Huoltajille – alakoululaiset

Lukino-hanke lyhyesti

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Keväällä 2023 kouluissa kerätään tutkimusaineistoa 1-2-luokkien oppilailta.  Toivomme, että antaisitte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen.

Tässä tiedotteessa kerrotaan lyhyesti näistä asioista:
Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tarkoitus
Tärkeimmät tiedot tutkimuksen toteutuksesta
Tärkeimmät tutkimuseettiset kysymykset
Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville (lapsille)
Mitä lapselle pitää kertoa tutkimuksesta
Miten tutkimukseen osallistutaan

Tutkimuksen tavoitteena on

 • kehittää päivitettyjä välineitä lukemisen taustataitojen (nopean nimeämisen) arviointiin
 • saada tutkimustietoa lasten nimeämisestä, lukemisesta, kirjoittamisesta, matematiikasta ja tarkkaavuudesta.

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia eli lukivaikeuksia on noin 5-10 prosentilla lapsista ja nuorista. Nämä vaikeudet vaikuttavat kouluoppimiseen monella tavalla. Ne vaikeuttavat lukuaineiden oppimista, matematiikan sanallisten tehtävien ymmärtämistä ja vieraan kielen oppimista.
 • Lukivaikeudet näkyvät suomen kielessä erityisesti lukemisen hitautena. Osa vaikeuksista tulee esiin vasta ensimmäisten koululuokkien jälkeen. Joillakin lukivaikeudet helpottuvat, joillakin ne jatkuvat pitkään. Siksi tarvitaan välineitä, joiden avulla lukivaikeus voidaan huomata myös myöhemmin.
 • Kun lukivaikeus on huomattu, taitoja arvioidaan tarkemmin. Esimerkiksi selvitetään, mistä lukivaikeus johtuu. Tämä antaa tietoa, jonka avulla lasta voidaan auttaa ja opettaa.
 • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Kun lukeminen on hidasta, lapsella on usein nimeämisen vaikeuksia. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet keskiarvot nopean nimeämisen testiin. Testi auttaa selvittämään, johtuuko lukivaikeus nimeämisen vaikeuksista.

Tutkimuksen toteutus keväällä 2023 

 • Opettaja lähettää lapsen kotiin tietoa tutkimuksesta
 • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta ja antavat luvan, että lapsi saa osallistua tutkimukseen. Samalla vanhemmilta kysytään joitakin lisätietoja. Vanhempien ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää tämä yksi kysely.
 • Opettaja tekee tehtävät lasten kanssa koulupäivän aikana. Lapsille ei tule tutkimuksesta kotitehtäviä. Tehtävät eivät vaikuta todistukseen tai äidinkielen numeroon.
 • Lapset, jotka ovat saaneet kotoa luvan osallistua tutkimukseen, tekevät ensin tietokoneella tehtäviä. Tehtävät mittaavat lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Tehtäviin kuluu aikaa yksi oppitunti.
 • Osa lapsista tekee opettajan kanssa lisää lukemisen tehtäviä. Lisäksi lapsi tekee nopean nimeämisen ja matematiikan tehtäviä. Nämä tehtävät äänitetään, jotta ne on helpompaa tarkistaa. Tehtäviin kuluu aikaa noin yksi oppitunti. Lisäksi opettaja arvioi lapsen tarkkaavuuden taitoja.
 • Jos vanhempi on antanut luvan, opettaja saa tietää, miten lapsen tehtävät ovat sujuneet.

Tutkimuseettiset kysymykset

 • Lapsi voi osallistua tutkimukseen vain, jos huoltaja on antanut siihen luvan.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos lapsi haluaa lopettaa, kerro siitä opettajalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten lapsi on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä opettajalle tai tutkimusryhmälle.
 • Lapsen henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat

 • tunnistaa lapset, jotka tarvitsevat apua lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Opettaja voi myös helpommin suunnitella tukea näille lapsille.
 • Opettajat saavat tutkimuksesta tietoa, joka auttaa heitä kehittämään omaa työtään ja auttamaan oppilaita.
 • Jos huoltaja on antanut luvan, opettaja saa tietoa lapsen lukemisesta, kirjoittamisesta, laskemisesta ja nimeämisestä. Tämä tieto on tärkeää, kun lapselle suunnitellaan tukea oppimiseen.
 • Tutkimuksesta ei pitäisi olla lapselle mitään haittaa. Jos tehtävä on vaikea, opettaja voi antaa lapselle lisäaikaa tai taukoa, jos lapsi väsyy.

