Nuorten Kompassi tarjoaa työkaluja psyykkiseen hyvinvointiin

Jopa neljäsosa nuorista kärsii jonkinasteisesta psyykkisestä oireilusta. Oireilu ilmenee tavallisimmin stressinä, ahdistuksena ja masennuksena. Nämä ongelmat ovat sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan lisääntymässä. Tarvitaan siis menetelmiä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi, vaikeuksien ehkäisemiseksi ja ongelmiin vastaamiseksi. Anne Puolakanaho on työskennellyt pitkään Nuorten Kompassi -verkko-ohjelmaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön parissa. Ohjelman tavoitteena on lisätä taitoja, jotka lisäävät itsetuntemusta, hyväksyntää, myötätuntoa, läsnäoloa ja rohkeutta oman tien kulkemiseen. Nämä taidot puolestaan lisäävät hyvinvointia ja valmiuksia kohdata elämässä eteen tulevia haasteita. Verkko-ohjelma on vapaasti käytettävissä osoitteessa nuortenkompassi.fi. Pian julkaistavan Nuorten kompassi -oppaan tarkoituksena on tukea nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia verkko-ohjelman käyttöönotossa. Digitaalisten sovellusten käyttö on nuorille tuttua ja siksi digiteknologiaa hyödyntävät hyvinvointiohjelmat tarjoavat luontevan tavan lähestyä nuoria, joilla on hyvinvointiin liittyviä haasteita elämässään. Digitaalisten sovellusten kehittäminen on yksi ratkaisu vastata nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

Nuorten Kompassi -verkko-ohjelma on pitkäaikaisen tutkimus- ja kehittämistyön tulos

Anne Puolakanaho on työskennellyt pitkään Nuorten Kompassi -verkko-ohjelman parissa.

Anne Puolakanaho, PsT, tutkija ja kouluttaja Jyväskylän yliopistosta on työskennellyt pitkään Nuorten Kompassi -verkko-ohjelmaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön parissa.

Verkko-ohjelma on kehitetty vuosina 2017-2021 osana Jyväskylän yliopiston Nuorten Kompassi -hanketta. Hankkeen parissa on työskennellyt monitieteellinen työryhmä ja ohjelma perustuu työryhmän pitkään kokemukseen hyvinvointia tukevista verkko-ohjelmista.

”Olimme tehneet erilaisia psykologisen hyvinvoinnin interventioita lähinnä aikuisille professori Raimo Lappalaisen johdolla. Sitten apulaisprofessori Noona Kiuru haki Suomen Akatemialta suurempaa rahoitusta hankkeeseen, jossa ideana oli lähteä kehittelemään nuorten hyvinvointiin helposti saatavilla olevaa verkko-ohjelmaa. Akatemiahankerahoitus myönnettiin vuonna 2017. Nyt Nuorten Kompassia on tutkittu eri tavoin ja kehitetty edelleen useamman vuoden ajan hankkeessa saatujen palautteiden ja tulosten pohjalta.”

Nuorten Kompassi -ohjelma tarjoaakin viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia. Koulun ja hyvinvoinnin ammattilaisten käyttöön tarvitaan tutkittuja, vaikuttavia ja helposti saatavilla olevia menetelmiä, joilla voidaan vaikuttaa nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteisiin. Haasteena on ollut tällaisten menetelmien puute.

Verkko-ohjelman vaikuttavuutta on tutkittu, ja tulosten mukaan Nuorten Kompassin avulla voidaan tukea nuorten hyvinvointia sekä urasuunnittelua ja lisätä nuorten paineensietokykyä. Erityisesti nuoret, joilla on lisääntynyttä stressiä, mielialan laskua ja tarvetta harjoitella psykologisen joustavuuden taitoja, hyötyvät ohjelmasta.

Hyvinvointi on taito, jota voi harjoitella

Helmikuussa 2023 ilmestyvä Nuorten Kompassi -opas on vuoden mittaisen Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston työryhmän yhteistyön tulosta. Oppaan tarkoituksena on tukea nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia verkko-ohjelman käyttöönotossa. Ensimmäisessä osassa on esitetty ohjelman teoreettiset perusteet, toisessa osassa perehdytään ohjelman käyttöön ja kolmannessa osassa on saatavilla yksityiskohtaisesti kuvattu malli ohjelman toteuttamiseksi luokassa sekä liitteitä, joiden avulla ohjelma voidaan esitellä nuorelle ja ohjeita ohjelman aloittamisen helpottamiseksi.

”Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön tiimoilta kävi selväksi, että ohjetta Nuorten Kompassin käyttöön ammattilaisille tarvitaan. Halusimme varmistaa, että käyttäjät saisivat mahdollisimman oikeanlaista tietoa Nuorten Kompassin käyttömahdollisuuksista”, Puolakanaho kertoo.

