ESIKKO-seulontamenetelmä auttaa löytämään ongelmat jo ennen puhumaan oppimista

Vanhemmilta saadaan tärkeää tietoa lapsen kielen kehityksestä

Lapsi kommunikoi jo ennen puhumistaan

Jo pienellä lapsella on käytössään monenlaisia viestinnällisiä keinoja, kuten katse, eleet, ääntely ja esineiden käyttö, joita hän käyttää omien tavoitteidensa toteuttamiseen. Esikielellisellä kommunikaatiolla tarkoitetaan normaalisti kehittyvän lapsen puhekieltä edeltävää kehitysvaihetta. Vaihe alkaa syntymästä ja päättyy silloin, kun lapsi alkaa käyttää sanoja kommunikoinnissaan. Esikielellisen vaiheen viestintätavat ovat yhteydessä lapsen myöhempään kielelliseen kehitykseen. Tämän vuoksi kielellisen kehityksen viiveet on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta varhaiset tukitoimet voidaan käynnistää ja estää vaikeuksien kasaantuva vaikutus muun muassa lapsen sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen.

ESIKKO kartoittaa lapsen esikielellistä kommunikaatiota ja kieltä

ESIKKO-seulontamenetelmä

Jyväskylän yliopiston kielen kehityksen tutkijat ovat kehittäneet ESIKKO-seulontamenetelmän, jonka avulla voidaan arvioida 6-24 kuukauden ikäisten lasten esikielellisen kommunikaation ja kielen kehitystä ja saadaan tietoa mahdollisesti heränneen huolen syistä. Menetelmällä pyritään tunnistamaan, milloin lapsen esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen kehittyminen vaatii erityisiä toimia, kuten vanhempien ohjaamista tukemaan lapsen kielellistä kehitystä sekä lapsen tarkempia lisätutkimuksia.

ESIKKO-seulontamenetelmä tarjoaa välineen lapsen varhaisen kehityksen johdonmukaiseen ja tavoitteelliseen arviointiin. Menetelmä heijastaa laajempaa painopisteen muutosta korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään toimintaan. Se on pääasiassa tarkoitettu välineeksi neuvolatyöhön, mutta sitä voivat käyttää myös erityislastentarhanopettajat, puheterapeutit ja psykologit, jotka työskentelevät lasten kanssa.

Vanhemmat tärkeitä lapsen kielellisen kehityksen arvioijina

Vanhemmat ovat ratkaisevassa asemassa lapsen esikielellisten taitojen arvioinnissa. Koska ESIKKO-kyselyn täyttävät vanhemmat, on koko menetelmän painopisteenä vanhempien ottaminen mukaan lapsensa kehityksen aktiiviseen seurantaan ja heidän tietoisuutensa lisääminen lapsen kielen kehityksen tärkeistä virstanpylväistä. Käytännön kokemus on osoittanut, että usein pelkkä asioiden esille ottaminen ja lisääntyvä tietämys auttavat vanhempia tehostamaan omia arkisia toimiaan lapsensa kielellisen kehityksen tukemisessa. Lapsen kehitystä edistää parhaiten tuki, joka on tarjolla arkisessa ympäristössä, päivittäin ja pieninä hetkinä kerrallaan.

Lisätietoa julkaisusta ESIKKO – Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus