Käytännöt arvioinnissa

Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia?

Opitun arvioinnissa

Poikkeustilan opitun arviointi toteutettiin palautetuilla tehtävillä, kokeilla ja testeillä, keskusteluilla, aktiivisuuden seuraamisella, yhteistyössä muiden opettajien kanssa, sovellusten ja internetsivujen avulla tai kuten ennenkin. Osalla vastaajista ei ollut vielä tietoa opitun arvioinnin toteuttamisesta. Vastauksia saatiin 133 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta.

Palautetuilla tehtävillä tarkoitetaan kaikkia oppilaan tekemiä tehtäviä jotka joko palautetaan suoraan oppimisalustalle tai niistä lähetetään erikseen opettajalle kuva. Tehtävien perusteella opettajat pyrkivät myös antamaan palautetta oppimisesta. Palautettuja tehtäviä käytettiin opitun arvioinnissa 53 vastauksessa.

”Seuraamalla tehtävien etenemistä tarkasti.”

Kokeilla ja testeillä tarkoitetaan joko etänä pidettyjä kokeita erilaisilla oppimisalustoilla järjestettynä tai paperisten kokeiden tekemistä vanhempien valvonnassa tai koululla. Kokeita ja testejä käytettiin opitun arvioinnissa 38 vastauksessa.

”Etäkokeita olen pitänyt.”

”Forms-kokeet, kahoot, quizlet, projektityöt (ohjeet vaiheittain), suulliset kokeet, lähiopetuksessa tehdyt kokeet.”

Keskusteluilla tarkoitetaan joko puheluiden tai videopuheluiden avulla käytyjä keskusteluja oppilaan kanssa opiskelusta ja sen etenemisestä. Osassa vastauksista myös vanhemmat otettiin mukaan keskusteluun. Keskusteluja käytettiin opitun arvioinnissa 13 vastauksessa.

”keskustelu, palaute henk.koht”

Ei tietoa tarkoittaa, ettei opitun arvioinnin käytännöstä ole vielä selvyyttä. 10 vastauksessa ei ollut tietoa opitun arvioinnin käytännöistä.

”On haasteellista!”

Aktiivisuudella tarkoitetaan oppilaan osallistumista opetustuokioihin sekä tehtävien tekemistä. Aktiivisuus opitun arvioinnissa mainittiin viidessä vastauksessa.

”Aktiivisuus tehtävien tekemisen suhteen, kokeiden tekeminen – ei niinkään kokeiden arvosanat vaan lähinnä aktiivisuus, ennen etäopetusta tapahtunut aktiivisuus/menestys painottuu.”

Yhteistyöllä muiden opettajien kanssa tarkoitetaan yhdessä toisen opettajan kanssa tehtyä oppimisen seurantaa. Yhteistyö muiden opettajien kanssa opitun arvioinnissa tuli ilmi viidessä vastauksessa.

”Luokanopettajan kanssa yhdessä seurataan.”

Oppimisalustoilla tarkoitetaan sovelluksia ja internetsivustoja, joissa oppimisen seuranta etänä tapahtuu. Lista kyselyyn vastanneiden etäopiskelun aikana käyttämistä oppimisalustoista löytyy tehtävänantojen käytännöt –kohdasta. Oppimisalustoja mainittiin viidessä vastauksessa.

Kuten ennenkin tarkoitetaan, että poikkeusoloissa oppimisen arviointia suoritetaan samalla tavalla kuin ennen poikkeusoloja. Opittua arviointiin kuten ennenkin neljässä vastauksessa.

”Samma som annars”