Lukitaitojen arviointi

Tukivastemalli on oppimisen arviointiin ja tuen suunnitteluun kehitetty malli, jonka mukaan arviointi, tuen suunnittelu ja toteuttaminen kulkevat erottomattomasti yhdessä. Malli pitää olennaisena arvioinnin ja tuen systemaattisuutta ja tutkimusperustaisuutta – sitä, että käytetään menetelmiä, joiden luotettavuudesta ja vaikuttavuudesta on näyttöä. Lukemisen ja kirjoittaminen taitojen arvioinnissa tämä tarkoittaa sitä, että menetelmät on rakennettu ja normitettu huolellisesti ja arviointi kohdentuu niihin taitoihin, jotka ovat olennaisia kussakin ikävaiheessa kyseenomaisessa kielessä ja kulttuurissa.

Lukivaikeuksia koskeva tutkimus on osoittanut, että annettu tuki on sitä tehokkaampaa, mitä varhaisemmin se on aloitettu. Varhainen tuki edellyttää kuitenkin vaikeuksien mahdollisimman varhaista tunnistamista. Osa lukivaikeuksista ilmenee vasta myöhemmin koulupolulla ja siksi arviointi pitkin koulupolkua ja etenkin nivelvaiheissa on tärkeää.

Tuen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta tuen tarpeen tunnistaminen on olennainen, mutta ei riittävä askel. Sen lisäksi tarvitaan yksilöllistä arviointia ja oppimisen seurantaa, joiden avulla tukea voidaan kohdentaa yksilöllisesti sekä seurata tuen vaikuttavuutta. Siten arviointi ja tuki limittyvät saumattomasti toisiinsa. 

Tällä sivulla kerrotaan tukivastemallin mukaisesta arvioinnista ja sen tasoista: Tuen tarpeen tunnistamisesta, yksilöllisestä arvioinnista sekä oppimisen seurannasta. Kutakin tasoa avataan tarkemmin kertomalla, mihin tarkoitukseen arviointia tarvitaan sekä mitä taitoja kussakin ikävaiheessa kannattaa lukitaitojen osalta arvioida. Sivuston lopussa esitellään arviointiin soveltuvia välineitä.  

Tuen tarpeen tunnistaminen lukitaidoissa

Luku- ja kirjoitustaitojen seuranta on tärkeää läpi koko koulupolun, jotta mahdolliset vaikeudet voidaan tunnistaa heti niiden ilmetessä. Kokonaisten ikäryhmien arviointi yksilöllisesti ei ole mielekästä resurssien käytön kannalta, minkä vuoksi tuen tarpeen tunnistamiseen käytetään usein menetelmiä, joita voidaan soveltaa kokonaisille ryhmille samanaikaisesti. Digitaalinen seula ei vaadi paljon resursseja, ja sitä on mahdollista käyttää vaikka vuosittain. Tavoitteena on tunnistaa riski oppimisvaikeuksiin ja tukea taitoja varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa, jotta kielteisiä kehiä ei pääsisi syntymään.  

Jos seulontaa ei tehdä joka vuosi, suosittelemme että se tehtäisiin 1., 2., ja 3. luokilla sekä 5.-6. luokalla ja 7. luokalla. 

Perustelut: Alkuopetuksen aikana lukutaito kehittyy voimakkaasti, ja siksi tiiviimpi seurantakin on perusteltua, jotta riski lukivaikeuksiin tunnistetaan mahdollisimman varhain ja peruslukutaitoa päästään tukemaan. Varhaisen tuen avulla ehkäistään myös lukivaikeuksien päällekkäistyviä seurauksia, kuten vaikeuksia luetun ymmärtämisessä, oppijaminäkuvan ja itsetunnon kolhuja sekä kielten oppimisen vaikeuksia.  

Kun tarkan lukemisen taito on omaksuttu, tavoitteena on siirtyä lukemaan oppimisesta lukemalla oppimiseen. Se edellyttää teknisen lukutaidon sujuvoitumista, joka alkaa yleensä tapahtua toisen tai kolmannen kouluvuoden aikana. Tässä vaiheessa on tärkeää saada kiinni lukusujuvuuden vaikeudet, sillä ne heijastuvat luetun ymmärtämiseen. Myös oikeinkirjoittamisen taitoa ja sujuvoitumista on tärkeää seurata, sillä se heijastuu tuottavan kirjoittamisen omaksumiseen.  

Koska osa erityisesti lukusujuvuuden vaikeuksista ilmenee vasta myöhemmin koulupolulla, seuranta on tärkeää myös alakoulun loppupuolella ja yläkoulun alussa. Jos yläkoulun arviointi tapahtuu seitsemännen luokan syksyllä, sopiva ajankohta alakoulun viimeiselle arvioinnille voisi olla viidennen luokan keväällä. Niillä, joilla lukivaikeus tai riski siihen on tunnistettu, (yksilöllinen) arviointi myös kuudennella luokalla on paikallaan yläkoulusiirtymää ja tiedonsiirtoa varten. 

Arvioinnin sisällöissä on hyvä huomioida, että ryhmäarviointi kattaa mahdollisuuksien mukaan kaikki kussakin ikävaiheessa olennaiset luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet:

Esiopetus

Lukivalmiudet

 • kirjaintuntemus
 • äänteiden erottelu 
 • nopea nimeäminen

Alkuopetus (luokat 1-2)

 • alkava luku- ja kirjoitustaito
 • tekninen lukutaito ja lukusujuvuus
 • oikeinkirjoit­us​

  Luokat 3-6

  • luku­suju­vuus
  • oikeinkirjoitus
  • ​lue­tun ymmär­tä­minen

  Yläkoulu, nuoret ja aikuiset

  • luku­suju­vuus 
  • oikeinkirjoitus
  • ​lue­tun ymmär­tä­minen

  Lukitaitojen yksilöllinen arviointi

  Jos oppilaan taidoista herää seulontatutkimuksen perusteella huoli, tarvitaan lisäksi tarkempaa tietoa vaikeuksien laadusta ja syistä ja toisaalta oppijan vahvuuksista. Arvioinnin toisen tason eli yksilöllisen arvioinnin avulla luodaan ymmärrystä siitä, mistä oppijan vaikeuksissa on kysymys ja mihin ne rajautuvat. Näiden tietojen pohjalta ryhdytään suunnittelemaan sopivia, yksilöllisesti kohdennettuja tukitoimia. Lukitaitojen yksilöllisessä arvioinnissa on hyvä huomioida varsinaisten lukitaitojen tarkemman arvion lisäksi myös lukivalmiudet tai luku- ja kirjoitustaitojen taustataidot sekä yleisemmät oppimisen valmiudet. Yleensä tässä vaiheessa kannattaa kartoittaa myös oppimisvaikeuksien sukutaustaa, sillä usein perheestä löytyy muitakin, joilla on tai on ollut samantyyppisiä vaikeuksia.  

  Lukitaitojen yksilöarviointi 

  • lukemisen tarkkuus 
  • lukusujuvuus 
  • oikeinkirjoitus 
  • luetun ymmärtäminen  
  • tuottava kirjoittaminen 

  Oppimisvalmiudet 

  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 
  • oppimisstrategiat 
  • motivaatio 

  Luku- ja kirjoitustaitojen taustataidot 

  • äännetietoisuus 
  • nopea nimeäminen 
  • kielellinen muisti 
  • sanavarasto 
  • kuullun ymmärtäminen 

   Lukitaitojen tukeminen ja oppimisen seuranta

   Yksilöllisen arvioinnin perusteella on suunniteltu kullekin oppijalle kohdennetut tukitoimet. Arviointi ei kuitenkaan pääty tuen aloittamiseen, mutta sen painopiste muuttuu. Arvioinnin kolmannella tasolla huomio kohdistuu oppimisen ja tuen vuorovaikutukseen – siihen, auttaako annettu tuki kyseistä oppijaa toivotulla tavalla niissä taidoissa, joita harjoitellaan. Tuen vaikuttavuutta pystytään arvioimaan, kun taitoja ja oppimista seurataan ennen tuen aloittamista, sen aikana ja sen jälkeen. Seurannassa ei verrata oppijan suoriutumista ikäryhmään vaan seurataan sitä, edistyykö oppija omaan tasoonsa nähden tuen tavoitteiden mukaisesti. Seurannan välineissä olennaista on, että ne ovat vertailukelpoisia keskenään ja sopivat oppijan luku- ja kirjoitustaidon tasoon. Välineet valitaan tuettavan taidon mukaan.  

   Lukitaitojen arviointimenetelmiä

   Alla on lueteltu eri ikävaiheisiin soveltuvia lukivalmiuksien sekä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin soveltuvia välineitä. Kunkin arviointimenetelmän nimi toimii linkkinä sen tarkempaan kuvaukseen tai menetelmän myyntisivulle. Kattava listaus menetelmistä kuvauksineen löytyy myös täältä

   Esiopetus

   LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4–5 -vuotiaille

   LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmän avulla arvioidaan lukemista edeltäviä taitoja, niin sanottuja lukivalmiuksia. Seulan avulla voidaan kartoittaa, ovatko lapsen lukivalmiudet ikätasoisia vai ovatko lukivalmiudet vasta alkuvaiheessaan kehittymässä.

   LukiMat – Kysymyslaatikko lukemiseen liittyvien valmiuksien arvioimiseksi

   Kysymyslaatikossa on asioita, joiden avulla voi arvioida, miten muutamat olennaiset lukemisvalmiuksiin liittyvät taidot ovat lapsella kehittyneet. Kokonaisvaltaiseen lapsen kehityksen arviointiin tarvitaan tietoa myös muista kuin lukemisvalmiuteen liittyvistä kehityksellisistä asioista.

   Nopean nimeämisen testi – RAN

   Nopean nimeämisen testi – RAN on yksilölliseen arviointiin tarkoitettu väline 5–16-vuotiaille sekä aikuisille. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä sarjallisessa muodossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä kuten värejä, kirjaimia tai numeroita. Nopean nimeämisen vaikeudet näyttävät selittävän erityisen vaikeita ja sitkeitä lukemisen pulmia, minkä vuoksi nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean nimeämisen testi julkaistaan vuonna 2024. Se on uudistettu ja laajennettu versio Nopean sarjallisen nimeämisen testistä.  

   Fonologiatesti – Lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä

   Fonologiatesti on 2−6-vuotiaiden suomen kieltä omaksuvien lasten fonologisen kehityksen arviointiin ja seurantaan sekä fonologisten ongelmien diagnosointiin tarkoitettu arviointimenetelmä.

   Alkuopetus (luokat 1–2)

   LukiMat

   LukiMat on tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö. Se sisältää kolme sisältöaluetta: lukeminen, matematiikka, oppimisen arviointi.

   • LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 1. luokalle
   • LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineet 2. luokalle
   • LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurannan välineet (1–2 lk, soveltuu seurantaan myös ylemmille luokkatasoille)

   Alakoulun DigiLukiseula luokille 1–2

   Luokkien 1–2 DigiLukiseula on maksutta koulujen käytössä. Se vastaa sisällöiltään LukiMat-palvelun lukemisen ja kirjoittamisen 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineitä ja sisältää lukusujuvuuden ja oikeinkirjoittamisen tehtävät. Väline sisältää myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. 

   Nopean nimeämisen testi – RAN

   Nopean nimeämisen testi – RAN on yksilölliseen arviointiin tarkoitettu väline 5–16-vuotiaille sekä aikuisille. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä sarjallisessa muodossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä kuten värejä, kirjaimia tai numeroita. Nopean nimeämisen vaikeudet näyttävät selittävän erityisen vaikeita ja sitkeitä lukemisen pulmia, minkä vuoksi nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean nimeämisen testi julkaistaan vuonna 2024. Se on uudistettu ja laajennettu versio Nopean sarjallisen nimeämisen testistä.  

   Luokat 3–6

   Alakoulun DigiLukiseula luokille 3–6 (AKI)

   Alakoulun DigiLukiseula luokille 3–6 on tutkimusperustainen arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu alakoululaisten perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen taidon arviointiin. Seula sisältää myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. Menetelmä on normitettu maalis-huhtikuussa ja sitä suositellaan käytettäväksi kevätlukukaudella.

   Sanaketjutesti

   Sanaketjutesti mittaa teknistä lukutaitoa eli sanantunnistusta. Sanaketjutestin avulla voidaan arvioida tutkittavien oppilaiden teknisen lukutaidon taso luokilla 2-6. Testaus voidaan toteuttaa yhden oppitunnin aikana ja näin nopeasti testata suuriakin ryhmiä yhdellä kertaa.

   AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3–6, yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineet (valmistuu 2024)

   AKI-välineistö on tarkoitettu lukutaidon yksilölliseen arviointiin sekä tuen vaikuttavuuden seurantaan. Se sisältää 3 – 6-luokkien oppilaille normitettuja lukusujuvuuden tehtäviä. Oppimisen seurannan välineet sisältävät eritasoisia lukusujuvuuden ja oikeinkirjoittamisen tehtäviä, jotka on suunniteltu yksilöllisten taitojen tiiviiseen seurantaan.

   Nopean nimeämisen testi – RAN

   Nopean nimeämisen testi – RAN on yksilölliseen arviointiin tarkoitettu väline 5–16-vuotiaille sekä aikuisille. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä sarjallisessa muodossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä kuten värejä, kirjaimia tai numeroita. Nopean nimeämisen vaikeudet näyttävät selittävän erityisen vaikeita ja sitkeitä lukemisen pulmia, minkä vuoksi nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean nimeämisen testi julkaistaan vuonna 2024. Se on uudistettu ja laajennettu versio Nopean sarjallisen nimeämisen testistä.  

   Yläkoulu

   Yläkoulun 7. luokan DigiLukiseula

   Yläkoulun 8. luokan DigiLukiseula

   Luku- ja kirjoitustaidon digitaalinen arviointivälineistö luokille7 ja 8. DigiLukiseula on tutkimusperustainen ja helppokäyttöinen väline lukitaitojen tuen tarpeen arviointiin! Se kattaa kaikki olennaiset luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet. Perehdytysvideot ja käsikirjat ovat vapaasti saatavilla ja käyttäjätuki opastaa ja palvelee arvioinnin teettäjää.

   YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun

   YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidon parissa työskenteleville. Arviointimenetelmää voidaan hyödyntää, kun oppilaat siirtyvät alakoulusta yläkoulun 7. luokalle ja yläkoulun päättövaiheessa 9. luokalla. Tehtävät on normitettu 7. ja 9. luokkalaisille (kevään taitotaso). YKÄ-arviointimenetelmä sisältää sekä ryhmä- että yksilötehtäviä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon ongelmien tunnistamiseen yläkoulussa.

   Nopean nimeämisen testi – RAN

   Nopean nimeämisen testi – RAN on yksilölliseen arviointiin tarkoitettu väline 5–16-vuotiaille sekä aikuisille. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä sarjallisessa muodossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä kuten värejä, kirjaimia tai numeroita. Nopean nimeämisen vaikeudet näyttävät selittävän erityisen vaikeita ja sitkeitä lukemisen pulmia, minkä vuoksi nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean nimeämisen testi julkaistaan vuonna 2024. Se on uudistettu ja laajennettu versio Nopean sarjallisen nimeämisen testistä.  

   Nuoret ja aikuiset

   DigiLukiseula nuorille ja aikuisille

   Luku- ja kirjoitustaidon digitaalinen arviointivälineistö nuorille ja aikuisille. DigiLukiseula on tutkimusperustainen ja helppokäyttöinen väline lukitaitojen tuen tarpeen arviointiin! Se kattaa kaikki olennaiset luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet. Perehdytysvideot ja käsikirjat ovat vapaasti saatavilla ja käyttäjätuki opastaa ja palvelee arvioinnin teettäjää.

   Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille

   Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden opiskelijoiden lukivaikeuksien tunnistamiseen. (paperinen)

   Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille

   Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille on normitettu 9. luokkalaisilla, ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arviointiin. Yksilötestistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa. Sitä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Yksilöllisen arvioinnin avulla opiskelijan ongelmista ja vahvuuksista saadaan tarkempi ja monipuolisempi lukemisen ja kirjoittamisen taitojen profiili.

   Nopean nimeämisen testi – RAN

   Nopean nimeämisen testi – RAN on yksilölliseen arviointiin tarkoitettu väline 5–16-vuotiaille sekä aikuisille. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mielestä sarjallisessa muodossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä kuten värejä, kirjaimia tai numeroita. Nopean nimeämisen vaikeudet näyttävät selittävän erityisen vaikeita ja sitkeitä lukemisen pulmia, minkä vuoksi nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean nimeämisen testi julkaistaan vuonna 2024. Se on uudistettu ja laajennettu versio Nopean sarjallisen nimeämisen testistä.