DigiLukiseula tehostaa arviointia

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Holopainen ym. 2004) rinnalle on julkaistu päivitetty ja digitaalinen versio DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019 (Maria Paananen, Hanna Pöyliö, Sami Määttä, Jarkko Hautala, Kenneth Eklund, Matti Kinnunen, Jari Westerholm & Leena Holopainen). Digitaalinen arviointi on nopeaa, tehostaa opettajien työtä ja tapahtuu siinä samassa ympäristössä, missä nuoret tekstejä kohtaavat.

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi myös nuorten kohdalla tärkeää

Lukivaikeus eli dysleksia on lukemisessa ja kirjoittamisessa ilmenevää vaikeutta, joka voi näyttäytyä lukemisen epätarkkuutena ja hitautena sekä esimerkiksi oikeinkirjoituksen pulmina. Suomen kielessä erityisesti lukemisen hitaus on tyypillinen lukivaikeuteen liittyvä piirre. Lukivaikeutta arvioidaan olevan noin 5-10 prosentilla väestöstä. Lukivaikeuteen liittyy usein myös luetun ymmärtämisen vaikeutta. Luku- ja kirjoitusvaikeuksisten opiskelijoiden opiskelu voi olla kohtuuttoman työlästä, koska esimerkiksi tehtäviin käytetty aika saattaa olla moninkertainen opiskelutovereihin verrattuna.

Lukivaikeudet ilmenevät eri tavalla eri ikäkausina. Siksi on tärkeää arvioida luku- ja kirjoitustaitoja ikäkauteen sopivilla menetelmillä, jotta myös tukitoimet voidaan kohdistaa oikein. Toisella asteella uudet opiskelun vaatimukset lisäävät tuen tarvetta ja taitojen arviointi heti toisen asteen alussa on tärkeää, jotta tukeminen voidaan aloittaa heti alkuvaiheessa opintoja.

Jos nuori ei saa tarvitsemaansa tukea, lukemisen- ja kirjoittamisen vaikeudet voivat heijastua koulumenestyksen lisäksi myös hyvinvointiin. Lukivaikeus lisää riskiä syrjäytyä jatko-opinnoista tai työelämästä. Opintojen alkuvaiheessa aloitetuilla tukitoimilla voidaan taitojen lisäksi tukea myös nuoren itsetuntoa ja myönteistä käsitystä itsestään oppijana, sekä vaikuttaa positiivisella tavalla oppimiseen kokonaisvaltaisesti. 

DigiLukiseula tehostaa opettajien arviointiin käyttämää työaikaa

Digitaalinen arviointi on nopeaa, tehostaa opettajien työtä ja tapahtuu siinä samassa ympäristössä, missä nuoret tekstejä kohtaavat.

Aiemmin toisen asteen opiskelijat ovat täyttäneet arvioinnin paperisena ja arvioinnin tarkastustyöt ovat lohkaisseet ison osan opettajien työajasta. DigiLukiseula on kehitetty tehostamaan lukemisen ja kirjoittamisen arviointiin käytettyä aikaa seulontavaiheessa. Tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen tapahtuvat täysin digitaalisesti. DigiLukiseulan tehtävien taustalla on kattava normiaineisto, jonka pohjalta nuoren tehtävistä saamaa tulosta voidaan verrata ikätasoiseen suoritukseen.

Seulontamenetelmän digitaalisuus mahdollistaa sen, että opettaja löytää vastaajien joukosta heti ne opiskelijat, joiden kohdalla taitojen arviointia on syytä jatkaa yksilöllisesti. Nämä opiskelijat tarvitsevat todennäköisesti myös tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin. Riittävän pitkäkestoisella lukiopetuksella pystytään tukemaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelua toisen asteen aikana, vaikka valmistuminen heidän kohdallaan hiukan viivästyisikin.

Suuria opiskelijamääriä arvioitaessa erityisen tärkeää ovat tutkimusperustaiset arviointivälineet. DigiLukiseulan on kehittänyt Niilo Mäki Instituutin tutkijaryhmä. DigiLukiseulan kehitystyössä mukana ovat olleet Suomen johtavat lukivaikeuksien asiantuntijat Jyväskylän, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista. Opettajat voivat luottaa arviointivälineeseen, joka perustuu ison tutkimusaineiston huolelliseen analysointiin ja tämä osaltaan keventää heidän työtaakkaansa ja lisää opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua

Tilaa lisenssejä tai tutustu DigiLukiseulaa käsitteleviin koulutuksiin Niilo Mäki Instituutin Kojussa

Lisätietoja:
Maria Paananen
maria.paananen@nmi.fi
040 662 62 13