Nopea sarjallinen nimeäminen luku- ja laskutaidon taustatekijänä

Sara Huotari on kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta nopeasta sarjallisesta nimeämisestä sekä luku- ja laskusujuvuudesta. Hän työskentelee apurahatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Haastattelimme Saraa väitöskirjatutkimuksesta.

Väitöskirjatutkimuksen ohella työskentelet myös Niilo Mäki Instituutissa. Mitä on työn alla tällä hetkellä?

Työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti kahdessa hankkeessa, tutkimusassistenttina LUKINO-hankkeessa sekä Pelaa fiksusti -hankkeessa. LUKINO-hankkeessa työnkuvaani kuuluu aineistonkeruu eli lukemisen, nopean nimeämisen ja matematiikan arviointitehtävien teettäminen eri-ikäisille lapsille ja nuorille sekä aineistonkäsittely. Pelaa fiksusti -hankkeessa työskentelen ryhmänohjaajana ryhmissä, joiden tavoitteena on tarjota lapsille ohjausta fiksuun pelaamiseen ja tukea digitaaliseen hyvinvointiin. 

LUKINO-hankkeessa on alkamassa uusi aineistonkeruusyksy; keräämme aineistoa yhteistyössä eri koulujen ja erityisopettajien kanssa lukiarvioinnin seurannan välineistä sekä nopean nimeämisen tehtävien reliabiliteetista.  

Mitä väitöskirjatutkimuksesi käsittelee?

Väitöstutkimukseni käsittelee nopeaa sarjallista nimeämistä luku- ja laskutaidon sekä oppimisvaikeuksien taustatekijänä. Väitöstutkimuksen tämänhetkinen nimi on ”Nopea sarjallinen nimeäminen, luku- ja laskutaidot eri ikävaiheissa”.

Väitöskirja tulee koostumaan kolmesta tutkimusartikkelista. Ensimmäinen artikkeli tutkii lukumäärien nimeämistä nopean sarjallisen nimeämisen arviointimenetelmänä ja sen yhteyksiä lasku- ja lukusujuvuuteen. Toisessa artikkelissa tarkastellaan nopeaa sarjallista nimeämistä varhaiskasvatusikäisistä aikuisiin eli taidon eri vaiheita nimeämissujuvuudessa. Kolmannessa artikkelissa tutkitaan pitkittäisasetelmalla lukumäärien nimeämistä varhaisen vaiheen riskitekijänä ja myöhempien oppimisvaikeuksien ennustajana. Toisen ja kolmannen artikkelin rajaukset ovat vielä alkutekijöissään.

Mitä nopealla sarjallisella nimeämisellä ja laskusujuvuudella tarkoitetaan?

Nopealla sarjallisella nimeämisellä tarkoitetaan tuttujen ärsykkeiden ja asioiden suullista nimeämistä. Sana sarjallinen tulee nimeämisen arviointitehtävän muodosta, jossa ärsykkeet on esitetty riveittäin ja ne toistuvat tehtävän aikana. Laskusujuvuudella ja lukusujuvuudella tarkoitetaan tietyssä aikarajassa oikein luettujen ja laskettujen laskujen tai sanojen määrää.

Miksi nopean sarjallisen nimeämisen ja laskusujuvuuden tutkiminen on tärkeää?

Yleisellä tasolla on todella tärkeää tutkia niitä tekijöitä, jotka ovat oppimisvaikeuksien taustalla, jotta tukea voidaan tarjota jo varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia vaikeuksia. Nopean sarjallisen nimeämisen arviointi on mahdollista ennen kuin luku- tai laskutaidon arviointi on mahdollista, eli arviointeja voidaan toteuttaa jo ennen kuin vaikeudet näissä taidoissa voidaan havaita. Tästä näkökulmasta katsottuna tämä on todella merkityksellinen tutkimusaihe. Tiedetään myös, että matematiikan oppimisvaikeuksilla on suuria vaikutuksia yksilön elämänpolkuun. Oppimisvaikeudet voivat olla riskinä esimerkiksi koulupolun keskeytymiselle sekä mielenterveyden ja työllistymisen haasteille.

