Monilukutaidon sosiokulttuurinen näkökulma

Teksti on tiivistelmä Mirja Tarnasen Monilukutaito sosiokulttuurisena lukutaitona – artikkelista (2019)

Mirja Tarnasen NMI Bulletin lehdessä 4/2019 julkaistussa artikkelissa tarkastellaan monilukutaitoa, sen pedagogiikkaa sekä sosiokulttuurista lähestymistapaa lukutaitoon. Monilukutaidon avulla halutaan opettaa oppijoita ymmärtämään erilaisia merkityksiä ja olemaan kriittisiä lukemaansa kohtaan sekä osoittaa taidon olevan osa jokapäiväistä arkea.

Lukutaito on ihmisen perusoikeus, joka toimii keskeisenä taitona niin oppimisessa, työelämässä kuin elämisessä ylipäänsä. Lukutaidon määritelmä ja se, millaisena toimintana lukutaito nähdään, voi kuitenkin vaihdella eri tieteenalojen tai lähestymistavan mukaan. Toisaalta huoli lasten ja nuorten vähäisestä kiinnostuksesta lukemista kohtaan on yhteinen, minkä vuoksi liiallinen vastakkainasettelu eri tieteenalojen kesken on turhaa.

Hyvää toiminnallista luku- ja kirjoitustaitoa tarvitaan, mutta sen lisäksi tarvitaan kykyä välittää ja tulkita erilaisia merkityksiä monimediaisissa ja –kielisissä ympäristöissä, jotka ovat lasten ja nuorten arkea. Ympäristöjen muutos näkyy myös lukutaitoa luonnehtivissa käsitteissä: monilukutaito ja uudet lukutaidot.

Lukutaidon määritelmän laajentuessa on huomioitava myös yksilöiden vuorovaikutus ja identiteetit, jotka ovat läsnä toimintaympäristöjen ja tekstien muuttuessa. Esimerkiksi digitalisaation laajentuminen koulumaailmaan johtaa siihen, että koulujen on tuettava lukutaitoa monipuolisesti.

Mirja Tarnanen tarkastelee artikkelissaan ”Monilukutaito sosiokulttuurisena lukutaitona” monilukutaitoa teoreettisena käsitteenä ja pedagogisena lähestymistapana. Hän esimerkiksi nostaa artikkelissaan esille, miten koulussa annettava opetus pystyy vahvistamaan arkielämän ja koulun välisten asioiden yhteyttä, mikä voi antaa yksilölle uusia kokemuksia ja samalla edistää oppilaan omaa aktiivisuutta, tiedonhakemista ja kykyä luoda merkityksiä.

Monilukutaidon käsite otettiin käyttöön 1990-luvulla ja sillä viitataan siihen, että teksteissä voivat yhdistyä sanalliset, kuvalliset, auditiiviset, numeeriset ja kineettiset symbolijärjestelmät. Monilukutaitoisuus viittaa tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoihin, joilla on myös sosiaalinen, kulttuurinen ja tilanteinen ulottuvuus ja ne ovat yhteydessä identiteettityöhön. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsite ”monilukutaito” esiteltiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Tosin jo vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuotiin esille laaja tekstikäsitys sisältäen auditiiviset, visuaaliset ja muiden symbolijärjestelmien avulla tuotetut tekstit.

Monilukutaidon tavoitteena on ohjata oppilaita tiedostamaan erilaisia tapoja tuottaa merkityksiä ja olemaan kriittisiä erilaisten tekstien suhteen niin tuottamisen, tarkoitusperän, valtakysymyksen ja yhteisön näkökulmista. Monilukutaidon pedagogiikan avulla on tarkoitus vahvistaa oppilaiden toimijuutta, jotta he oppivat selviytymään muuttuvissa ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä. Pedagogiikassa on keskeistä oppijalähtöisyys, joten oppilaiden erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset taustat oppimisen suunnittelussa ja eriyttämisessä on otettava huomioon.

Monilukutaitoa edistävän pedagogiikan ei tarvitse olla irrallinen osa, vaan se olisi hyvä sisällyttää mukaan päivittäiseen työskentelyyn eri muodoissa. Monilukutaito on yksi opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisista taidoista, joten se voi olla luontevasti läsnä monissa eri työskentelyvaiheissa, oppiaineissa ja mahdollistaa oppiaineen rajat ylittävän työskentelyn, kuten tutkivan oppimisen.

Sosiokulttuurin lähestymistavan mukaan lukutaitoa tulee tarkastella kognitiivisen puolen lisäksi sosiaalisena, kulttuurisena, historiallisena ja institutionaalisena ilmiönä. Lukutaidon yhteydessä yksilö toimii tekstien kanssa niin tulkitsijana kuin tuottajana, koska tekstit ovat läsnä arjen tilanteissa niin vapaa-ajalla kuin koulussa. Kouluympäristö on siis vain yksi yksilön monista sosiaalisista ympäristöistä, joissa hän voi kehittää lukutaitoaan.

Kummit kirjasarjassa ilmestynyt ”Monilukutaidon mestariksi” – kirja on oiva apuväline peruskoulun ja lukion opettajille, jossa käydään moni- ja nettilukutaitoja läpi erilaisin harjoittein. Kirja antaa tietoa, ohjeistusta ja harjoituksia perustuen tutkimukseen. Kirja sisältää esimerkiksi, miten yksilö voi toimia tutkivalla otteella internetin maailmassa, kuten miten netistä kannattaa hakea tietoa tai miten eri sivuilta poimittuja asioita kannattaa yhdistää. Kirjan avulla opettajat pääsevät sisälle nettilukemisen maailmaan ja saavat ideoita, miten opettaa nettilukutaitoja.

Linkki “Monilukutaidon mestariksi” – kirjaan: koju.nmi.fi/tuote/kummi18/

Kirjoittanut Elina Ahonen, kasvatustieteen opiskelija, NMI:n harjoittelija