Tutkimusnäyttöä Suomen Leikitään ja keskitytään -toiminnasta

Itsesäätely on kantava taito elämässä, ja siksi on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa sen kehitykseen tarvitsemansa eväät. Erityisesti ne lapset, joille itsesäätely tuottaa vaikeuksia, tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta mahdollistamaan taitojen harjoittelun turvallisesti arjen keskellä. Leikitään ja keskitytään (LeKe) toiminnan tavoitteena on tarjota vanhemmille leikin muodossa välineitä tämän elämän ydintaidon harjoitteluun. Suomessa tehdystä Leikitään ja keskitytään (LeKe) -toiminnasta on juuri julkaistu vertaisarvioidun tutkimuksen tulokset Child Neuropsychology -lehdessä.

Mikä on LeKe-interventio?

LeKe on 4-5-vuotiaiden lasten toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn tukemiseen tarkoitettu interventio.

LeKe on 4-5-vuotiaiden lasten toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn tukemiseen tarkoitettu interventio. Intervention tärkein elementti on kotona tapahtuva vanhemman ja lapsen yhteinen päivittäinen leikki, jossa lapsi pääsee harjoittelemaan tuttujen ja tavallisten pelien ja leikkien kautta keskeisiä toiminnanohjauksen taitoja vanhemman ohjauksessa.  Vanhempi saa tukea kotona leikkimiseen ryhmäkerroilta, joita on yhteensä kuusi, sekä kahdelta puhelinsoittokerralta. Lapsille järjestetään myös omat ryhmäkertansa, joissa lapset oppivat LeKe-leikit ja saavat innostusta kotona leikkimiseen.

Mitä tutkimuksessa selvitettiin?

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää LeKe-intervention vaikuttavuutta Suomessa. Haluttiin selvittää, vähentääkö interventioon osallistuminen itsesäätelyyn liittyviä haasteita sellaisilla 4-5-vuotiailla lapsilla, joiden vanhemmilla on herännyt huoli lapsensa ylivilkkaudesta ja/tai tarkkaavuuden haasteista.

Miten tutkimus toteutettiin?

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna vertailukokeena, jossa yhteensä 95 perhettä jaettiin satunnaisesti joko interventioryhmään tai interventiota odottavaan verrokkiryhmään. Vanhemmat ja päiväkodin työntekijät täyttivät lasten itsesäätelyä koskevia kyselylomakkeita ennen ja jälkeen intervention, sekä 3 kk intervention päättymisen jälkeen.

Mitkä olivat tutkimuksen keskeiset tulokset?

LeKe-toimintaan osallistuneilla lapsilla väheni verrokkeja enemmän ylivilkkaus, tarkkaavuuden ongelmat, aggressiivinen ja uhmakas käyttäytyminen sekä arjen haasteet kotona vanhempien arvioon perustuen. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden arvioissa ei näkynyt muutosta. LeKe-interventio oli toteuttamiskelpoinen, ja vanhemmat sekä LeKe-ryhmien vetäjät pitivät sitä erittäin hyväksyttävänä.

Mitä tutkimuksen tulokset käytännössä tarkoittavat?

Tutkimuksen tulokset vastaavat aiempia LeKe-interventiosta Uudessa-Seelannissa saatuja tutkimustuloksia, ja osoittavat, että LeKe on toimiva itsesäätelyn interventio myös Suomessa. LeKe on sote-työhön soveltuva, varhaisen puuttumisen menetelmä, jolla perheitä voidaan tukea matalalla kynnyksellä ennen kuin lapsi on kouluiässä.