VIKKE-hanke – viittomakielen kehityksen arviointi

VIKKE-hankkeessa luodaan materiaalia suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen

VIKKE on Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa käynnistynyt kolmivaiheinen hanke. Sen tavoitteena on ollut luoda ensimmäinen lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin kohdennettu arviointityökalu. Hankkeessa 2019 valmistuneiden viiden verkkopohjaisen arviointimateriaalin avulla voidaan nyt arvioida 8kk – 15-vuotiaiden viittomakieltä omaksuvien lasten suomalaisen viittomakielen taitoa ja kehitystä kielitaidon eri osa-alueilla. Vastaavaa työkalua lasten suomalaisen viittomakielen systemaattiseen arviointiin ei ole ennen ollut.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen avulla vuonna 2020 VIKKE-hanke toteutti valtakunnallisen kartoituksen, jossa arvioitiin noin sadan lapsen suomalaisen viittomakielen taitoa uutta arviointityökalua hyödyntäen. Kartoituksen tarkoituksena oli luoda katsaus eri ikäisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tasoon sekä kieliympäristön piirteisiin, koska aikaisemmin arviointityökalujen puuttumisen vuoksi tietoa lasten kielitaidon tilanteesta ei ole ollut.

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi sekä perheiden, eri alojen ammattilaisten ja järjestöyhteistyökumppaneiden parissa tehdyn yhteistyön myötä VIKKE-hanke sai monipuolista tietoa minkälaisia tukitoimenpiteitä eri tahot tarvitsevat. Tämän myötä käynnistettiin hankkeen kolmas vaihe STEA:lta saadun kaksivuotisen rahoituksen turvin Niilo Mäki Instituutissa elokuussa 2020.

Kehitteillä laaja verkkopohjanen viittomakielen kehityksen kuntoutusmateriaali

Kuvassa projektisuunnittelija Henna Syrjälä, hankevetäjä Laura Kanto ja projektisuunnittelija Saara-Lotta Laukkanen
Kuvassa vasemmalta projektisuunnittelija Henna Syrjälä, hankevetäjä Laura Kanto ja projektisuunnittelija Saara-Lotta Laukkanen

Hankkeen kolmannessa vaiheessa tavoitteena on koota verkkosivuille tietoa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksestä sekä luoda suomalaista viittomakieltä omaksuville lapsille ja viittomakieltä käyttäville perheille verkkovälitteinen kuntoutusmateriaali. Tämä tietopaketti ja kuntoutusmateriaali toimii hankkeessa rakennettavan uuden lapsille ja heiden perheilleen suunnatun viittomakielisen kuntoutusmallin pohjana. Samanlaista laajaa verkkopohjaista viittomakielen kehityksen tietopakettia, kuntoutusmateriaalia ja -mallia ei ole tähän mennessä kehitetty.

Kuntoutusmateriaalissa perheiden ja eri-ikäisten lasten viittomakielen kehitystä tuetaan tietopaketin lisäksi erilaisin tehtävin ja pelikokonaisuuksin, sekä toteutetaan reaaliaikainen videopuhelumahdollisuus kuntouttajan sekä lapsen ja perheen välillä. Näin verkkovälitteisen kuntoutusmateriaalin ja -mallin suunnittelutyön lähtökohtana on ohjata vanhempia tukemaan lapsen kielenkehitystä heti varhaisista vaiheista lähtien. Eri alojen asiantuntijat, kuntoutuksesta ja opetuksesta vastaavat tahot voivat työssään hyödyntää tietopakettia ja kuntoutusmateriaalia, josta he saavat helposti käsiinsä konkreettista ja monipuolista tutkimustietoa yleisesti viittomakielen kehityksen etenemisen piirteistä sekä käytännönläheisiä neuvoja lapsen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen heti varhaisista vaiheista lähtien. 

Kuntoutusmateriaalille on suuri tarve, sillä viittomakieltä käyttävät lapset ovat kuulostatukseltaan, kieli- ja perhetaustaltaan hyvin heterogeeninen joukko ja viittomakielen opetukseen saatavilla oleva materiaali hyvin vähäistä. Lisäksi perheet ovat palvelujen ja tukitoimien saatavuuden suhteen eriarvoisessa asemassa asuessaan hajallaan eri puolilla Suomea. 

Kuntoutuskokeilussa arvioidaan materiaalin toimivuutta

VIKKE-hankkeen logo

Kuntoutusmateriaalin ja –mallin toimivuutta kokeillaan 1.8.2021 käynnistyvässä kuusi kuukautta kestävässä kuntoutuskokeilussa. Kuntoutuskokeilun aikana arvioidaan verkkopohjaisen kuntoutusmateriaalin ja uuden viittomakielisen kuntoutusmallin vaikuttavuutta viittomakieltä omaksuvan lapsen kielenkehitykseen, sekä perheen välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Näin arviointityökalu tarjoaa mahdollisuuden kuntoutusmateriaalin ja -mallin vaikuttavuuden arviointiin. Kuntoutuskokeiluun otetaan mukaan yhteensä 60 viittomakieltä käyttävää perhettä. 

Näin VIKKE -hanke tarjoaa viittomakieltä käyttävien lasten perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri alojen asiantuntijoille ja kuntoutuksesta vastaaville tahoille uusinta tutkimustietoa viittomakieltä käyttävien lasten kielenomaksumisesta ja kielen kehityksen haasteista kielitaidon eri osa-alueilla. Lisäksi hanke tarjoaa asiantuntija- ja konsultaatioapua, sekä koulutusta viittomakieltä käyttäville perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri tahojen ammattilaisille lasten viittomakielen kehityksestä, kehityksen arvioinnista ja tukemisesta. 

Tutustu VIKKE-hankkeeseen osoitteessa https://www.nmi.fi/kaynnissa-olevat-hankkeet/vikke/