Opettajan kokemuksia Nuorten Kompassi -ohjelmasta

Niilo Mäki Instituutti julkaisi helmikuussa 2023 uuden oppaan ”Nuorten kompassi -hyvinvointiohjelma: Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille”. Opas ohjaa ammattilaisia Nuorten Kompassi -verkko-ohjelman käyttöön. Nuorten Kompassi -ohjelma tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia.

Kirsi-Marja Saarinen

Nuorten Kompassi -oppaassa esitellään viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma. Ohjelma rakentaa peruspsykologisia taitoja eli niitä taitoja, joiden varassa toimimme kohdatessamme erilaisia haasteita elämässä. Se auttaa myös etsimään suuntaa elämälle ja harjoittamaan tietoisuustaitoja, itsemyötätuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Ohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiassa esitettyihin ajatuksiin psykologisesta joustavuudesta ja sen yhteydestä hyvinvointiin. Psykologinen joustavuus määritellään kyvyksi kohdata tietoisesti, hyväksyen ja avoimesti eteen tulevat ajatukset ja tunteet omiin henkilökohtaisiin arvoihin ja niitä edistäviin tekoihin sitoutuen.

Ohjelman voi ottaa käyttöön koulussa luokassa tai pienryhmässä, osana opintokokonaisuutta tai jopa oppiaineiden rajoja ylittäen. Myös nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, kuraattorit, psykologit ja terapeutit voivat käyttää ohjelmaa osana ammatillista toimintaansa. Nuorten Kompassi -ohjelma on alun perin laadittu yläkoululaisille, mutta ohjelma soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuvaiheessa oleville nuorille. 

Kysyimme Nuorten Kompassi -ohjelman käyttökokemuksia Kirsi-Marja Saariselta. Kirsi-Marja toimii peruskoulun oppilaanohjaajana Nisulanmäen koulussa Muuramessa ja on käyttänyt Nuorten Kompassi -ohjelmaa 8.-luokkalaisten kanssa osana opotunteja. Kirsi-Marja kertoo, että ohjelman tavoitteet ja tehtävät tuntuivat vastaavan tarpeeseen; ohjelma tukee osaltaan koulussa tehtävää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Teemat sopivat myös oppilaanohjaukseen, jossa harjoitellaan itsetuntemusta, vahvuuksia, valintojen tekemistä, pohditaan arvoja ja suunnitellaan tulevaisuutta.

Kirsi-Marja, miten tutustuit Nuorten Kompassi-ohjelmaan? 

”Nuorten Kompassiin etsittiin kehittämisvaiheessa kokeilijoita. Ohjelma vaikutti mielenkiintoiselta ja nuorten tarpeisiin sopivalta. Oli myös mukava ajatus päästä kokeilemaan oppilaiden kanssa uudenlaista strukturoitua tapaa oppia tunnistamaan tunteita, saada työkaluja niiden käsittelemiseen sekä suuntaamaan ajatuksia myös tulevaisuuteen.”  

Miten olet käyttänyt Nuorten Kompassi -ohjelmaa työssäsi?

”Oppilaat ovat tehneet harjoituksia opotunneilla. Käytimme ohjelmaan 5-6 viikon opotunnit; ohjelmassahan edetään viiden etapin viikkovauhtia. Oppilaat saivat tehdä tehtäviä omaa tahtiaan. Kollega kokeili ohjelmaa myös yhdeksäsluokkalaisten pienryhmässä. Nuorten Kompassi -ohjelma tukee oppilaanohjauksen tavoitteita ja sisältöjä.”

Millaisia käyttökokemuksia sinulla on Nuorten Kompassi -ohjelmasta?

”Pidän siitä, että ohjelma on suunnattu kaikille nuorille tukemaan itseä ja muita arvostavaa asennetta hyväksyvässä hengessä. Se nostaa esiin ajan ilmiöitä (kuten esimerkiksi sosiaalisen median) tutkivasta näkökulmasta. Nuorten todellisuus on läsnä, sitä tutkitaan esimerkkien ja tehtävien avulla hyväksyvästi. Ohjelma pyrkii voimauttamaan nuorta oman elämänsä vaikuttajana, mikä on hyvä tavoite. Nuorten itsensä videolla esittelemät etappitavoitteet, sarjakuvat, rentoutusharjoitukset, samastuttavat tilanteet, valintatehtävät, vuorovaikutteisuus – kaikki nämä palvelevat tavoitetta. Ohjelmassa on riittävästi vaihtelua, jotta nuori jaksaa keskittyä siihen. Viisi viikkoa kestävä ohjelma tarjoaa riittävästi aikaa sisäistää ja harjoitella taitoja.”

Millaista palautetta nuoret ovat antaneet Nuorten Kompassi -ohjelmasta?  

”Palautetta olen kuullut laidasta laitaan. Parhaimmillaan nuori on saanut ohjelmasta iloa ja tukea tunteiden käsittelyyn, tietoa ja pohdiskeltavaa myös kavereiden kanssa. Joillekin tekstien lukeminen tai kuunteleminen ja keskittyminen tehtäviin on toki haastavaa. Useimmat ovat kuitenkin peukuttaneet ohjelmalle, kun olen kysynyt mielipidettä ohjelman jälkeen.” 

Millaisia käyttömahdollisuuksia Nuorten Kompassi -ohjelmalla voisi olla koulumaailmassa?

”Nuorten Kompassia voi käyttää oppitunneilla koko luokan kanssa yhteisöllisesti tutkien ja keskustellen tai itseohjautuvasti omaan pohdiskeluun keskittyen. Se sopii myös pienryhmätyöskentelyyn aikuisen ohjaamana tai itsenäisesti.”

Niilo Mäki Instituutin julkaiseman Nuorten Kompassi -oppaan tarkoituksena on tukea nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia Nuorten Kompassi -verkko-ohjelman käyttöönotossa. Oppaan ensimmäisessä osassa on esitetty ohjelman teoreettiset perusteet, toisessa osassa perehdytään ohjelman käyttöön ja kolmannessa osassa on saatavilla yksityiskohtaisesti kuvattu malli ohjelman toteuttamiseksi luokassa sekä liitteitä, joiden avulla ohjelma voidaan esitellä nuorelle ja ohjeita ohjelman aloittamisen helpottamiseksi. Parhaat tulokset saadaan, kun ohjelmaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkun aikuisen vetämänä. 


Nuorten Kompassi -verkko-ohjelma on vapaasti saatavilla verkossa: nuortenkompassi.fi.

Tutustu ja tilaa opas ”Nuorten kompassi -hyvinvointiohjelma: Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille” Niilo Mäki Instituutin Kojusta.