Haasteet opetuksessa poikkeustilan aikana

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa niiden oppijoiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia?

Poikkeustilan opetuksessa koettiin haasteita tuessa, toiminnanohjauksessa, selkeissä ohjeissa, tavoittamisessa, tietoteknisissä asioissa, kodin tuessa, oppilaan hyvinvoinnissa, motivoinnissa sekä opettajan työhön liittyvissä asioissa. Vastauksia saatiin 154 kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselta. Eniten haasteita koettiin erityisesti tuessa ja toiminnanohjauksessa.

Tuella tarkoitetaan oppilaan oppimisen seuraamista tai arviointia ja tämän myötä tuen muokkaamista sekä sopivien opetusmenetelmien ja –materiaalien käyttöä, kuten riittävää konkretisointia ja havainnollistamista. Haasteena koettiin riittävän tuen ja tukikeinojen järjestäminen kotiin, kun ei ollut tarpeeksi tietoa esimerkiksi tuen tarpeesta, tehtävien sopivasta vaativuustasosta tai opiskelun etenemisestä. Tukeen liittyvät haasteet mainittiin 56 vastauksessa.

”Att de behöver stöd och snabb feedback på plats. Mycket sker också intuitivt, alltså jag har en plan med varje stödtillfälle men märker jag att ngt fattas lägger jag in övning spontant.

Detta faller helt bort i distansundervisningen. Dessutom har flera av barnen svårt att få stöd hemifrån. ”

”Ei pysty olemaan vieressä motivoimassa, ohjaamassa ja tekemässä yhdessä tai näyttämässä konkreettista esimerkkiä. Monet käytännön työkalut ovat työpaikkasidonnaisia.”

”Vaikka käytössäni ovat hyvät digimateriaalit, oppilaani tarvitsisi vielä konkreettisempaa materiaalia, jolla ohjata kädestä pitäen mm. matematiikan tehtäviä. ”

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan erityisesti työskentelyn aloittamista, itsenäistä opiskelua ja keskittymistä. Toiminnanohjaus mainittiin 45 vastauksessa.

”Toiminnanohjauksen haasteet ovat vaikeimpia. Jos koti ei osaa auttaa ja oppilaan toiminnanohjausta pitäisi etänä tukea. ”

”työskentelyn aloittaminen ja ylläpito”

Selkeiden ohjeiden antaminen koettiin kolmanneksi suurimmaksi haasteeksi. Tällä tarkoitetaan ytimekkäiden, mutta selkeiden ja kattavien ohjeiden antamista. Erityisenä haasteena koettiin varmistuminen tehtävänannon ymmärtämisestä sekä ohjeiden antaminen oppilaille, joilla on haasteita lukemisessa tai luetun ymmärtämisessä. Selkeät ohjeet mainittiin 36 vastauksessa.

”Kirjallisen ohjeen paloittelu niin pieneksi ja yksinkertaiseksi, että oppilas kykenisi toimimaan sen avulla. ”

Tavoittamisella tarkoitetaan oppilaan saamista paikalle etäopetustilanteisiin, vastaamaan yhteydenottoihin sekä osallistumaan saamista. Tavoittaminen mainittiin 25 vastauksessa.

”Tehtäviä ei palauteta. Etäneuvotteluihin ei osallistuta. ”

”Tavoittaminen. ”

Tietoteknisillä haasteilla tarkoitetaan laitteiden puuttumista tai heikkoutta, yhteyden huonoa laatua ja useiden erilaisten oppimisalustojen käyttämistä. Tietotekniset haasteet mainittiin 23 vastauksessa.

”Sopivien laitteiden olemassaolo”

”Tietokonesovellusten käyttöönotto”

Kodin tuella tarkoitetaan joko kodin puutteellista tai liiallista tukea. Ongelmaksi muodostui esimerkiksi vanhempien avun puute ja haluttomuus olla yhteydessä koulun kanssa tai vanhempien oppilaan puolesta tekemät tehtävät. Kodin tuki mainittiin 18 vastauksessa.

”apua ei välttämättä saa tehtäviin kotona”

”Vanhempien liiallinen auttaminen/ puolesta tekeminen”

Oppilaan hyvinvoinnilla tarkoitetaan oppilaiden erilaisia arjen taitoja, päivärytmiä sekä jaksamista. Etäopiskelun uskottiin olevan uuvuttavampaa kuin opiskelun normaalioloissa. Lisäksi etäopiskelu mahdollisti pitkään nukkumisen ja myöhään valvomisen. Vallitsevan tilanteen koettiin aiheuttavan osalle oppilaista suurta huolta. Oppilaan hyvinvointi mainittiin 14 vastauksessa.

”oppilaan oma vointi”

”Lukujärjestyksen hallinta, vuorokausirytmi”

Motivoinnilla tarkoitetaan oppilaan motivoimista opiskelun aloittamiseen, tehtävien tekemiseen ja motivoinnin ylläpitämistä. Motivointi mainittiin 13 vastauksessa.

”Saada heidät motivoitua työskentelemään”

Opettajan työhön liittyvillä asioilla tarkoitetaan opettajan ajanpuutetta ja ongelmia kollegoiden kanssa. Opettajan työhön liittyvät asiat mainittiin 10 vastauksessa.

”Se, miten ope ehtii rakentaa monia erilaisia, eriytettyjä päiväohjelmia. ”

”Omalla koululla oli vaikea saada laaja-alaista erityisopettajaa sitoutumaan opettamiseen ja joutui jo ottaa lakikirjaa esille ja painottaa, että erityinen tuki on hallinnollinen päätös ja sen on toteuduttava. Eo oli ilmeisesti ajatellut, että koska hänellä ei ole ns. omaa luokkaa, niin oppilaita ei tarvitse tänä aikana ottaa ohjaukseen, vaikka he normaaliarkena ovat viikossa useita tunteja pienryhmäopetuksessa. Suurin haaste oli siin oman koulun laaja-alaisten erityisopettajien suhde tähän poikkeustilanteeseen ja esimiehen arkuus puuttua.