Haastattelussa NMI:n hallituksen jäsen Päivi Kalilainen

Soteuudistuksen valmistelussa tärkeää on vaalia hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Päivi Kalilainen toimii tällä hetkellä palvelujohtajana Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja lapsille, nuorille ja perheille ja 1.1.2023 alkaen lasten, nuorten ja perheiden vastuualuejohtajana hyvinvointialueella. Hallinnon tehtävien lisäksi hänellä on käytännön työkokemusta soten alalta perheneuvolatyöstä, lastensuojelusta ja aikuisten mielenterveystyöstä. Niilo Mäki -säätiön hallituksessa Päivi on ollut vuodesta 2009 lähtien yhteistyölinkkinä Jyväskylän kaupungin palveluorganisaatioon. Haastattelussa Päivi kertoo omasta työstään soteuudistuksen valmistelussa ja uudistuksen mahdollisista vaikutuksista sekä NMI:n ja Lastentutkimusklinikan välisestä yhteistyöstä.

Työskentelet palvelujohtajana Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa. Mitä työhösi kuuluu?

Olen parhaillaan mukana hyvinvointialueuudistuksen valmistelutyössä lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudessa, jota on kevään ja syksyn mittaan viety eteenpäin. Palvelukokonaisuuteen liittyy lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut. Osana valmistelutyötä on lasten oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen palvelurakenteen uudistaminen ja uuden toimintayksikön luominen hyvinvointialueelle. Tämä valmistelutyö on kesken ja sen tavoitteena on moniammatillinen toimintayksikkö, jolla on keskitetyt voimavarat palvella koko Keski-Suomen alueen asukkaita lasten oppimisen tukeen ja neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvissä tarpeissa. Tässä valmistelutyössä koen tärkeäksi palveluiden kokonaiskehittämisen eri toimijoiden välillä, jotta asukkaille palvelut ovat tarjolla mahdollisimman yhtenäisinä ja riittävän ennaltaehkäisevällä tavalla.

Millaisena näet Lastentutkimusklinikan ja Niilo Mäki Instituutin välisen yhteistyön? Mitä hyötyä tästä yhteistyöstä on?

Niilo Mäki Instituutin yhteydessä samoissa tiloissa toimiva Lastentutkimusklinikka on tällä hetkellä osa perheneuvolan toimintaa ja osa Niilo Mäki Instituutin toimintaa. Näiden toimijoiden välillä on vahvaa yhteistyötä. Lastentutkimusklinikka palvelee keskisuomalaisten lasten tuen tarpeita oppimisen arvioinnin, tuen, kuntoutuksen ja neuropsykiatrisen problematiikan kysymyksissä. Lastentutkimusklinikan ja NMI:n välisen yhteistyön kautta saadaan oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen ongelmien tutkittua tietoa, vaikuttavia työvälineitä ja konsultaatiotukea ammattilaisille lapsiperhepalveluihin, oppilashuoltoon, esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. NMI:sta saadaan hyvää koulutusta alan ammattilaisten tarpeisiin ja sitä kautta vahvistettua ammattilaisten osaamista. Käytännön palvelutarpeista on saatu nousemaan tutkimusteemoja NMI:n hankkeisiin, joista taas on saatu käytännön työtä tukevia välineitä ja julkaisuja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lastentutkimusklinikan ja NMI:n välinen yhteistyö palvelee Keski-Suomen alueen lapsiperheitä. Näetkö, että tarvetta samankaltaiselle yhteistyölle olisi laajemmin muillakin hyvinvointialueilla?

Toimimme osana neljän maakunnan muodostamaa yhteistyöaluetta (YTA). Näkisin, että tämä on hyvä pohja levittää toimivia käytäntöjä. Olemme kehittämässä osaamis- ja tukikeskustoimintaa (OT) tälle neljän maakunnan alueelle. Tässä näen NMI:lla olevan luontevaa toimikenttää lasten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen ongelmien tuen ja koulutuksen kehittämisessä.

Mitä tuleva soteuudistus ja hyvinvointialueelle siirtyminen tarkoittaa käytännössä Lastentutkimusklinikan toiminnan kannalta? Minkälaisia muutoksia siirtymä tuo tullessaan?

Luultavasti isoin muutos on se, että olemme saanet nepsy-tuen työryhmän koottua, ja tavoitteena on yhdistää Lastentutkimusklinikan ja nepsy-tuen tiimit yhdeksi yksiköksi. Tämä on työntekijöille ja yhteistyötahoille se konkreettinen muutos. Tämän muutoksen myötä saadaan entistä parempaa palvelua lapsille, nuorille ja perheille. Saamme myös koottua yhteen voimavaroja, ja hyvinvointialue tuo isommat hartiat kehittää toimintaa. Haluamme kuitenkin säilyttää hyvän yhteistyön ja kumppanuuden NMI:n kanssa jatkossakin.

Miten uudistus vaikuttaa lapsiperheiden tuen saamiseen lapsen oppimisen pulmissa ja Nepsy-vaikeuksissa?

Viemme tässä rakenneuudistuksessa toisiaan lähellä olevia palveluja enemmän yhteen, ja madallamme näin palvelujen välisiä rajapintoja. Tästä esimerkkinä on kouluja ja oppilaitoksia lähellä olevat palvelut, kuten kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto sekä koulupsykologit ja -kuraattorit, jotka muodostavat jatkossa yhden opiskeluhuollon kokonaisuuden. Tämä on yksi iso uudistus, jonka ajattelen tuovan hyvää yhteistyötä alueellisille toimijoille. Tähän yhdyspintaan kytkeytyy vahvasti myös lapsen oppimisen tuen ja neuropsykiatrisen tuen toimintayksikkö. Meidän tulee vaalia hyvää yhteistyötä erikoissairaanhoitoon ja erityisesti lasten neurologiaan, lasten psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan. Valmistelemme rakennetta, jolla varmistetaan tämän yhteistyön jatkuvuus ja sujuvuus. Soteuudistuksen keskeinen tarkoitus onkin, että eri tason toimijat, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut, kuntien palvelut (perusopetus, varhaiskasvatus ja toinen aste) sekä järjestökenttä ja yksityiset palveluntarjoajat toimivat hyvin yhteen ja asukkaiden parhaaksi. Toinen keskeinen tavoite on palveluiden yhdenvertainen saatavuus ihmisten asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Mitä terveisiä haluaisit antaa lukijoille?

Meillä on ollut poikkeukselliset vuodet takana. Korona-ajan etäopetusaika on ollut monelle lapselle ja nuorelle liian vaativaa. Myös muut poikkeukselliset yhteiskunnalliset tapahtumat, kuten Ukrainassa käynnissä oleva sota, saa lapset, nuoret ja perheet reagoimaan eri tavoin. Meidän on turvattava riittävät, tarpeenmukaiset ja yhdenvertaiset palvelut lapsille ja perheille, jotta voimme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, kehitystä ja oppimista, ja estää edellisten lamakausien jälkeisten kaltaiset seuraukset. Tähän poikkeukselliseen tilanteeseen toivon myös tutkimuksen ja koulutuksen kentän tarttuvan ja tuovan näkökulmia ja välineitä kehittää palveluja.


Lue lisää:
Lastentutkimusklinikka: https://www.nmi.fi/niilo-maki-instituutti/lastentutkimusklinikka/
Tietoa Keski-Suomen hyvinvointialueesta ja sen valmistelusta: https://hyvaks.fi/
Tukea terveyteen, hyvinvointiin ja elämänhallintaan nuorille ja perheille: https://omaks.fi/
Tietoa tukea ja neuvontaa neuropsykiatrisiin vaikeuksiin: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/apua-neuropsykiatrisiin-vaikeuksiin


Kirjoittanut Pauliina Nieminen, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelija, NMI:n harjoittelija