Niilo Mäki -säätiö

Niilo Mäki Instituuttia ylläpitää Niilo Mäki Säätiö. Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 12-15 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto linjaa säätiön toimintaa ja nimeää säätiön hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelmat.

Niilo Mäki Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä varajäsenineen. Hallitus vastaa Instituutin taloudesta ja ohjaa ja monitoroi toimintaa. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein.

Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja koordinoi toimintaa ja valmistelee esitykset hallitukselle. Toiminnanjohtajan tukena toimii johtoryhmä.

Samoissa tiloissa ja kiinteässä toiminnallisessa yhteydessä Niilo Mäki Instituutin kanssa toimii Jyväskylän kaupungin Perheneuvolan Lastentutkimusklinikka.

Missio

Niilo Mäki Instituutti tuottaa tutkimusperustaista tietoa ja keinoja tukea lapsia ja nuoria, joilla on esteitä oppimisessaan.

Visio

Niilo Mäki Instituutti on johtava monitieteinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa oppimisvaikeuksista, soveltaa tutkimustietoa käytännön toimijoiden tueksi ja näin toimii kaikkien lasten ja nuorten oppimisen mahdollistajana. Instituutti on haluttu yhteistyökumppani Suomessa ja maailmalla.

Visiota tavoitellaan tutkimusperustaisesti, ihmislähtöisesti ja käytännönläheisesti sekä laadukkaalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla.

Niilo Mäki Instituutin strategia 2021-2026

Korkeatasoinen tutkimus kohtaa käytännön

NMI vaalii tutkimusperustaisten toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden korkeaa tasoa sekä soveltuvuutta käytäntöön. NMI ymmärtää kentän toimijoiden tarpeita ja etsii niihin yhdessä ratkaisuja. NMI kehittää tutkimusosaamistaan ja kykyään verkottua muiden alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Rohkeasti uudistuvat toimintamuodot

NMI kehittää ja uudistaa toimintamuotojaan ja toiminnan rakenteita varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden, ketteryyden, ajantasaisuuden ja kehittämisen. Digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia hyödynnetään kattavasti niin toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa kuin kentän tarpeisiin vastaamisessa. Erityisesti panostetaan uusiin verkkovälitteisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Aktiivinen ja näkyvä vaikuttaminen

Niilo Mäki Instituutti on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu kasvatuksen ja oppimisen alan toimija, joka tuo nopeasti uuden tiedon käytännön työn tueksi. Instituutti luo yhteistyökumppanuuksia ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. NMI tiedottaa ja viestii toiminnastaan aktiivisesti.


Rahoitus

Säätiön perustoiminnan merkittävä rahoittaja on STEA. Toimintaa rahoitetaan STEA:lta saadun yleisavustuksen lisäksi pääasiassa eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettavien projektien tuotoista sekä järjestettävän koulutuksen ja tuotemyynnin tuotoilla. Kunkin hankkeen yhteistyökumppanit on mainittu hankkeiden esittelyjen yhteydessä. Säätiölle voi antaa myös lahjoituksia.

Talous- ja hallintosääntö

Niilo Mäki -säätiön Talous- ja hallintosääntö (päivitetty 14.12.2021) löytyy tästä linkistä.

Varainhoito- ja sijoituspolitiikka

Niilo Mäki -säätiön varainhoidossa noudatetaan säätiölakia, hyvää säätiötapaa sekä yleisesti tunnustettuja sijoitustoiminnan periaatteita. Varainhoito on suunnitelmallista, täyttää lainsäädännössä asetetut yleishyödyllisyyden edellytykset ja noudattaa säätiön sille määrittelemiä vastuullisuusperiaatteita. Varainhoitoa toteutetaan säätiön sääntöjen mukaisesti.

Niilo Mäki -säätiön hallituksen 2.11.2021 hyväksymä Niilo Mäki -säätiön varainhoito- ja sijoituspolitiikka on luettavissa tästä linkistä.

Toiminta

Niilo Mäki -säätiön vuosikertomuksissa kuvataan säätiön ja hankkeiden toimintaa vuosittain. Vuosikertomukset ovat verkossa pdf-tiedostoina vuodesta 2012 lähtien. Vuosikertomuksiin pääset tutustumaan tästä linkistä