Tärkeintä on musiikki – soitonopiskelu kuuluu kaikille

Niilo Mäki Instituutti julkaisee tammikuussa 2023 uuden Kummi-sarjan julkaisun Kummi 21. Nuottinuotta – oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa, teoriaa ja harjoituksia. Kummi-julkaisun tarkoituksena on tarjota katsaus soiton- ja laulunoppimisen vaikeuksiin sekä opettamisen ja oppimisen keinoihin erilaisissa musiikinoppimisen tilanteissa lähinnä instrumenttiopetuksen näkökulmasta.

Johanna Hasu
Johanna Hasu

Oppaassa painotetaan jokaisen oppijan yksilöllistä oppimista ja oikeutta yksilölliseen huomioimiseen musiikin opiskelussa. Opettajan tehtävänä on omalla asenteellaan sekä opetuksen keinoilla tuoda musiikin oppiminen mahdolliseksi myös erilaisille oppijoille. Kuten oppaan kirjoittaja, FT ja pianonsoiton lehtori Johanna Hasu toteaa, soittamisen ja laulamisen tulisi olla kaikkien oikeus:

”Oppaan punaisena lankana on ajatus jokaisen oppijan yksilöllisyyden huomioimisesta. Musiikki on ihmeellinen ja upea asia, soittamisen ja laulamisen tulisi olla kaikkien oikeus. Oikealla asenteella ja toimivilla opetuksen keinoilla on mahdollista saada jokainen oppilas nousemaan oman parhaan osaamisensa tasolle – nauttimaan musiikista omilla ehdoillaan.”

Nuottinuotan taustalla on Johanna Hasun väitöstutkimus, joka nousi soitonopettajan käytännön työn tilanteista, joissa motivoituneet oppilaat eivät harjoittelusta huolimatta jostain syystä yltäneet parhaaseen osaamiseensa. Hasu kiinnostui oppimisvaikeuksista, aluksi lukivaikeudesta, ja huomasi, ettei soitonoppimisen vaikeuksista juurikaan löydy tietoa. Hasu ryhtyi tutkimaan oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa, ja tutkimuksen tuloksista muotoutui eräänlainen opettajan työkalupakki, keinoja erilaisiin haastaviin soitonoppimistilanteisiin. Jo väitöskirjaa tehdessä Hasulla oli mielessä koota opetuksen keinoista kirja, ja Nuottinuotta syntyikin yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.   

Suomalaisella soitonopetuksella on pitkä huippusuoritusten perinne

Musiikin ammattilaisuuteen pyrkiminen on ollut pitkään myös suomalaisen soiton- ja laulunopiskelun tähtäimessä. Klassisen musiikin opetukseen on myös perinteisesti kuulunut se, että esitettäviä kappaleita hiotaan huippukuntoon.

”Annu Tuovila (2003) nosti tutkimuksessaan esiin käsitteen huippusuoritusten perinne. Tämä on tarkoittanut sitä, että huippuunsa hiottu esitys on ollut osoitus sekä opettajan että oppilaitoksen korkeasta tasosta. Näin ollen hitaammin etenevä oppilas tai sellainen soittaja, joka ei yllä tähän esityksen ideaaliin, on saattanut saada kokea olevansa huonompi kuin muut, tai että hänen esityksensä ja osaamisensa ei kelpaa. Oppilaat ovat saattaneet lopettaa opintonsa kesken”, Hasu kertoo.

Nykyään oppilaskeskeisyys on taiteen perusopetuksen ytimessä. Jokainen oppilas huomioidaan yksilönä ja hänen omat soiton- tai laulunopiskelun tavoitteensa otetaan huomioon. Oppilasta ohjataan omien tavoitteiden asettamisessa. Toki tietyt perustiedot ja taidot kuuluvat edelleen myös nykyiseen opetussuunnitelmaan.

”Erilaisen oppijan näkökulmasta opetussuunnitelma antaa lisää liikkumatilaa. Tiukkojen ohjelmistovaatimusten sijaan voidaan etsiä soitettavaksi tai laulettavaksi sellaista ohjelmistoa ja sellaisia määriä ohjelmistoa, jota oppilaan on helpompi oppia. Tämä ei tarkoita välttämättä helpompia kappaleita, vaan sellaisia, jotka sopivat oppilaalle paremmin”, Hasu toteaa.

