Lukutaitotyötä Niilo Mäki Instituutissa

Niilo Mäki Instituutissa on meneillään useita lukutaitoa tukevia hankkeita. Alla olevissa videoissa esitellään Lukumummi ja -vaari -toimintaa, Lukuteatteria, LUKINO-hanketta, DigiLukiseulaa, Luetaas! -materiaalia sekä ILS-hanketta.

Niilo Mäki Instituutin tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena on syntynyt runsaasti maksutonta materiaalia, joka on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa verkkosivuiltamme. Tietoa ja materiaalia löytyy muun muassa lukutaidon harjoitteluun, tukemiseen ja arviointiin. Lisäksi löytyy sisältöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden lukutaidon harjoittelulle ja vahvistamiselle monipuolisella ja lasta motivoivalla tavalla. Tutustu ilmaisiin materiaaleihin.

Lukumummi- ja vaari -toiminta

Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat kouluilla lasten kanssa. Kahdenkeskisillä lukutuokioilla luetaan kirjaa ja keskustellaan luetusta monipuolisesti. Lukumummit ja -vaarit tukevat lasten peruslukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lukemisen pariin myös vapaa-ajalla.
Tutustu Lukumummi- ja vaari -toimintaan.


Lukuteatterilla sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen

ReadDrama-hanke oli Suomen Akatemian rahoittama ja Niilo Mäki Instituutissa toteutettu tutkimushanke, jossa tutkittiin lukuteatterin vaikuttavuutta 3.-5.-luokkalaisten oppilaiden lukutaitoihin ja -motivaatioon. Lukuteatterissa lukemista harjoitellaan draaman keinoin, näytelmätekstiä työstäen. Hankkeessa kehitettiin 8 viikon mittainen maksuton lukuteatteriohjelma oheismateriaaleineen.
Lukuteatteritekstipankissa on vapaasti ladattavissa erimittaisia, erikokoisille ryhmille ja eri-ikäisille oppilaille suunnattuja lukuteatterinäytelmiä.
Lukuteatterista on julkaistu myös KUMMI-sarjan julkaisu: KUMMI 20 Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin, jossa esitellään tarkemmin lukuteatterin draamakasvatuksellista opetusfilosofiaa sekä tarjotaan käytännön ohjeistusta ja vinkkejä lukuteatterityöskentelyn suunnitteluun ja ohjaamiseen.


Luetaas! Toistavan ääneen lukemisen harjoitusmateriaaleja alkuopetukseen

Tulostettava ja maksuton Luetaas! -materiaali on suunniteltu alkuopetukseen. Materiaalia voidaan käyttää eritasoisten oppilaiden kanssa samalla oppitunnilla. Erityisen hyvin materiaali sopii käytettäväksi erityisopetuksessa, sillä harjoituksissa huomioidaan oppilaat, joille lukeminen on haastavaa. Materiaalin kehitystyössä on painotettu toistavaa ääneen lukemista ja materiaali on suunniteltu siten, että lukemisen harjoittelu olisi lapselle mahdollisimman motivoivaa. Samalla kartutetaan eri tekstilajien tuntemusta sekä kirjoittamisen taitoa. Materiaali sisältää opettajan oppaan ja kaiken tarvittavan kymmentä oppituntia varten.
Lataa materiaalli täältä.


LUKINO – Lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja nimeämisen arviointi

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Hankkeen tavoitteena on, kehittää tutkimusperustainen arviointimenetelmä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tunnistamiseen, joka sisältää kattavat normit 1-6-luokille (Alakoulun DigiLukiseula luokille 1-2 ja Alakoulun DigiLukiseula (AKI) luokille 3-6), kehittää 3-6-luokille yksilöllisen arvioinnin sekä oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana, uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita, kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille sekä tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.


Toisen asteen aloittavien opiskelijoiden perusluku- ja oikeinkirjoitustaitojen kehityksen tarkastelu vuosina 2019–2022

Lue raportti: Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseulan Luki-indeksi: Toisen asteen aloittavien opiskelijoiden perusluku- ja oikeinkirjoitustaitojen kehityksen tarkastelu vuosina 2019–2022.


ILS – Inlärning och Stöd i läsning och skrivning

ILS-projektet (2015–2025) är ett longitudinellt forsknings- och utvecklingsprojekt med följande målsättningar:
Utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärning och inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem
Utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stöda läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever
Fortbilda utbildningspersonal