Lukuviikolla koko Eurooppa lukee!

Lukukeskuksen järjestämä vuosittainen Lukuviikko tulee taas ja tänä vuonna tapahtumaa vietetään 22.–28.4.2019 teemalla Koko Eurooppa lukee. Lukuviikko on valtakunnallinen tapahtuma, joka pyrkii kannustamaan kouluja ja kirjastoja ympäri maan lukemisen pariin mm. erilaisten tapahtumien ja tempausten kautta. Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan monitieteisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia ja pyritään löytämään keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen, tukemiseen ja kuntouttamiseen. Lukutaidon tukeminen on merkittävässä roolissa, ja tällä hetkellä käynnissä onkin useita luku- sekä kielitaitoon liittyviä hankkeita. Ajattelimme että haluaisit ehkä kuulla niistä hieman lisää!

Into lukemiseen herää yhdessä aikuisen kanssa

Perusta lapsen lukutaidolla luodaan jo kotona. Lapselle ääneen lukeminen, yhteiset lukuhetket perheen kanssa ja lapsen kannustaminen kirjojen pariin on tärkeää leikki-iässä. Niilo Mäki Instituutin koordinoimassa ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston rahoittamassa Tartu tarinaan -hankkeessa lapsia ja perheitä innostetaan lukemaan enemmän ja mallinnetaan toiminnallista lukemista. Puolitoistavuotinen hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset perheet, varhaiskasvatuksen työntekijät ja Perhekahviloiden vapaaehtoiset. Hankkeessa huomioidaan erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei vielä ole näkyvä osa arkea. Hankkeen tuotoksena syntyy muun muassa varhaiskasvatukseen suunniteltu Lukuboksi-toiminta, jossa on huomioitu lapsille tyypilliset tavat oppia ja omaksua tietoa sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet.

Alakouluikäisille suunnattu Lukumummi ja -vaari -hanke on toimintaa, jossa vapaaehtoiset Lukumummit ja -vaarit käyvät kerran viikossa koulupäivän aikana lukemassa lapsille.  Lukutuokiot ovat aina kahdenkeskisiä, ja toiminnan tavoitteena on, että lapset saavat mahdollisimman paljon lukuharjoitusta sekä mallia lukevasta aikuisesta, ja että lapsella on mahdollisuus keskustella luetuista tarinoista aikuisen kanssa. Lukumummit ja -vaarit innostavat lukemaan myös vapaa-ajalla. Lukumummit ja -vaarit välittävät lasten oppimisesta ja tämän vuoksi kaikki vapaaehtoiset ovatkin saaneet koulutuksen, jossa heille on neuvottu erilaisia luku- ja sanaselitystekniikoita, jotka tukevat lukutaitoa. Lukumummi ja -vaari -toiminta on kehittynyt vuodesta 2012 eteenpäin ja tähän mennessä on kehitetty toimintamalleja esimerkiksi heikommin lukeville oppilaille sekä maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen sanavaraston sekä oman äidinkielensä kehittämiseen.

Uudet menetelmät, arviointivälineet ja koulutus auttavat ammattilaisia tukemaan lukutaidon kehittymistä

Niilo Mäki Instituutin toiminnan lähtökohtana on tutkimuksen ja käytännön työn nivominen toisiinsa siten, että tutkimuksen tuoma tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sovellettua käytännön toimintaan. Hyvä esimerkki tästä on parhaillaan käynnissä oleva DysGeBra-hanke, jossa kerätään tietoa kaikkein vakavimpien dysleksian muotojen syntyyn vaikuttavista tekijöistä yhdistämällä geenitutkimusta, aivotutkimusta, big data -analyysiä ja behavioraalisia tutkimusmenetelmiä. Uutta tutkimustietoa hyödynnetään lukivaikeuden kuntoutusmenetelmien kehitystyössä.

Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan myös erilaisia tapoja tukea ja kuntouttaa lapsia ja nuoria, joilla on todettu lukivaikeus. Draamallisten menetelmien tarjoamat merkittävät oppimiskokemukset saattavat innostaa erityisesti oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita oppimaan koulussa paremmin. Tähän liittyy parhaillaan käynnissä oleva tutkimushanke lukuteatterin mahdollisuuksia lukivaikeuskuntouksessa. Syksyllä 2018 alkaneen ReadDrama-hankkeen tavoitteena on selvittää lukuteatterin vaikuttavuutta sekä kehittää Lukuteatteriohjelma yleiseen käyttöön.

Jotta lasten ja nuorten lukuinnostus ei jäisi vain suomenkielisiin tarinoihin ja teksteihin, tarvitaan myös muiden kielten osaamista. Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppiaon Niilo Mäki Instituutin koordinoima Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen projekti, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia sekä tuetaan oppilaiden valmiuksia vieraan kielen opiskeluun. Hankkeessa yli 300 oppilasta esikouluikäisistä tokaluokkalaisiin tutustutetaan englannin kieleen leikkimielisten harjoitusten kautta. Samalla treenataan erityisesti fonologisia taitoja, jotka ovat edellytys lukutaidon kehittymiselle uudella kielellä.

ILS-hanke (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor) on nelivuotinen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kerätä tutkimustietoa suomenruotsalaisten lasten oppimisesta ja oppimisvaikeuksista kouluissa ja päiväkodeissa. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta; toinen osa-alue painottuu lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoihin, ja toinen osa-alue keskittyy itsesäätelyn ja tarkkaavuuden taitoihin. Lukemisen puolella tavoitteena on tuottaa lukemisen, nimeämisen ja kirjoittamisen normitettuja testi- ja seulontavälineitä. Kehitys- ja tutkimustyön lisäksi hanke järjestää valtakunnallisesti päivähoidon ja koulujen henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia.

Myös LukiMat-verkkopalvelu huomioi sekä suomen- että ruotsinkieliset oppilaat tarjoamalla kaksikielisen oppimis- ja arviointiympäristön, jossa keskitytään alakouluikäisten lasten peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvaikeuksiin. LukiMat.fi-sivuston maksuttomassa verkkoympäristössä on tietoa ja välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen arviointiin esi- ja alkuopetusikäisille sekä erilaisia harjoitusmenetelmiä. Tunnetuin näistä harjoitusmenetelmistä on tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava Ekapeli, josta on saatavilla useita eri versioita (esim. Ekapeli-Alku, Ekapeli-Maahanmuuttaja ja Spel Ett). Ekapelistä tehdään tutkimusta maailmalla GraphoLearn-nimellä 

Luku- ja kirjoitustaito ovat keskeisiä oppimisen ja kouluttautumisen välineitä ja taidot kehittyvät läpi kouluiän. Oppilaiden lukutaitoa ja lukivaikeuksia tulisikin seurata ja arvioida myös nuorilla ja aikuisilla. Vuoden 2018 alussa Niilo Mäki Instituutissa aloitettiinkin lukivaikeuksien seulontamenetelmän päivitys ja digitalisointi -hanke. Digilukiseula on uudistettu versio vuonna 2004 valmistuneesta paperisesta seulontamenetelmästä ja se mahdollistaa tehtävien tekemisen, tarkistamisen ja pisteyttämisen täysin digitaalisesti. Tavoitteena nopeampi, tehokkaampi ja monin verroin vaivattomampi lukiseula, joka mahdollistaa sen, että (erityis)opettajien resurssia vapautuu varsinaiseen työhön eli tuen antamiseen ja opiskelijat pääsevät tuen piiriin myös nopeammin. Seulontamenetelmän viiteaineisto kerätään kevään 2019 aikana ja väline tuodaan markkinoille vuoteen 2020 mennessä.

Yksi Niilo Mäki Instituutin keskeinen tavoite on oppimisvaikeuksiin liittyvän tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Tutkimuksissa ja hankkeissa saatua tietoa levitetään laajasti eri alojen ammattilaisten käyttöön koulutuksen ja julkaisutoiminnan kautta. Koulutusyhteistyötä tehdään myös eri tahojen kanssa. Hyvä esimerkki tästä on Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava LUKILOKI-koulutusohjelma. LUKILOKI on luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja uusimpaan tutkimustietoon perustuva opettajien täydennyskoulutus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. LUKILOKI tarjoaa opettajille virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon opetukseen sekä taitojen tukemiseen.

Niilo Mäki Instituutin työ oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa on tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Vanhempien, varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien rooli lapsen lukuinnon synnyttämisessä on kuitenkin erityisen tärkeä, sillä kiinnostus lukemiseen lähtee aina kotoa ja koulusta. Aikuisten tulisi omalla esimerkillään saada lapset innostumaan lukemisesta ja samalla auttaa heitä näkemään lukutaidon merkitys päivittäisessä elämässä. Lukukeskuksen ylläpitämä Lukuviikko.fi -sivusto tarjoaa apuvälineiksi monenlaisia lukutaitoon liittyviä harjoituksia. Kansainvälisen lukuviikon kunniaksi haluamme haastaa niin lapset kuin aikuisetkin tarttumaan kirjaan ja toivottaa kaikille antoisia lukuhetkiä!

Kirjoittaneet harjoittelijat Anna Aunola & Roosa Ropponen

Täältä löydät lisätietoa NMI:n hankkeista

Täältä löydät lisätietoa LUKILOKIsta