Nuorten Kompassi -oppaassa esitellään viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma. Ohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiassa esitettyihin ajatuksiin psykologisesta joustavuudesta ja sen yhteydestä hyvinvointiin. Psykologinen joustavuus määrittää pitkälti ihmisen hyvinvointikokemusta. Psykologinen joustavuus määritellään kyvyksi kohdata tietoisesti, hyväksyen ja avoimesti eteen tulevat ajatukset ja tunteet omiin henkilökohtaisiin arvoihin ja niitä edistäviin tekoihin sitoutuen.

”Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) yksi ansio on siinä, että se on kyennyt erittelemään psykologisia osataitoja, joita on voitu viedä erilaisiksi harjoitusmuodoiksi käytäntöön”, Puolakanaho kertoo.

Nuorten Kompassi -ohjelman ydinajatus on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella psykologista joustavuutta lisäämällä. Ohjelmassa hyvinvointitaidot on ryhmitelty viideksi etapiksi. Etapeilla harjoitellaan esimerkiksi taitoa tunnistaa, mikä on itselle tärkeää ja asettaa sen mukaisia tavoitteita, taitoa erotella sekä käsitellä omia ajatuksia ja tunteita, taitoja suunnata huomio valittuun kohteeseen ja olla läsnä hetkessä sekä itsemyötätuntoa ja ryhmätoimintaa tukevia taitoja. Taitoja harjoitellaan lyhyillä, n. 1-5 minuuttia kestävillä harjoituksilla. Harjoituksia ohjelmassa on n. 130 kappaletta. Harjoituksissa on siten valinnanvaraa ja positiivisiin tuloksiin riittää noin kuuden harjoituksen viikoittainen tekeminen. Harjoitukset on suunniteltu lyhyiksi, koska nuorten kyky ylläpitää tarkkaavaisuutta on erilainen kuin aikuisilla. Harjoitukset on haluttu viedä osaksi nuorten arkipäivää, ja siksi ne ovat myös käytännönläheisiä.

”Ideana on se, että lähdetään lisäämään mielen joustavuutta ja kykyä tiedostaa sitä, mitä mielessä tapahtuu. Itse tiedostamisprosessi antaa valmiuksia kohdata erilaisia asioita uudella tavalla. Se on vähän niin kuin mentaalisten muskeleiden harjoitusohjelma. Pikkuhiljaa harjoituksia tehdessä voi huomata, että voikin suhtautua asioihin uudella tavalla”, Puolakanaho toteaa.

Nuorten erityistarpeet on otettu huomioon ohjelmassa monella tavalla. Harjoitusten lyhyyden lisäksi siellä on paljon tehtäviä, jotka kuuluvat nuorten maailmaan. Lisäksi ohjelmassa on hyvin erilaisia harjoitustyyppejä, kuten pelinomaisia elementtejä, chat-tyyppisiä harjoituksia sekä seikkailupeli motivaation ylläpitämiseksi.

Nuorten Kompassia voi hyödyntää monella tavalla

Nuori voi käydä viisiviikkoisen Nuorten Kompassi-ohjelman lävitse itsenäisesti. Etuna on tuolloin, että nuori voi itse päättää ajan ja paikan verkko-ohjelman etappien läpikäymiseen.

Ohjelman voi ottaa käyttöön myös koulussa luokassa tai pienryhmässä, osana opintokokonaisuutta tai jopa oppiaineiden rajoja ylittäen. Myös nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, kuraattorit, psykologit ja terapeutit voivat käyttää ohjelmaa osana ammatillista toimintaansa.

Nuorten Kompassi-ohjelmaa voi kuitenkin käyttää monella tavalla ja käyttäjiä rohkaistaankin luomaan oma malli, joka parhaiten vastaa toimintaympäristön, siellä toimivien ammattilaisten ja nuorten tuen tarpeita. Ohjelma on vaikuttavampi, jos sitä käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkin aikuisen vetämänä. Ohjelma tarjoaa myös näyttöön perustuvan menetelmän toteuttaa opetussuunnitelmaan asetettua tavoitetta edistää oppilaiden hyvinvointi- ja tunnetaitoja.

”Nuorten Kompassi on hyvin käytännönläheinen ohjelma hyvinvoinnin edistämiseksi. Se tarjoaa hyvinvointitaitojen perusaskeleet, joiden omaksuminen voi ehkäistä vaikeuksia, mutta myös lievittää pienempiä sekä vähän vakavampiakin pulmia. Nuorta voisi ohjeistaa, että tee ohjelma rauhassa ja käytä siihen se viisi viikkoa. Tee harjoituksia mieluummin miettien ja paneutuen kuin määrällisesti paljon”, Puolakanaho painottaa.


Nuorten kompassi-verkko-ohjelma on vapaasti saatavilla verkossa: nuortenkompassi.fi

Nuorten Kompassi -oppaaseen voit tutustua Niilo Mäki Instituutin Kojussa: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma, Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille