Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen varhainen tuki

Varhainen panostus itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen kannattaa

Lehdistötiedote julkaisuvapaa, Jyväskylässä 24.11.2020

Itsesäätelyn, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn tukeminen kouluissa

Uusi julkaisu KUMMI 19. Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa esittelee tutkimusperustaisen tukitoimien järjestämisen mallin, joka antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle.

Itsesäätelyyn liittyvät vaikeudet tuottavat paljon huolta ja harmia. Käyttäytymiseen, tunteiden säätelyyn ja opiskelutaitojen hallintaan liittyvät vaikeudet vievät paljon sekä oppilaiden että opettajien aikaa ja energiaa koulussa. Vaikeuksilla on myös taipumusta kasautua ja riski negatiivisiin palautekehiin on todellinen. Varhainen ja välitön panostus itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen tuottaa positiivisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta. Itsesäätely on vuorovaikutteista ja siihen vaikuttavat taidot kehittyvät koko ajan.  Itsesäätely onnistuu, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.  

Tuen muodot on jaettu kirjassa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:  
1.     Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
2.     Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
3.     Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?
Olennainen kysymys on, miten lasta ympäröivät aikuiset voivat toimia niin, että toiminta tukee lasten ja nuorten itsesäätelyn kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen.

Kirja on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille, jotka haluavat kehittää taitojaan ja ymmärrystään itsesäätelyn kehityksen tukemisessa ja vaikeuksien kohtaamisessa. Kirja huomioi erityisesti koulukontekstin vaatimuksia ja haasteita suhteessa itsesäätelyyn, joten se sopii erityisen hyvin luettavaksi kouluissa työskenteleville opettajille, erityisopettajille, ohjaajille, kuraattoreille ja psykologeille.

Lisätietoja: Liisa Klenberg, liisa.klenberg@nmi.fi

Lehdistökappaleiden tilaus, maria.haakana@nmi.fi

Julkaisu: Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa, 2020, Liisa Klenberg, Vesa Närhi, Henrik Husberg, Susanna Slama ja Sira Määttä, Niilo Mäki Instituutti, koju.nmi.fi/kummi19

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi- opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka tekevät oppimisvaikeusalan tutkimusta, tuntevat erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin, opetuksen ja kuntoutuksen käytäntöjä sekä omaavat kokemusta käytännön yhteistyöstä kotien ja koulujen kanssa.

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
www.nmi.fi

Kirja on kirjoitettu osana ILS-hanketta (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor, 2015-2019), jonka tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa tutkimusperustaisesti oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista suomenruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Tahdomme kiittää erityisesti hankkeemme rahoittajia Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, ja Svenska Folkskolans Vänner tästä mahdollisuudesta työskennellä tärkeän aiheen parissa.