Yhteinen leikki innostaa keskittymään

Rovaniemellä tuetaan perheitä yhteisvoimin Leikitään ja keskitytään -hankkeen toimintamallilla

Leikitään ja keskitytään -hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin vuosina 2017-2019 toimintamallia, jossa 3-5-vuotiaan lapsen itsesäätelyä vahvistetaan vanhemman ja lapsen yhteisten leikkihetkien myötä. Toimintamalli on suunnattu perheille, joissa lapsen ylivilkkaudesta ja tarkkaamattomuudesta aiheutuu haastetta perheen arkeen. Rovaniemellä on toteutettu LeKe-toimintaa jo vuodesta 2017, ja kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia. LeKe-toimintamallin toteuttajaksi voi kouluttautua Niilo Mäki Instituutin kautta.

Leikitään ja keskitytään -toimintamalli tukee tutkitusti itsesäätelyn kehitystä

Leikitään ja keskitytään -toimintamalli perustuu uusiseelantilaiseen ENGAGE-ohjelmaan, joka on kehitetty Otagon yliopistossa. Ohjelman tavoitteena on kehittää lapsen kykyä säädellä käyttäytymistä ja tunteita, muistia, keskittymistä ja yhteistyötaitoja. Taitoja opetetaan lapselle tuttujen ja motivoivien leikkien avulla. Aikuinen on aktiivisesti mukana leikissä ohjaten lasta tarpeen mukaan ja iloiten yhdessä tekemisestä. Ohjelma on todettu tehokkaaksi tavaksi vähentää lasten ylivilkkautta, tarkkaamattomuutta ja aggressiivisuutta.

Myös LeKe-toiminnan vaikuttavuutta on arvioitu usean eri mittarin avulla. Alustavien vaikuttavuustutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin Uuden-Seelannin ENGAGE-ohjelmasta saadut vaikuttavuustulokset.

Leikitään ja keskitytään -toimintamallissa perheet osallistuvat viikoittain ryhmätoimintaan kahdeksan viikon ajan. Ohjelmaan sisältyy kuusi ryhmätapaamista sekä lapsille että vanhemmille. Vanhempainryhmässä tutustutaan leikkeihin keskustellen ja mahdollisesti myös leikkejä harjoitellen. Ryhmässä myös käydään keskusteluja leikkihetkistä, onnistumisista ja haasteista sekä muista leikkiin ja itsesäätelyyn liittyvistä asioista. Lasten ryhmässä opetellaan joka kerralla uusia leikkejä, joita on tarkoitus leikkiä kotona yhdessä vanhemman kanssa. LeKe-ohjelman tärkein osuus on vanhemman ja lapsen yhteinen, päivittäinen leikki.

Innostava ja yhteinen leikki välineenä itsesäätelyn kehittymiselle

LeKe-toimintamallin keskiössä on vanhemman ja lapsen yhteinen, itsesäätelyn kehittymiseen tähtäävä, motivoiva ja innostava sekä sopivan haasteellinen leikki.

”Monenlainen leikki voi tukea itsesäätelyn kehitystä. LeKe-leikeissä on mukana sellaisia pelejä ja sääntöleikkejä, joissa toiminnanohjaustaidot saavat harjoitusta ja vahvistuvat käytössä. On pelejä, esimerkiksi musiikkipatsaat ja kapteeni käskee, joissa harjoitellaan oman toiminnan pysäyttämistä tai sovittamista ohjeisiin. On myös leikkejä, joissa harjoitetaan muistia tai tarkkaavuutta. Tällaisia leikkejä ovat muun muassa lajittelu ja helmien pujottelu. Yhdessä tekemisessä oman vuoron odottaminen ja tunteiden säätely ovat jatkuvasti läsnä”, Moisio kertoo.

