LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 3-6-luokille
  • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
  • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Seuraavassa kerromme lyhyesti hankkeen taustasta, tavoitteista, toteutuksesta ja ajatellusta hyödystä opetustyölle.

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean sarjallisen nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke

Tausta. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen myös alkuopetusvaiheen jälkeen, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Normitettuja välineitä alakoulun 3-6-luokille on tähän tarkoitukseen olemassa hyvin vähän, seurantaan ei lainkaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut välineenä arvioida nopean nimeämisen taitoja 6-12-vuotiailla. Sen normit alkavat kuitenkin olla jo iäkkäät, ja lisäksi tarve olisi pystyä arvioimaan näitä taitoja jo ennen kouluikää ja vielä yläkoulussa.

Tavoite. LUKINO-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan arviointimenetelmiä, jotka vastaavat edellä kuvattuihin tarpeisiin. Hankkeen tuotoksina syntyy kattavia, tutkimusperustaisia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeessa syntyy myös lukemisen ja oikeinkirjoittamisen seurannan välineitä. Kirjoitamme myös opetusalan työntekijöille oppaan, jossa käsitellään nimeämistä, sen arviointia ja tukemista. Lisäksi hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa, joka auttaa ymmärtämään nopean nimeämisen, lukemisen, kirjoittamisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitojen välisiä yhteyksiä.

Hankkeen seuraavat vaiheet

Tulossa

Lukuvuonna 2021-22 kerätään normiaineisto nopean nimeämisen testiin 5-6-vuotiailta ja 1-2-luokkalaisilta sekä täydennetään 3-6-luokkalaisten aineistoa. Lukuvuonna 2022-23 on tavoitteena kerätä aineistoa 3-6-luokkalaisten lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantamenetelmiä varten sekä kerätä normiaineisto nopean nimeämisen testiin yläkouluikäisiltä. Näihin tutkimuksen vaiheisiin osallistujat haetaan erikseen. Arviointimenetelmien arvioitu valmistumisaika on vuonna 2024.

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta!

Lisätietoa tutkimuksesta löydät myös täältä:

Lisätietoa Lukino-hankkeesta

Usein kysytyt kysymykset

Ystävällisin terveisin

Riikka Heikkilä               
Vastaava tutkija, tavoitettavissa ke – pe                                                
Niilo Mäki Instituutti                               
p. 040 805 3884                                      
riikka.heikkila@nmi.fi     

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija, tavoitettavissa ma – pe
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi