Haastattelussa Tiina Kiiski

Tiina Kiiski on kokenut erityisopettaja, kouluttaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. 

Haastattelussa Tiina kertoo työrauhaan ja luokanhallintaan liittyvistä koulutuksista, jotka voivat parhaimmillaan antaa opettajille ja oppilashuollolle käytännön työkaluja hyvän työrauhan edistämiseen kouluissa. Erityisesti oppilashuollon osallistaminen “työrauhatalkoissa” on Kiisken mielestä tärkeä osa yhteisöllisen työrauhan rakentamista.

Kerro hieman itsestäsi ja omista taustoistasi?

Nimeni on Tiina Kiiski ja voisin kutsua itseäni tietynlaiseksi erityisopetuksen kehäketuksi pitkän erityisopettajataustani takia. Niilo Mäki Instituutissa olen työskennellyt sekä hanketyöntekijänä että kouluttajana. Edellä mainittujen lisäksi toimin työnohjaajana ja olenpa saanut kokeilla myös yläkoulun rehtorina työskentelyä. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja virkavuosia minulle on ehtinyt kertyä noin 15-20-vuotta. Ajattelen olevani kiitollisessa asemassa, sillä olen päässyt tekemään töitä alakoulussa, yläkoulussa ja erityiskoulussa.

 Kerro hieman työrauha kaikille – toimintamallista?

Työrauha kaikille -toimintamalli on saanut alkunsa vuonna 2008. Mallia on sovellettu perusopetuksessa sekä alakoulujen että yläkoulujen puolella erityisesti tilanteissa, joissa todetaan kokonaisen ryhmän tai luokan käyttäytyvän levottomasti tai tilanteeseen nähden sopimattomasti.

Työrauha kaikille -toimintamalli on interventiomenetelmä, joka on suunniteltu tietynlaisen ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseen ryhmätasolla. Malli perustuu oppilaiden myönteisen käyttäytymisen tukemiseen ja tärkeää on, että aikuiset yhtenäistävät omia toimintamallejaan sekä ryhmänohjauskäytänteitään. Tämä tekee aikuisten toiminnasta enemmän ennakoitavaa suhteessa oppilaisiin. Mielestäni mallin vahvuus on etenkin se, ettei siinä jäädä kiinni ongelmiin, vaan tarkoituksena on kääntää ongelmat saavutettavissa oleviksi tavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttamisesta palkitaan ja tarvittaessa ei-toivotusta käyttäytymisestä toteutetaan ennalta sovittuja seuraamuksia. Tärkeää on, että oppilaita osallistetaan kannustamalla yhteisiin “työrauhatalkoisiin”.

Millaisia koulutuksia hyvään työrauhaan ja luokanhallintaan  liittyen on tulossa?

Koulutukset Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmien vähentämiseksi jatkuvat edelleen tulevana syksynä.  Niissä hyödynnetään Työrauha kaikille –toimintamallia ja pyritään soveltamaan sitä omaan kouluun.

Toista, jo monta vuotta, järjestettyä koulutusta Hyvän työrauhan rakennusaineita –  opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa tullaan pitämään jatkossakin eri toteutusmuodoissa. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia rakentamaan ohjauskäytänteitä, joilla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä sekä hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä.

Peruskouluihin suunnattujen koulutusten lisäksi olen kehittämässä koulutusta, jossa sovelletaan Työrauha kaikille –toimintamallia ammattikouluihin. Tätä koulutusta on pilotoitu muutama vuosi sitten.  Edellä mainitut koulutukset on suunnattu ensisijaisesti opetushenkilöstölle.

Tämän lisäksi oppilashuollon henkilöstölle järjestetään koulutusta Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä. Koulutuksen tavoitteena on aktivoida oppilashuollon eri asiantuntijat ja moniosaajat mukaan rakentamaan työrauhalle suotuisaa ilmapiiriä . Koulutuksessa harjoitellaan konkreettisella tavalla ratkaisukeskeisten menetelmien käyttöä ja kohderyhmänä ovat erityisesti psykologit, koulukuraattorit ja erityisopettajat.

Miksi oppilashuollon kouluttautuminen on tärkeää?

Ajatus oppilashuollon koulutuksiin lähti havainnosta, että nykyään oppilashuollon energiaa kohdennetaan enemmän yksittäisen oppilaan oppimisen tukemiseen kuin ryhmätason tukeen. Mielestäni oppilashuolto voisi olla enemmän ja monipuolisemmin opettajan ja koko luokan tukena. Tänä päivänä koulut ovat todella tiukoilla resurssien suhteen, eikä lisäresursseja koulun ulkopuolelta ole helposti saatavilla. Tämänkin takia tulee pohtia oppilashuollon ensisijaista tehtävää ja merkitystä yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäjänä, tietysti arjen realiteetit huomioon ottaen.

Kuten perusopetuslaissa ja Ops:ssa mainitaan: ”Oppilashuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia ja edistetään koko oppilaitoksen hyvinvointia. Jotenkin itse toivoisinkin, että oppilashuolto kutsuttaisiin edistämään hyvää työrauhaa opettajien kanssa. Hyvä työrauha on kuitenkin edellytys oppimiselle ja oppimisesta syrjäytymisen ehkäisemiselle.


Hyvä työrauha on kuitenkin edellytys oppimiselle ja oppimisesta syrjäytymisen ehkäisemiselle.

Millaista palautetta koulutuksista on saatu?

Ihmiset lähestyvät usein koulutusten jälkeen kasvotusten tai laittavat sähköpostia.  Palautteissa korostuu koulutusaiheen tärkeys ja ajankohtaisuus. Opettajat usein kokevat, etteivät he opettajakoulutuksen tai kirjallisuuden perusteella saa riittävästi työkaluja esimerkiksi ryhmänhallinnan edistämiseen. Työrauha-asioiden ja niihin liittyvien ongelmien kanssa jäädään usein aika yksin, sillä ongelmista ei aina uskalleta puhua ääneen.

Kokemusten mukaan koulutuksista saa käytännön työkaluja ja vertaistukea ajankohtaisesti tärkeän aiheen edessä.

Onko sinulla terveisiä uutiskirjeen lukijoille työrauha-asioihin liittyen?

Toivoisin työrauha-asioista puhuttavan vielä enemmän kouluissa. Työrauhaongelmat usein näyttäytyvät varsinaisina ongelmavyyhteinä, mutta ei tulisi unohtaa, että ratkaisuja ja käytännön apua on saatavilla. Asioista puhuttaessa on tärkeää keskittyä ratkaisukeskeisyyteen, eikä ongelmissa vellomiseen. Järjestäkää yhteistä aikaa ja puhukaa asioista, ja älkää unohtako osallistaa lapsia ja nuoria. Vaikeiden asioiden työstäminen vaatii aikaa kaikilta.

Ja tietenkin, oikein voimaannuttavaa kevättä kaikille lukijoille.  Pitäkää yllä uteliasta ja koulutusmyönteistä mieltä!

Kirjoittanut Heidi Lindberg, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelija, harjoittelija –


Niilo Mäki Instituutin tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Tutustu tarjontaamme osoitteessa koju.nmi.fi/tilauskoulutus

Tiina Kiisken pitämiin koulutuksiin pääset tutustumaan tarkemmin täällä