Förfrågan till lärare om tillvägagångssätt under undantagstillståndet

I Finland fattade man snabbt beslutet att till stor del övergå till distansundervisning i skolor och läroanstalter på grund av undantagstillståndet orsakat av situationen med coronaviruset. Det är viktigt att få information om hurdana arbetssätt lärare har tagit i bruk samt hur distansundervisning och kombinationen av distans- och närundervisning har börjat genomföras. Genom att samla och dela information och erfarenheter om god praxis försöker vi underlätta lärarnas arbete i den rådande situationen.

I fokus för enkäten står undervisning för barn/ungdomar med inlärningssvårigheter och vi önskar oss svar av alla som jobbar med undervisning och fostran, från småbarnspedagogiken till högskolor. Till inlärningssvårigheter räknas bland annat läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter, utmaningar med den motoriska utvecklingen, gestaltningssvårigheter samt språkliga svårigheter.

De erfarenheter av god praxis, som passar för undervisning av elever med inlärningssvårigheter, som samlas genom enkäten kommer också att delas med lärare på NMI:s hemsidor samt i informationsbrev.

Enkäten är öppen till 17.4 2020. Då du svarar har du också möjligheten att delta i utlottningen av en valfri publikation i Kummi-serien.

Läs mera och svara på enkäten. http://ekapeli.fi/poll/undervisningstips

Tack för alla svar!