Niilo Mäki -säätiö

Niilo Mäki Instituuttia ylläpitää Niilo Mäki Säätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 12-15 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto linjaa säätiön toimintaa ja nimeää säätiön hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelmat.

Niilo Mäki Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä varajäsenineen. Hallitus vastaa Instituutin taloudesta ja ohjaa ja monitoroi toimintaa. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein.

Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja koordinoi toimintaa ja valmistelee esitykset hallitukselle. Toiminnanjohtajan tukena toimii johtoryhmä.

Samoissa tiloissa ja kiinteässä toiminnallisessa yhteydessä Niilo Mäki Instituutin kanssa toimii Jyväskylän kaupungin Perheneuvolan Lastentutkimusklinikka.

Missio

Niilo Mäki Instituutti tuottaa tutkimusperustaista tietoa ja keinoja tukea lapsia ja nuoria, joilla on esteitä oppimisessaan. Instituutin tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka oppia ja kehittyä.

Visio

Niilo Mäki Instituutti on johtava monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja sen kautta toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. Instituutti on haluttu yhteistyökumppani Suomessa ja maailmalla.

Visiota tavoitellaan tutkimusperustaisesti, ihmislähtöisesti ja käytännönläheisesti sekä laadukkaalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla.

Niilo Mäki Instituutin strategia

Vahva tutkimusosaaminen

 • Vahva tutkimusosaaminen on Niilo Mäki Instituutin elinehto ja sitä vahvistetaan kouluttamalla ja tukemalla omaa henkilöstöä tutkimustoiminnassa.
 • Väitelleitä tutkijoita ja huippuosaajia rekrytoidaan ja kannustetaan hakemaan hankkeita Niilo Mäki Instituuttiin. Tutkimustulokset julkaistaan arvostetuilla kansainvälisillä foorumeilla.
 • Tutkimuskumppanuutta yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tiivistetään ja uusia yhteishankkeita käynnistetään.
 • Tiivistä yhteistyötä Lastentutkimusklinikan kanssa jatketaan kehittämällä uusia hankkeita, joissa hyödynnetään klinikan osaamista ja/tai aineistoja sekä tekemällä Klinikan toimintaa tunnetuksi NMI:ssa

Kansainvälisyys

 • Instituutin toiminta nähdään entistä enemmän valtiolliset, kulttuuriset ja kielirajat ylittävänä.
 • NMI hakee aktiivisesti rahoitusta kotimaisten rahoittajien lisäksi kansainvälisiltä rahoittajilta ja on toteuttajana tai kumppanina kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
 • NMI ylläpitää aktiivista tutkijavaihtoa ja kannustaa omia tutkijoitaan kansainvälistymään.
 • Kansainvälisiin hakuihin liittyvää omaa osaamista vahvistetaan. Tavoitteena on päästä mukaan merkittäviin kansainvälisiin kilpailutuksiin ja hankkeisiin.
 • Kehitysyhteistyöhankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoittajilta ja hankkeissa hyödynnetään instituutissa olevaa osaamista laajasti.
 • Materiaali- ja koulutusvientiä kehitetään omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aktiivinen ja näkyvä vaikuttaminen

 • Niilo Mäki Instituutilla on yhteiskunnassa näkyvä rooli organisaationa, joka tekee maailmasta parempaa paikkaa oppia ja kehittyä.
 • Niilo Mäki Instituutti on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu oppimisen alan kouluttaja. Koko henkilöstön osaamista ja erityistaitoja hyödynnetään uusia koulutuksia suunniteltaessa.
 • Sekä johto että jokainen instituutin työntekijä on aktiivinen toimija yhteistyökumppanuuksien luomisessa ja ylläpitämisessä (tutkimus- ja kehittämiskumppanuudet, sidosryhmät).
 • Hankkeita sitoutetaan tiedottamiseen ja siihen resursoimiseen henkilöstöä kouluttamalla sekä kirjaamalla viestinnän pelisäännöt ja prosessit. Kuukausittaista uutiskirjetiedottamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä tiedottamisessa kehitetään.
 • NMI:n koulutustoiminnassa hyödynnetään verkkokoulutuksen vuorovaikutteisia toteutustapoja ja koulutetaan henkilöstöä koulutusten pitämiseen.
 • Tulevissa julkaisuissa kartoitetaan mahdollisuuksia printti- ja verkkomateriaalin yhdistämiseen sekä laajennetaan julkaisutoimintaa vaiheittain kansainväliseksi.
 • Niilo Mäki Instituutilla on toimivat, ulkoasultaan ja sisällöltään kiinnostavat säännöllisesti päivittyvät suomen-, englannin- ja ruotsinkieliset verkkosivut sekä instituutin osaamisalueita kuvaavaa esittelymateriaalia.

Tehokkaat ja joustavat toimintamallit

 • Niilo Mäki Instituutin toiminta on avointa, läpinäkyvää sekä henkilöstöä arvostavaa ja osallistavaa.
 • Hallinnon toimia kehitetään vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
  Hallinnon prosesseja sähköistetään ja selvitetään yhteistyömahdollisuuksia palvelujen toteuttamisessa.
 • Tehtäviä ratkaisuja pohditaan myös henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Työhyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen panostetaan.
 • Vahvistetaan henkilöstön käsityksiä Niilo Mäki Instituutista kokonaisuutena ja toimintaympäristön edellyttämistä vaatimuksista.
 • Instituutin sisäistä tiedottamista jäntevöitetään ja vastuut selkiytetään.
 • Esimiestyön vastuut määritellään selkeästi ja esimiestehtävässä olevien talous- ja henkilöstöosaamista vahvistetaan.
 • Koko henkilöstön oman työn ohjaamisen prosesseja kehitetään koulutuksen kautta.
 • Vuorovaikutuskulttuuri pidetään avoimena ja kannustavana ja epäkohtiin puututaan välittömästi.
 • Vuorovaikutusta kokeneempien tutkijoiden ja aloittavien tutkijoiden välillä lisätään

Rahoitus

Säätiön perustoiminnan merkittävä rahoittaja on STEA. Toimintaa rahoitetaan STEA:lta saadun yleisavustuksen lisäksi pääasiassa eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettavien projektien tuotoista sekä järjestettävän koulutuksen ja tuotemyynnin tuotoilla. Kunkin hankkeen yhteistyökumppanit on mainittu hankkeiden esittelyjen yhteydessä. Säätiölle voi antaa myös lahjoituksia.

Toiminta

Niilo Mäki -säätiön vuosikertomuksissa kuvataan säätiön ja hankkeiden toimintaa vuosittain. Vuosikertomukset ovat verkossa pdf-tiedostoina vuodesta 2012 lähtien. Vuosikertomuksiin pääset tutustumaan tästä linkistä