Pragma-testi kommunikaatiotaitojen arviointiin

Uusi menetelmä auttaa arvioimaan lapsen kykyä ymmärtää ja käyttää kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Arkipäivän kommunikointitilanteet ovat täynnä epäsuoria ja tilannesidonnaisia ilmauksia, eikä viestin todellinen merkitys käy aina ilmi sanotusta. Mikäli lapsi ei kykene ymmärtämään keskusteluissa piileviä kontekstuaalisia vihjeitä, voi hänen olla lähes mahdotonta toimia sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi keskustelu muiden kanssa, epäsuorien ilmausten, vitsien ja kielikuvien ymmärtäminen vaatii taitoa käyttää ja ymmärtää kieltä tarkoituksen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Pragma-testi arvioi ensimmäisenä suomalaisena testinä laaja-alaisesti lasten kontekstisidonnaista ymmärrystä

Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testin avulla pyritään arvioimaan 4-8-vuotiaiden lasten kykyä käyttää ja ymmärtää kieltä tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi sen avulla voidaan arvioida kielen käyttöön tiiviisti linkittyviä taitoja ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja tulkita toisen henkilön mielen sisältöjä.

Uusi testi pohjautuu 15 vuotta kestäneeseen suomalaisten lasten pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen tutkimukseen. Suomessa on käytössä muutamia lasten sosiaalisia kommunikointitaitoja sekä sosiaalista kognitiota mittaavia arviointimenetelmiä. Pragma-testiä voidaan kuitenkin pitää ensimmäisenä suomalaisena testinä, joka arvioi laaja-alaisesti lasten kontekstisidonnaista ymmärrystä, täyttäen yhden lasten kommunikaatiotaitojen arviointimittaristossa olleen aukon.

Monipuolinen työväline lasten kommunikaation kehityksen ammattilaisille

Pragma-testissä painotetaan erityisesti kysymyksiä, jotka vaativat vastaajalta samanaikaisesti sekä kontekstuaalista ymmärtämistä että toisen henkilön mielen sisältöjen tulkintaa. Testi on erittäin hyödyllinen työväline etenkin puheterapeuteille ja psykologeille sekä erityisopettajille, joiden oppilailla on sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia. Pragma-testi toimii pääasiassa apuvälineenä pragmaattisten ymmärtämisvaikeuksien tunnistamisessa, mutta se soveltuu myös kyseisen osa-alueen kehityksen seurantaan sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin välineeksi. Testi soveltuu erityisen hyvin autismikirjon piirteitä omaavien lasten pragmaattisten ymmärtämisvaikeuksien arviointiin.

Lisätietoja: Soile Loukusa
Tel. +358 (0)294 48 3424
E-mail: soile.loukusa (at) oulu.fi

Lisätietoja Pragma-testistä löydät täältä https://koju.nmi.fi/tuote/pragma/

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
www.nmi.fi