Haasteet S2-oppilaiden opetuksessa

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa S2-oppijoiden kohdalla?

Poikkeustilan opetuksessa koettiin haasteita kielessä, selkeissä ohjeissa, tuessa, tietoteknisissä asioissa, kodin tuessa, tavoittamisessa, toiminnanohjauksessa sekä motivoinnissa. Vastauksia saatiin 85 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Eniten haasteita koettiin erityisesti kieleen liittyvissä asioissa ja selkeissä ohjeissa.

Kielellä tarkoitetaan kielimuuria oppilaan ja vanhempien kanssa sekä toisen kielen kuulemisen ja käyttämisen vähyyttä tai jopa puuttumista. Yhteisen kielen puute koettiin erityisenä haasteena etäyhteysvälineiden käytön tukemisessa. Kieli mainittiin 34 vastauksessa.

”Ymmärtämisen ja mahdolliset kommunikaation haasteet. ”

”Vähäinen kommunikointi Suomeksi.Oppilas kuulee vain opettajan puheen,ei välttämättä muuta kommunikointia suomeksi päivän aikana. ”

Selkeillä ohjeilla tarkoitetaan lyhyiden sekä hyvin selkeiden ja ymmärrettävien ohjeiden antamista. Haasteellisena koettiin tarpeeksi yksinkertaiset ohjeet, jotka ovat helposti ymmärrettävissä heikommalla kielitaidolla tai suppeammalla sanastolla. Selkeät ohjeet mainittiin 29 vastauksessa.

”Ohjeiden ymmärtäminen, sanaston suppeus”

Tuella tarkoitetaan oppilaan oppimisen seuraamista tai arviointia ja tämän myötä tuen muokkaamista sekä sopivien opetusmenetelmien ja –materiaalien käyttöä. Haasteena koettiin riittävän tuen ja tukikeinojen järjestäminen kotiin, kun ei ollut tarpeeksi tietoa esimerkiksi tuen tarpeesta, tehtävien sopivasta vaativuustasosta tai opiskelun etenemisestä. Tukeen liittyvät haasteet mainittiin 19 vastauksessa.

”Anpassa språket och svårighetsgraden”

”selkomateriaalin riittävyys”

Tietoteknisillä haasteilla tarkoitetaan laitteiden puuttumista tai heikkoutta, yhteyden huonoa laatua ja useiden erilaisten oppimisalustojen käyttämistä. Tietotekniset haasteet mainittiin 15 vastauksessa.

”Ehkä hieman yllättäen tietoteknisten valmiuksien puute. Joka tunnilla käymme uudestaan läpi, mistä tehtävät löytää ja miten Teamsiin pääsee liittymään jne. ”

Kodin tuella tarkoitetaan kodin puutteellista tukea. Ongelmaksi muodostui huoltajien kielitaidottomuudesta johtuva kyvyttömyys auttaa tehtävissä sekä huoltajien huono tavoitettavuus. Kodin tuki mainittiin 10 vastauksessa.

”Heidän huoltajansa eivät aina kykene auttamaan ongelmatilanteissa kielivaikeuksien ja oman koulupolun puutteiden vuoksi.”

Tavoittamisella tarkoitetaan oppilaan saamista osallistumaan etäopetustilanteisiin tai vastaamaan yhteydenottoihin. Tavoittaminen mainittiin kahdeksassa vastauksessa.

”Heitä ei saa kiinni. Ja jos saa, he pysyttelevät mahdollisimman paljon poissa linjoilta. ”

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan erityisesti työskentelyn aloittamista ja keskittymistä. Toiminnanohjaus mainittiin kuudessa vastauksessa.

”Aika samat kuin oppimisvaikeuksisillakin, lisäksi se, ettei ymmärrä kieltä. Eli ihan kaikki. Ymmärtäminen, aikatauluttaminen, työhön ryhtyminen, tekemisen eteneminen, loppuunsaattaminen ja viestiminen opettajalle.Näiden oppilaiden huoltajat oman kokemukseni mukaan ovat monet itse töissä tai muuten kyvyttömiä ohjaamaan lapsiaan koulutehtävissä.Jos tehtävät ovat liian vaikeita, niitä ei tee. Osaan s2-oppilaita ei koko koululla ole saatu otettua yhteyttä. Perhe ei vastaa puheluihin tai ei ole yhteistä kieltä. Monen perheen pelko koronasta on suuri.”

Motivoinnilla tarkoitetaan oppilaan motivoimista opiskeluun ja tehtävien tekemiseen. Motivointi mainittiin neljässä vastauksessa.

”S2-oppijat ovat erityisen seurannan alla. Toki ongelma tässäkin monella on järkevän rytmin saaminen päivään. Omat 22-oppilaani ovat melko pitkällä suomen opinnoissa, mutta motivaatio ei ole kovin hyvä. Usein mielellään sanotaan, että “ei ymmärrä” vain, että ei tarvitsisi tehdä. Apua he eivät ole etäopetuksen aikana pyytäneet kertaakaan, vaikka ovat minulle hyvinkin tuttuja. Joudun soittelemaan perään ja silti tehtäviä jää tekemättä.