ja linkki tutkimussuosuostumus-lomakkeeseen) sekä arvioinnin toteutus luokassa.

Tämän jälkeen osa lapsista osallistuu erityisopettajan johdolla tehtäviin yksilöarviointeihin, joissa kartoitetaan lukemisen, nopean nimeämisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitoja. Arviointi kestää noin yhden oppitunnin kutakin lasta kohden ja sisältää sekä sähköisiä että paperitehtäviä. Arviointi nauhoitetaan tutkimusryhmää varten. Erityisopettajat toteuttavat arviointiin liittyvät käytännön järjestelyt tutkimusryhmän ohjauksessa. Käytännön järjestelyihin kuuluvat arvioinnin toteutus yksilöllisesti sekä paperisten tutkimuslomakkeiden käsittely (pisteytys ja kirjaaminen sähköiseen pisteytyskyselyyn). Jotta arviointimenetelmien luotettavuutta voidaan arvioida, osa lapsista osallistuu toistomittaukseen noin 2-3 viikon kuluttua ensimmäisestä arvioinnista. Tutkimusryhmä valitsee yksilötutkimuksiin osallistuvat lapset satunnaisesti ryhmätutkimukseen osallistuneiden lasten joukosta.

Hankkeen seuraavat vaiheet

Tulossa: Keväällä 2021 kerätään normiaineisto 3-6-luokilta sekä lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmään että nopean nimeämisen testiin. Otamme loppuvuodesta 2020 yhteyttä kouluihin, jotka ovat mukana otannassa. Lukuvuonna 2021-22 kerätään normiaineisto nopean nimeämisen testiin 5-6-vuotiailta, 1-2-luokkalaisilta ja yläkoulusta. Syksyllä 2022 on tavoitteena kerätä aineistoa 3-6-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantamenetelmiä varten. Näihin tutkimuksen vaiheisiin osallistujat haetaan erikseen. Arviointimenetelmien arvioitu valmistumisaika on vuonna 2023.

Tutkimuseettiset kysymykset. Koska hankkeeseen osallistuminen edellyttää lapsen huoltajien kirjallista suostumusta, opettaja välittää koteihin sähköisesti tietoa tutkimuksesta sekä linkin tutkimussuostumuslomakkeisiin. Osallistuvia lapsia ja heidän huoltajiaan informoidaan oikeudesta lopettaa tutkimuksen osallistuminen halutessaan. Huoltajille tarjotaan oikeutta saada palautetta lapseensa liittyvistä tutkimushavainnoista. Huoltajilta kysytään myös lupa kertyvän yksilöllisen tutkimustiedon välittämiseen lapsen opettajalle opetuksen tueksi.

Tutkimuksen hyödyt. Tutkimuksessa kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen sekä nopean nimeämisen arvioinnin välineitä. Pilottitutkimuksen perusteella menetelmiä muokataan tarpeen mukaan varsinaista normiaineistonkeruuta varten, minkä vuoksi pilottitutkimus tarjoaa hyvin tärkeää tietoa arviointimenetelmien kehittämistä varten. Lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoja koskevan tutkimustiedon lisäksi tutkimukseen osallistuville opettajille tarjotaan arviointimenetelmien käyttämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta. Lisäksi opettaja saa opetuksen kehittämisen tueksi palautetta ryhmänsä lasten lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen taidoista (edellyttää huoltajan luvan).

Pilottitutkimukseen osallistuvat koulut on valittu. Otamme yhteyttä viikolla 43 (syysloman jälkeen).

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös täältä:
https://www.nmi.fi/ukk-lukino/

Ystävällisin terveisin

Riikka Heikkilä               
Vastaava tutkija                                                
Niilo Mäki Instituutti                               
p. 040 805 3884                                      
riikka.heikkila@nmi.fi     

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi