LUKINO-hanke etsii yläkoulun opettajia ja erityisopettajia mukaan arviointivälineiden kehittämiseen

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia tutkimusperustaisia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Etsimme vapaaehtoisia opettajia ja erityisopettajia aineistonkeruuseen, jossa käytetään uutta Alakoulun DigiLukiseulaa ja kerätään normeja nopean nimeämisen testiin. Osallistuvat opettajat arvioivat tutkimusryhmän ohjauksessa lukitaitoja, nimeämistä, matemaattisia taitoja sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja kevätkaudella 2023. Tutkimukseen osallistumalla pääsette tutustumaan uusiin välineisiin, saatte lukemiseen ja lukivalmiuksiin keskittyvää koulutusta, palautetta osallistuvien lasten taidoista tutkituissa tehtävissä (huoltajan suostumuksella) sekä kiitokseksi vapaavalintaisen koulutuksen tai kirjan Niilo Mäki Instituutin valikoimasta.

Lisätietoa tutkimuksesta

Tiivistettynä osallistuminen tarkoittaa sitä, että hankkeeseen osallistuvat yläkoulujen opettajat osallistuvat tutkimusryhmän ohjauksessa lukitaitojen, nimeämisen, matemaattisten taitojen ja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen arviointiin kevätkaudella 2023. Tutkimukseen osallistumalla pääsette tutustumaan uusiin välineisiin, saatte lukemiseen ja lukemisen taustataitoihin keskittyvää koulutusta, palautetta osallistuvien nuorten taidoista tutkituissa tehtävissä (huoltajan suostumuksella) sekä vapaavalintaisen koulutuksen tai kirjan Niilo Mäki Instituutin valikoimasta.

Tavoitteet

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin, kirjoitetaan opasta opetushenkilöstölle sekä kerätään tutkimusaineistoa. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on

  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testiä, ja kerätä siihen normit luokilta 7 ja 9.
  • tuottaa tutkimustietoa nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.


Hankkeen tausta

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet koskettavat noin 5-10 prosenttia lapsista ja nuorista heijastuen laajasti kouluoppimisen taitoihin. Seurantatutkimusten perusteella tiedämme, että osa lukivaikeuksista ilmaantuu vasta alkuopetusvaiheen jälkeen. Osalla oppilaista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen koko koulupolun varrelle, jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi tarvitaan arviointimenetelmiä taitojen yksilölliseen arviointiin sekä oppimisen seurantaan.

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä, ja nimeämisnopeuden arvioiminen ja seuranta on tärkeää osana kielellisten vaikeuksien ja erityisesti lukivaikeuksien riskin tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja tukitoimien suunnittelua. Nopean sarjallisen nimeämisen testi (Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 2003), on pitkään palvellut nopean nimeämisen arviointivälineenä 6–12-vuotiailla, mutta LUKINO-hankkeessa kehitetään ja uudistetaan tätä testiä, jotta näiden taitojen arviointi ja seuranta olisi mahdollista myös yläkoulussa. Nimeämisellä on myös havaittu olevan yhteyksiä sekä tarkkaavuuteen että peruslaskutaitojen kehitykseen – erityisesti sellaisiin tehtäviin, joissa edellytetään faktojen sujuvaa hakemista muistista. Siksi yhtenä tämän hankkeen tavoitteena on tutkia tarkemmin, millaisiin oppimiseen ja koulunkäyntiin olennaisesti liittyviin taitoihin (lukemiseen, oikeinkirjoittamiseen, laskemiseen, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen) nimeämisnopeus on yhteydessä eri ikävaiheissa.

Käytännön toteutus ja aikataulu  

Vuodenvaihteen aikana varmistetaan aineiston keruuseen osallistuvat koulut sekä haetaan mahdolliset kuntien tai kaupunkien myöntämät tutkimusluvat kevättä varten.  