Leikkivalikoimaa vielä tärkeämpää on se, kuinka aikuinen on mukana leikissä. Aikuisen tehtävänä leikissä on sekä iloita yhdessä tekemisestä että ohjata lasta. Aikuinen valitsee leikit. Leikin tulee sopivassa määrin haastaa lasta, jotta hän pääsee harjoittelemaan itsesäätelyä ja onnistuessaan saa hyvän kokemuksen toiminnastaan sekä intoa jatkaa haasteellisempaakin leikkimistä.

”Lapsi, jolla on haastetta itsesäätelyssä, voi helposti saada negatiivista palautetta levottomuudestaan ja tarkkaamattomuudestaan. Vahvistamalla lapsen taitoja ja antamalla pienistäkin onnistumisista myönteistä palautetta voidaan tukea lapsen itsesäätelyn vahvistumista. Alle kouluikäisellä itsesäätelyn taustalla olevat toiminnanohjaustaidot kehittyvät vahvasti. Tällöin on myös hyvä aika olla tukemassa kehitystä , Leikitään ja keskitytään-hankkeen projektisuunnittelija Päivi Moisio kertoo yhteisen leikin merkityksestä.

LeKe-toiminta on juurtunut Rovaniemelle

LeKe-hankkeen aikana toteutettiin useita LeKe-ryhmiä Espoossa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Hankkeen jälkeen toimivaksi havaittua toimintamallia on laajennettu uusiin kuntiin koulutuksen kautta. Rovaniemellä toiminta on ollut käynnissä jo vuodesta 2017, jolloin LeKe-hankkeen tutkimus käynnistyi Niilo Mäki Instituutissa ja ensimmäiset ryhmät aloittivat toiminnan eri puolilla Suomea. Hankkeeseen osallistumisen jälkeen toiminta vakiintui ja LeKe-toimintaa on järjestetty perheneuvolan ja varhaiserityiskasvatuksen yhteistyönä joka kevät ja syksy, ensimmäistä koronakevättä lukuun ottamatta.

”Olimme jo pitkään miettineet, miten tukea pieniä, vilkkaita ja lyhyesti keskittyviä lapsia, joita tuntuu olevan aina vain enemmän ja yhä vain nuorempia. Perheneuvolan psykologi Teija Kivelä löysi esitteen LeKe-tutkimuksesta ja innostui asiasta yhdessä johtava psykologi Marja Nuortimon kanssa ja innosti samalla meidät, jotka olemme nyt toteuttamassa LeKeä. Hyvänä alkuna oli LeKe-tutkimuksessa mukana oleminen, koulutuspäivä sekä säännöllinen työnohjaus”, toteaa Tanja Kumpula, Rovaniemen kaupungin perheneuvolan psykologi.

Rovaniemellä oli jo aiemmin tehty yhteistyötä perheneuvolan ja varhaiserityiskasvatuksen kanssa, joten yhteistyöhön ryhtyminen LeKe-toiminnassa oli tuttua. Apuna on ollut hallinnon lupa ja tuki; esimiehiltä on saatu lupa käyttää resursseja toimintaan. Merkittävässä osassa toiminnan juurtumisessa osaksi lapsiperheiden palveluja on ollut myös työntekijöiden oma innostuneisuus.

LeKe-ryhmät on koettu perheneuvolassa mielekkäänä toimintana, koska ne ennaltaehkäisevät lapsen pulmia ja tukevat vanhemman keinoja auttaa lasta. Ryhmätoiminta vaatii työntekijän aikaa ja paneutumista, mutta toisaalta LeKe-toiminta on kuitenkin melko lyhytkestoinen interventio eikä edellytä työntekijän sitoutumista lapsi- tai perhekohtaiseen työskentelyyn”, Tanja Kumpula kertoo.

Vaikka vuorovaikutusnäkökulma oli perheneuvolan työntekijöille tuttu, on LeKe-toiminta antanut hyödyllistä tietoa tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisen mahdollisuuksista ja leikin hyödyistä itsesäätelyn kehittymisessä; tämä tieto on vahvistanut työntekijöiden osaamista vanhempien kohtaamisessa.

