Hyvä lukivaikeuksien arviointi on tärkeää

Niilo Mäki Instituutti kehittää vankkaan tutkimustietoon perustuvia luku- ja kirjoitustaitojen arviointimenetelmiä lukivaikeuksiin

Lukivaikeus koskettaa noin 5–10 prosenttia lapsista ja nuorista. Näitä yleisiä oppimisvaikeuksia on tärkeä arvioida ajoissa ja riittävän laajasti, jotta tukitoimenpiteitä päästäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman varhain, tarkasti ja vaikuttavasti. Niilo Mäki Instituutti kehittää uusia arviointimenetelmiä ja -välineitä lukivaikeuksien arviointiin asiantuntemuksella ja uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Syksyllä 2022 ilmestyy uusi sähköinen seulonta-arviointi luokille 1-6.

Niilo Mäki Instituutilla on laaja asiantuntemus lukitaitojen arvioinnissa ja tukemisessa

Niilo Mäki Instituutissa on tehty pitkäjänteisesti tutkimus- ja kehittämistyötä lukivaikeuksien arvioinnin ja lukitaitojen tukemisen parissa yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Instituutissa on sekä sisällöllistä että teknistä asiantuntemusta arviointimenetelmien tutkimusperustaiseen kehittämiseen sekä levittämiseen ja päivittämiseen. Nyt kehitteillä olevan välineistön suunnitteluun on osallistunut huippuasiantuntijoita kasvatustieteen erityispedagogiikan, psykologian, kielitieteen, psykometriikan, tilastotieteen ja tietotekniikan aloilta. Välineistöä kehitetään edelleen perustuen uusimpaan tutkimustietoon ja kehittäjiltä saatuun palautteeseen.  

Hyvä lukivaikeuksien arviointi on tärkeää

Hyvä lukivaikeuksien arviointi on tärkeä lähtökohta tukitoimien suunnittelulle ja vaikuttavuudelle. Hyvä arviointiväline on kattava ja luotettava. Se mittaa kerrasta toiseen yhtä luotettavasti, ja se mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Lisäksi hyvässä arviointivälineessä otetaan huomioon lukutaidon eri osa-alueet: lukemisen tarkkuus ja sujuvuus, luetun ymmärtäminen sekä oikeinkirjoitus.

Hyvässä lukivaikeuksien arvioinnissa arviointia tehdään useassa vaiheessa ja sen tuloksista seuraa aina toimenpiteitä, jos ne ovat tarpeen. Ensimmäisessä vaiheessa katsotaan seulontatestillä, kenellä on riski lukivaikeuksiin. Toisessa vaiheessa syvennetään arviointia yksilöllisesti ja siitä saatu tieto toimii pohjana tuen tarkemmalle suunnittelulle. Kolmannessa vaiheessa painopiste siirtyy lapsen taitojen arvioinnista tuen arviointiin, jossa seurataan lapsen edistymistä ja tuen riittävyyttä. Yksilöllisen ja kattavan arvioinnin lisäksi tärkeää on myös se, että arviointivälineet ovat ajantasaisia.

Arviointivälineissä on kattava sisältö

Niilo Mäki Instituutissa kehitettyjen arviointivälineiden tehtävät perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon lukitaitojen kehittymisestä ja lukivaikeuksien ilmenemisestä suomen kielessä. Välineistössä on huomioitu kattavasti ne lukemisen ja kirjoittamisen osa-alueet, joiden on havaittu kuvaavan lukivaikeutta kielessämme: lukusujuvuus, oikeinkirjoitus sekä luetun ymmärtäminen. Lisäksi materiaali sisältää välineen peruslaskutaidon tuen tarpeen tunnistamiseen.

Tehtävien sisällöissä on huomioitu lasten ikä- ja kehitystaso: luokille 1 ja 2 on omat sisältönsä, luokille 3–4, 5–6 ja 7–9 omansa noudatellen opetussuunnitelman ja lasten kehitystason mukaisia tehtävä- ja asiasisältöjä. Tehtävien kehittämistyö on tehty huolellisesti, esitutkimukset on tehty kattavilla aineistoilla kullekin ikäryhmälle erikseen yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Arviointivälineet ovat helppokäyttöisiä

Niilo Mäki Instituutissa kehitetyt arviointivälineet ovat helppokäyttöisiä ja niiden tulokset on esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa. Käyttöönotto ei vaadi laajaa teknistä osaamista; välineiden käyttöön tarjotaan henkilökohtaista käyttäjätukea joka arkipäivä sekä käyttäjäkoulutusta, joka sisältää tietoa myös arviointitulosten tulkinnasta ja tuen suunnittelusta.

Ryhmätason arviointi on nopeaa; se vie vain yhden oppitunnin ja seulontatehtävien palaute on käytettävissä heti arvioinnin jälkeen. Näin löydetään nopeasti oppilaat, joilla ilmenee riskiä oppimisvaikeuksiin ja joiden osaamista on tärkeää arvioida yksilöllisemmin.

Sähköiset arviointivälineet tarjotaan lisenssiperiaatteella, jolloin kustannukset syntyvät todellisen käyttäjämäärän perusteella. Näin ollen säästyneet lisenssit ovat käytettävissä seuraavina vuosina.

Laitteistotuki laajenee lähitulevaisuudessa koskemaan myös tabletteja.

Uusia arviointivälineitä LUKINO-hankkeesta syksyllä 2022

LUKINO-hanke on Niilo Mäki Instituutin rahoittama viisivuotinen hanke, jossa kehitetään uusia käytännön opetustyöhön tarkoitettuja arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tavoitteena on luoda arviointiin tutkimustietoon perustuvia välineitä, jotka kattavat arvioinnin seulontavaiheesta yksilöllisesti annetun tuen seurantaan.

Syksyllä 2022 ilmestyy uusi sähköinen seulonta-arviointi luokille 1–6. Arvioinnissa tehtävinä ovat lukusujuvuus, oikeinkirjoitus sekä yhteen- ja vähennyslaskun sujuvuus sekä kolmannesta luokasta lähtien luetun ymmärtäminen. 1.–2.-luokkalaisten arvioinnit tulevat maksutta osaksi LukiMat-palvelua.

3.–6.-luokkalaisten arviointiin tuodaan kokonaisvaltainen arviointipaketti, joka kattaa seulonnan lisäksi myös yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineistön, mitä ei aikaisemmin luokille 3–6 ole ollut. AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä luokille 3–6 ilmestyy osissa. Ensin ilmestyvät syksyllä 2022 sähköiset seulonta-arviointivälineet, jotka tulevat myyntiin lisenssiperiaatteella.

Opettaja voi tarkastella seulonta-arvioinnin tuloksia ryhmätason lisäksi myös yksilöllisesti; palvelimelta näkee jokaisen tarkat yksilölliset tulokset lukusujuvuudesta, oikeinkirjoituksesta, luetun ymmärtämisestä ja laskutaidosta. Tulos tulee kuitenkin varmentaa yksilöllisillä arviointivälineillä. Seulontatehtävät vapauttavat opettajan aikaa ja antavat mahdollisuuden yhden oppitunnin aikana saada tietoa siitä, keitä lapsia olisi hyvä arvioida enemmän. AKI:n yksilöllisen arvioinnin ja seurannan välineet valmistuvat vuoden 2023 aikana.


Lue artikkeli “Uusia arviointimenetelmiä LUKINO-hankkeesta” täältä

Tutustu LUKINO-hankkeeseen täällä

Lue lisää DigiLukiseulasta täältä