Normiaineiston keruu 7.- ja 9.-luokkalaisilta tapahtuu maalis-huhtikuussa 2023. Ennen aineiston keräämisen alkua ja sen aikana osallistuvat opettajat saavat verkon välityksellä arviointiin liittyvää koulutusta sekä ohjausta tutkimuksen toteuttamisesta ja käytettävistä menetelmistä. Tutkimukseen osallistuvat opettajat voivat olla esimerkiksi erityisopettajia tai äidinkielen opettajia. Tutkimus etenee seuraavasti:

  • Tiedotteet koteihin ja tutkimussuostumusten kerääminen.
  • Lukemisen ja oikeinkirjoittamisen sähköiset ryhmätehtävät (Yläkoulun DigiLukiseula) toteutetaan kokonaisilla luokilla. Arviointi kestää noin yhden oppitunnin/luokka. Arvioitavien luokkien määrä riippuu osallistuvan koulun resursseista.
  • Osa ryhmätutkimuksiin osallistuneista nuorista osallistuu lisäksi yksilöarviointiin, jossa kartoitetaan nopean nimeämisen, lukemisen, laskusujuvuuden ja tarkkaavuuden taitoja. Arviointi kestää noin 15-30 minuuttia kutakin oppilasta kohden. Arvioitavien oppilaiden määrä riippuu osallistuvan koulun resursseista. Oppilaan tunteva opettaja täyttää yksilöarviointiin osallistuvista oppilaista tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja kartoittavan kyselyn.
  • Palaute ja palkkiot opettajille. Palkkiona osallistumisesta opettajat voivat valita koulutusta tai kirjallisuutta.


Tutkimuseettiset kysymykset

Koska hankkeeseen osallistuminen edellyttää oppilaan huoltajien kirjallista suostumusta, opettaja välittää koteihin sähköisesti tietoa tutkimuksesta sekä linkin tutkimussuostumuslomakkeisiin. Osallistuvia oppilaita ja heidän huoltajiaan informoidaan oikeudesta lopettaa tutkimuksen osallistuminen halutessaan. Huoltajille tarjotaan oikeutta saada palautetta lapseensa liittyvistä tutkimushavainnoista. Huoltajilta kysytään myös lupa kertyvän yksilöllisen tutkimustiedon välittämiseen oppilaan opettajalle opetuksen tueksi.

Tutkimuksen hyödytja mahdolliset haitat

Hyödyt. Tutkimuksessa kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen sekä nopean nimeämisen arvioinnin välineitä, jotka on suunnattu opettajien ja erityisopettajien käyttöön. Lukemisen, kirjoittamisen ja nimeämisen taitoja koskevan tutkimustiedon lisäksi tutkimukseen osallistuville opettajille tarjotaan arviointimenetelmien käyttämiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta. Lisäksi opettaja saa opetuksen kehittämisen tueksi palautetta oppilaiden lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen taidoista (edellyttää huoltajan luvan). Alustavan arvion mukaan menetelmät ovat portaittain koulujen käytettävissä vuosien 2022-2024 aikana.

Haitat. Tutkimukseen kuluu osallistuvien opettajien työaikaa arviolta 3-10 tuntia. Yhden opettajan arviointiin käyttämää aikaa voidaan vähentää, jos tutkimus voidaan toteutetaan työparityöskentelynä. Tutkimuksesta ei pitäisi koitua työnantajalle muita kustannuksia kuin tehtävien tulostamisesta koululla aiheutuvat kustannukset, jos arvioinnit tapahtuvat osana koulun tavanomaista toimintaa ja opettajien työajalla. Koska tutkimukseen liittyvät koulutukset tapahtuvat verkossa ja ne on mahdollista katsoa vapaavalintaisena ajankohtana, matkakustannuksia tai kustannuksia sijaisten hankkimisesta ei pitäisi tutkimuksen vuoksi tulla.

Osallistumisen edellytykset. Sähköistä ryhmäarviointia varten tarvitaan jokaista oppilasta varten tietokone tai Android-käyttöliittymällä varustettu tablettitietokone sekä kuulokkeet. Internetselaimiksi tarvitaan Mozilla Firefox tai Google Chrome. Nuorten osallistumiseen tarvitaan huoltajan suostumus, joka kerätään sähköisesti.

Tutkimukseen osallistuminen

Kun olette tutustuneet hankkeeseen, vastaattehan lyhyeen kyselyyn mahdollisimman pian, mutta viimeistään pe 20.1.2023 mennessä.  

Ilmoita luokkasi mukaan tällä kyselyllä

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta! 

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija 
LUKINO-hanke
Niilo Mäki Instituutti 
(tavoitettavissa ma-pe) 
p. 040 681 8950 
pirita.korpivaara@nmi.fi 

Riikka Heikkilä                
Vastaava tutkija
LUKINO-hanke                                                
Niilo Mäki Instituutti 
(tavoitettavissa ma, to, pe)                            
p. 040 805 3884                                       
riikka.heikkila@nmi.fi