Haluatko tehdä gradun kielellisistä ja lukemisen vaikeuksista?

Niilo Mäki Instituutti (NMI) ja Helsingin yliopisto (HY) ovat käynnistäneet hankkeen Nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen taidot kouluissa (NISULUKO). Hankkeessa kertyy tietoa siitä, miten 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten kielelliset taidot, kuten nimeäminen ja sanasujuvuus, kehittyvät iän myötä. Tietoa kertyy samalla nimeämisen ja sanasujuvuuden yhteydestä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoihin sekä sanavarastoon. 

Hankkeessa kehitetään välineitä ja normeja lasten nimeämisen ja sanasujuvuuden arviointiin ja seurantaan. Hankkeessa valmistuu suomenkielisten lasten normit testiin TNT – Toimintonimeämistesti (Laine ym., 2019) sekä SASU – Sanasujuvuustesti alakouluun. Välineet ja normit tulevat valmistuessaan pääasiassa puheterapeuttien ja psykologien käyttöön. Lisäksi opettajat hyötyvät oppimisvaikeuksisten oppilaiden kielellisten taitojen ja lukitaitojen kartoituksesta, jonka avulla voi suunnitella taitojen tuen oppilaille. Hankkeen aineistosta syntyy myös opinnäytetöitä.

Aineistoa kerätään keväällä 2023 ja 2024 alakoulun vuosiluokilla 1, 2, 3 ja 5. Tavoitteena on kerätä aineistoa yhteensä noin 400 suomenkieliseltä oppilaalta pääkaupunkiseudulla sekä muilla paikkakunnilla Suomessa. Logopedian ja erityispedagogiikan opiskelijat tekevät nimeämisen, sanasujuvuuden ja lukemisen yksilötehtäviä kouluilla. Opettajat saavat kouluilla käyttöönsä NMI:n uudet digitaaliset arviointivälineet ja tekevät lukemisen ja kirjoittamisen ryhmätehtäviä oppilaidensa kanssa. 

Pääset osallistumaan normiaineiston keruuseen keväällä 2024 Jyväskylän seudun tai oman kotipaikkakunnan suomenkielisessä alakoulussa. Voit myös vaihtoehtoisesti osallistua jo kerätyn aineiston koodaukseen lukuvuoden aikana. Aineiston keruun tai koodauksen myötä arviointitehtävistä saa hyvän käyttökokemuksen ja oppilaan taidon tuntemuksen tulevaa erityisopettajan työtä ajatellen. Voit tehdä samalla gradusi kerätyn aineiston pohjalta. Gradunaiheet voivat liittyä muun muassa nimeämisvaikeuksiin ja lukivaikeuksiin ja niiden taustatekijöihin, kotiympäristöön ja lukutottumuksiin sekä nimeämisvaikeuksien yhteyteen lukemisvaikeuksiin ja matematiikan vaikeuksiin. 

Jos kiinnostaa, ota yhteyttä Paula Salmeen (paula.salmi@nmi.fi)

Hyvää syksyä ja iloa opintoihin 

Paula Salmi

Paula Salmi, FT

Niilo Mäki Instituutti

paula.salmi@nmi.fi