Kohti inklusiivista taiteen perusopetusta

Nuottinuotta esittelee ajatuksia inklusiivisen taiteen perusopetuksen toteuttamiseen musiikkioppilaitoksessa. Hasun mukaan inklusiivisuus on enimmäkseen asenne- ja ajattelumaailmakysymys. Jokaisen osallisuuden mahdollistaminen on inklusiivisen opetuksen perusta. Soittotunnilla oppilaan ei tulisi kokea olevansa erilainen oppija, vaan oppija muiden joukossa. Soiton- ja laulunopiskelu on yleensä yksilöopetusta. Tällöin oppilas saa edetä omilla ehdoillaan ja erityistarpeita ei tarvitse korostaa. Välttämättä opetuksen yksilöllistämissuunnitelmia ei tällöin tarvita. Opettajalla on tässä tilanteessa hyvä olla monipuolinen ”työkalupakki”, erilaisia opetuksen keinoja, josta ammentaa tilanteen ja oppilaan tarpeen mukaan. Nuottinuotta tarjoaa työkalupakin tilanteeseen, jossa perinteisten opetuksen keinojen lisäksi tarvitaan uusia keinoja.

Opetuksen keskiössä toimiva vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä

Toimivan vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä on yksi Nuottinuotan keskeisistä teemoista. Vuorovaikutuksen ytimessä on opettajan halu olla läsnä ihmisenä ja ymmärtää oppilasta tämän elämäntilanteessa.

”Opettaja on ammattilaisena vastuussa vuorovaikutuksen toimimisesta. Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta pääsemään omaan parhaaseen osaamiseensa, etsiä jokaiselle parhaiten sopivat opetuksen keinot. Tämä on mahdollista avoimen vuorovaikutuksen kautta, kun keskustellaan oppilaan toiveista ja tavoitteista ja keinoista, jotka oppilasta parhaiten auttaisivat”, Hasu kertoo.

Nuottinuotta käsittelee laajasti soitonopiskelun haasteita ja opetuksen keinoja

Nuottinuotan ensimmäinen osa sisältää soitonopiskeluun liittyvää teoria- ja tutkimustietoa. Ensin tehdään katsaus soiton- ja laulunopetuksen historiaan ja tarkastellaan nykyisiä instrumenttiopetuksen käytänteitä. Sen jälkeen käsitellään musiikillisten taitojen oppimisen periaatteita ja oppimisen periaatteita yleensä. Lopuksi tarkastellaan oppimisen vaikeuksia soitonopiskelussa ja luodaan katsaus tavanomaisimpiin oppimisvaikeuksiin.

Oppaan toinen osa sisältää kirjallisuudessa ja käytännön työssä hyviksi havaittuja opetuksen keinoja, eli opettajan työkalupakin. Kolmannessa osassa on materiaalipankki, josta löytyy käytännön harjoitteita erilaisiin haastaviin oppimistilanteisiin. Kirjan lopussa on musiikillisten käsitteiden sanasto, nuotti- ja kirjainkortteja, lomakkeita sekä muuta lisämateriaalia opetuksen tueksi.

”Opettaja saattaa tuntea riittämättömyyttä kohdatessaan oppilaan, jonka kanssa totutut opetuksen keinot eivät toimikaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oppaan avulla saattaa löytää vielä uusia tapoja opettaa, rohkaistua kokeilemaan. Jos opetuksen työkaluista tärkein – aito ja oppilasta kunnioittava vuorovaikutus – toimii, ja opetuksessa huomioidaan omien tavoitteiden asettamisen tärkeys motivaatiolle ja sitä kautta oppimiselle, pohja oppimiselle ja onnistumisen kokemuksille on rakennettu”, Hasu tiivistää.

Nuottinuotta on suunnattu soiton- ja laulunopettajille sekä musiikin hahmotusaineiden opettajille niin taiteen perusopetuksessa kuin yksityisessäkin soitonopetuksessa. Harjoituksia voidaan hyödyntää myös koulujen musiikinopetuksessa. Opas voi toimia myös oppikirjana tai oppaana oman oppimisen ymmärtämiseen ja syventämiseen niin aikuisten oppilaiden kuin ammattiopiskelijoidenkin kohdalla.


Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto on tukenut Nuottinuotan kirjoittamista.

Kummi 21. Nuottinuotta – Oppimisen vaikeudet musiikin opetuksessa, teoriaa ja harjoituksia ilmestyy tammikuussa 2023.
Lue lisää Niilo Mäki Instituutin Kojusta.