Vanhemmat innostuneesti mukana

LeKe-toiminnassa tärkeää on vanhempien keskustelu vertaisryhmässä ja vanhemmuuden kokemusten jakaminen vilkkaan lapsen kanssa. Vanhemmat pääsevät tukemaan toisiaan.  

”Monet vanhemmat ovat kertoneet kokeneensa LeKe-toiminnan ja leikkihetket antoisina: vanhemmat ovat kertoneet tutustuneensa lapsensa taitoihin paremmin ja yllättyneensäkin lapsensa osaamisesta. Toisaalta vanhemmat ovat saaneet ymmärrystä siitä, mitä taitoa on hyvä vielä lapsen kanssa harjoitella. Tieto lisäsi ymmärrystä lapsesta sekä aikuisen oman roolin merkityksestä. Aluksi lapsen kanssa yhteistä leikkiaikaa oli vaikeampi löytää, mutta viikkojen myötä leikkihetket ovat toteutuneet helpommin ja innostumista ja oppimista on tapahtunut huomaamatta. Yhdessä leikkiminen on jäänyt osaksi arkea myös LeKe-ryhmän jälkeen”, kertoo Marja-Liisa Mulari, Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja.

LeKe-toiminnan on todettu sopivan monenlaisille perheille; esimerkiksi eronneet vanhemmat ovat voineet vuorotella ryhmään osallistumista.

”Erityisesti monet isät ovat kokeneet LeKe-toiminnan merkityksellisenä, ja ryhmätapaamisissa monesti isät ovat innostuneet jakamaan kokemuksia leikeistä ja vanhemmuudesta. Lisäksi LeKe-leikeistä on joissakin perheissä tullut mukava yhteinen hetki koko perheelle, ja joissakin perheissä taas ryhmään osallistuva lapsi on saanut tämän leikkihetken verran vanhemman jakamatonta huomiota itselleen”, toteaa Tuula Lampela, perheneuvolan sosiaaliohjaaja.

LeKe-toiminta jatkuu Rovaniemellä samaan tapaan lähivuosina.

”Olemme päättäneet, että se on osa meidän yhteistä toimintaamme varhaiserityiskasvatuksen ja perheneuvolan kanssa. Ajattelemme, että tämä on matalan kynnyksen palvelutoimintaa lapsiperheille. Toiminta tuo myös sopivaa vaihtelua työhön leikin, iloin ja hassuttelun kautta”, Marja-Liisa Mulari toteaa.

Uusia LeKe-osaajia eri puolille Suomea

LeKe-tutkimusryhmä ja Niilo Mäki Instituutti levittävät LeKe-mallia kouluttamalla uusia LeKe-osaajia eri puolille Suomea. Nyt viedään eteenpäin myös LeKe-yhdessä mallia, jossa varhaiskasvatus on otettu mukaan toteuttamaan LeKe-toimintaa. Tämä malli on vielä hankevaiheessa, mutta siitäkin tullaan järjestämään koulutuksia lähivuosina. Syksyllä 2022 on tarjolla koulutusta LeKe:n tuleville toteuttajille. Mikäli LeKe-toimintamalli kiinnostaa, voit ilmoittautua koulutukseen Niilo Mäki Instituutin sivuilla ja alkaa etsimään toimintaan sopivaa toteuttajatiimiä ja perheitä. Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat LeKe-ryhmän osana omaa työtään. Tähän saa koulutuksessa tukea ja ohjausta.  


Lue lisää syksyn 2022 koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan täällä


Juttuun on haastateltu Leikitään ja keskitytään-hankkeen projektisuunnittelija Päivi Moisiota sekä Rovaniemen kaupungin työntekijöitä: varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja Marja-Liisa Mularia, perheneuvolan psykologi Tanja Kumpulaa sekä perheneuvolan sosiaaliohjaaja Tuula Lampelaa.