Miten päädyit tutkimaan tätä aihetta?

Olin alun perin mukana LUKINO-hankkeessa pilottitutkimuksessa, jolloin osallistuin koulun puolella hankkeen pilottitutkimukseen. Silloin kiinnostuin hankkeen aiheesta ja hakeuduinkin tutkimusassistentin tehtäviin. Sitä kautta pääsin tutustumaan hankkeeseen tarkemmin. Ensikosketuksesta alkaen koin tämän aiheen todella tärkeäksi myös kouluissa tehtävän käytännön työn kannalta; on tärkeää, että kehitetään tutkimusperusteisia arviointimenetelmiä, joilla voidaan luotettavasti arvioida taitoja ryhmätasoisesti sekä yksilötasoisesti. Tästä syntyi ajatus, että haluan työskennellä kyseisen aiheen parissa. Kun innostuin tästä teemasta, aloin pohtia opinnäytetyön tekemistä. Päädyinkin tekemään gradun tästä aiheesta ja nyt aloitin kasvatustieteen tohtoriopinnot. Sain myös LUKINO-hankkeen sisältä paljon kannustusta ja tukea lähteä syventymään tähän aiheeseen

Millainen on väitöskirjatutkimuksesi teoreettinen viitekehys?

Väitöstutkimuksen laaja viitekehys kiinnittyy oppimisvaikeuksien taustatekijöiden tutkimukseen ja varhaisten riskitekijöiden tunnistamiseen eli se liittyy vahvasti oppimisvaikeustutkimukseen. Tutkimus on todennäköisesti täysin määrällinen; aineistot ovat sen verran suuret, että se mahdollistaa määrällisten tutkimusmenetelmien käytön. Pääosin aineistoa kerätään yksilöarvioinneilla eli erityisopettajien teettämillä arviointitehtävillä. 

Tällä hetkellä suurin osa tutkimusaineistosta on kerätty, ja työstän myös ensimmäistä tutkimusartikkelia. Ensimmäisen artikkelin pitäisi valmistua vuoden 2024 alussa.

Mitkä ovat tämänhetkiset hypoteesit tutkimuksen tuloksista?

Ensimmäisen artikkelin tutkimusten tulosten perusteella näyttäisi siltä, että uusi lukumäärien nimeämistä arvioiva tehtävä soveltuu hyvin nopeaan nimeämiseen LUKINO-hankkeessa kehitettyyn arviointipakettiin sekä nimeämisen arviointitehtäväksi. Vaikuttaisi myös siltä, että uusi lukumäärien nimeämistä arvioiva tehtävä selittää sekä laskusujuvuutta että lukusujuvuutta. Nopean sarjallisen nimeämisen yhteys laskusujuvuuteen on ollut tiedossa jo aiempien tutkimusten perusteella, mutta vaikuttaisi siltä, että tämä uusi tehtävä selittäisi vielä voimakkaammin laskusujuvuutta kuin perinteiset nimeämistehtävät.

Miltä väitöskirjatutkimuksen tekeminen on tuntunut?

Väitöskirjatyöskentelyni on vasta alussa eli moni asia on tuntunut uudelta ja erilaiselta. Olen nauttinut kovasti siitä, että pääsen oppimaan uutta ja perehtymään minua kiinnostaviin aiheisiin. Sen olen huomannut, että yksikään väitöskirjaprosessi ei ole samanlainen, vaan jokainen kulkee omanlaistaan polkua. Itselleni vertaistuella on äärimmäisen suuri merkitys.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi?

Minulle ehdottoman tärkeitä rentoutumisen välineitä ovat liikunta, läheisten ihmisten seura ja hyvä ruoka. Varsinkin näin syksyn sateilla ryhmäliikuntatunnit ovat parasta antia rentoutumiselle. Ne tuovat paljon energiaa arkeen. Ihanaa syksyä kaikille ja muistakaa palautua työn ja arjen kiireistä!

LUKINO-hankkeen sisältöön ja tuloksiin pääset tutustumaan täältä.