Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille TOMERA-konsultaatiomallilla

TOMERA-konsultaatiomalli on Niilo Mäki Instituutissa kehitetty toimintamalli, joka ohjaa ylivilkkaan lapsen tukitoiminen suunnittelua ja toteutusta päiväkodissa. Mallin tavoitteena on muokata tilannetekijöitä ja ohjata sen avulla lapsen käytöstä toivottuun suuntaan. Konsultaatiomalli on kuvattu KUMMI-sarjan 13. osassa.

ADHD on yksi yleisimmin diagnosoituja lapsuusiän häiriöitä

Tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja motorinen levottomuus ovat hyvin tavallisia lasten toimintaa haittaavia käyttäytymisen piirteitä päiväkodissa. Tarkkaavaisuushäiriö ADHD on yksi yleisimmin diagnosoituja lapsuusiän häiriöitä ja sitä esiintyy noin 3-5 prosentilla kaikista lapsista. Lapsi saattaa saada ADHD-diagnoosin, jos oireita esiintyy pysyvästi ja useissa eri tilanteissa.On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki levottomuus, impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus eivät kuitenkaan ole tarkkaavaisuushäiriötä – levottomuutta ilmenee kaikilla lapsilla silloin tällöin.

Mallin taustalla käyttäytymispsykologinen teoria

TOMERA-konsultaatiomalli perustuu käyttäytymispsykologiseen teoriaan. Käyttäytyminen ymmärretään oppimisen tulokseksi, ja sitä tarkastellaan erityisesti ympäristötekijöiden näkökulmasta. Mallissa korostetaan erityisesti havainnoitavaa käyttäytymistä ja siihen liittyviä ympäristötekijöitä. Käyttäytymistä selittäviä syitä etsitään yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, ei yksilön ominaisuuksista tai tunnekokemuksista. Konsultaatiossa tarkastellaan lapsen käyttäytymistä, tilanteen osatekijöitä sekä palautetta, jota lapsi saa ympäristöstään. Tavoitteena on muokata tilannetekijöitä ja ohjata sen avulla lapsen käytöstä toivottuun suuntaan. Olennaista on oivaltaa, miten aikuiset voivat omalla toiminnallaan tukea lasta ja toimia hänen tarpeidensa mukaisesti.

Konsultaatiomalli koostuu kolmesta tapaamisesta, jotka noudattavat behavioraalisen konsultaation kulkua. Behavioraalisessa konsultaatiossa korostetaan mm. konkreettisesti havaittavan käyttäytymisen muutosta. Konsultaatiossa sovitetaan myös tutkimuksissa tehokkaiksi todettuja tukitoimia levottoman lapsen ohjaamiseen toivottuun suuntaan päiväkotiympäristössä. Konsultaatiomallin kolmeen tapaamiseen sisältyy neljä vaihetta, jotka ovat 1) ongelman määritteleminen, 2) ongelman analysointi, 3) tuen suunnittelu ja toteutus sekä 4) arviointi. Mallissa kuvataan kunkin vaiheen tavoitteet, osallistujien tehtävät sekä arvioinnin menetelmät.  

Päiväkodin työntekijöiden ongelmanratkaisun väline

TOMERA-konsultaatiomalli toimii päiväkodin työntekijöiden ongelmanratkaisun välineenä tukitoimien suunnittelussa. Vahvuutena on, että siinä yhdistyvät usean työntekijän näkemykset ja sillä saadaan laaja ymmärrys lapsen tilanteesta. Konsultaatioprosessin myötä työntekijöiden ymmärrys ja tieto lasten tarkkaavuushäiriöistä ja toiminnanohjauksen vaikeuksista lisääntyvät. Konsultaation tavoitteena on miettiä myös toimivien ratkaisumallien yleistämistä.

Konsulttina voi toimia esimerkiksi erityislastentarhanopettaja tai varhaiskasvatuksen psykologi tai joku muu aiheeseen (esimerkiksi ADHD) ja malliin hyvin perehtynyt varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä ammattihenkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä tietämystä lapsen yksilöllisestä tukemisesta lapsiryhmässä.     

Lue lisää ja tutustu