Kerro lapselle tutkimuksesta ainakin nämä asiat:

 • Tutkimuksessa kerätään tietoa lukemisesta, kirjoittamisesta ja laskemisesta. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten lapset nimeävät. Nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea mielestä tuttuja sanoja.
 • Tiedon perusteella kehitetään sellaisia tehtäviä, joilla voidaan helposti huomata, jos jollakin lapsella on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai nimeämisessä.
 • Tutkimuksessa mukana oleminen antaa tutkijoille tärkeää tietoa siitä, miten tehtävät toimivat.
 • Tehtävät eivät ole kokeita. Ne eivät vaikuta kouluarvosanoihin.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Se tarkoittaa sitä, että saat kertoa, haluatko osallistua tutkimukseen. Sinun ei tarvitse osallistua, jos et halua. Jos haluat lopettaa tutkimukseen osallistumisen, kerro siitä aikuisille (opettajalle tai vanhemmalle). Tutkimuksen lopettamisesta ei ole sinulle haittaa eikä kukaan ole siitä vihainen.
 • Tutkimuksessa luokkasi tekee ensin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen tehtäviä tietokoneella. Nämä tehtävät ovat nopeita tehdä.
 • Myöhemmin osa lapsista pääsee mukaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa tehdään lisää tehtäviä erityisopettajan kanssa. Tehtävissä luetaan, tehdään nimeämisen tehtäviä (eli annetaan tutuille asioille nimi) ja lasketaan. Näiden tehtävien tekeminen kestää yhteensä noin oppitunnin verran ja ne tehdään kahdessa osassa.
 • Oma opettaja tai erityisopettaja ohjaa tehtävien tekemistä.
 • Tutkimus tapahtuu kouluajalla, eikä siitä tule kotitehtäviä.
 • Vanhemmilta ja opettajalta kysytään tutkimuksen aikana sellaisia tietoja, jotka liittyvät oppimiseen. Näitä tietoja ei kerrota muille kuin tutkimusryhmän jäsenille.
 • Saat kysyä tutkimuksesta vanhemmilta tai opettajalta. Jos he eivät osaa vastata, he voivat kysyä tutkijoilta.

Tutkimukseen osallistuminen:

 • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, kerro tutkimuksesta lapselle.
 • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat lapsellesi luvan osallistua tutkimukseen. Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, täytäthän oheisen tutkimusluvan ja lähetät sen opettajalle tai suoraan meille maksuttomalla palautusosoitteella: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kerrothan tällöin opettajalle, että lapsesi osallistuu tutkimukseen.
 • Tutkimus tapahtuu koulussa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake.
 • Täytä lomake _.3.2023 mennessä. Kiitos!

Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta!

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija

(tavoitettavissa ma-pe)
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Vastaava tutkija

(tavoitettavissa ma, to ja pe)
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 805 3884
riikka.heikkila@nmi.fi

Lisätietoja löydät myös täältä:

• Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta:
• Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja
• Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi

In English below

LUKINO research project: information for parents and guardians

The aim of the LUKINO project is to develop new tools for assessing reading, writing and rapid automatized naming skills. The project is funded and carried out by Niilo Mäki Institute. There are several stages for the project. In spring 2023 data is gathered from students in grades 1 and 2. We kindly ask you to read the information in this letter together with your child, and to grant permission for your child to participate in the study.

This letter provides key information about the following topics:

 • The aims and purpose of the present study
 • Implementation of the study
 • Ethical considerations of the study
 • Potential benefits and disadvantages for the participants (children)
 • What the child should know about the study
 • How to participate in the study

The aim of the study is to

 • Develop up-to-date assessment tools for pre-reading skills (rapid automatized naming)
 • Gather research data on children’s naming, reading, writing and mathematics skills as well as attention skills.

Why are new assessment tools needed?

 • Approximately 5-10 % of children have reading disabilities. These disabilities affect learning in a variety of ways, hindering learning in theoretical subjects and foreign languages and making it difficult to understand math problems or written instructions of any kind.
 • In Finnish, reading disabilities appear especially as slow reading. Some disabilities do not present themselves until after the first few years of schooling. For some, difficulties with reading alleviate over time, but for some they are more consistent and long-lasting. Therefore, there is a need for assessment tools which can detect reading disabilities even at a later stage.
 • Once reading disabilities are found, reading skills are more closely evaluated and possible background factors and causes are investigated. This provides information which can be used in designing teaching and support measures.
 • Rapid automatized naming means the ability to quickly name familiar items, such as words, colors or objects. Naming speed can predict reading development. When reading is slow, the student often has difficulties in rapid automatized naming. The aim of the present study is to gather up-to-date averages for the rapid automatized naming test. The test helps to determine whether reading disabilities are caused by difficulties in naming.

The implementation of the study in spring 2023

 • The teacher provides the children and their guardians information about the study.
 • The parents and the children read the information provided in this letter and decide on whether or not the child can participate in the study. Parents are asked to provide some additional information. Parents are only required to fill out the consent questionnaire.
 • The child’s teacher carries out the research tasks and exercises during the school day. The students will not receive homework from the study. Their performance in the tasks does not affect their grades.
 • The children who have permission to participate in the study, perform a set of computer-mediated reading, writing and math exercises, and fill out a short electronic questionnaire, which takes approximately one lesson.
 • If the parent has given permission, the teacher receives information about the child’s performance in these exercises.
 • Some of the participating students also take part in individual reading, rapid naming and math exercises with the teacher, which take about one lesson. These tasks are recorded to allow for the researcher to rate the exercises later. In addition, the teacher fills out a questionnaire about the students’ attention skills.

Ethical considerations

 • A child can only participate in the study if their guardian has consented.
 • Participating in the study is voluntary. If your child wants to quit the study, notify the teacher. Participation in the study can be terminated at any time, and no specific reason is required.
 • If you wish to receive information about your child’s performance in the exercises, contact the teacher or the researchers.
 • Anyone outside the research group will not have access to your child’s personal information.

Possible benefits and disadvantages of the study

 • To identify children who need additional support with reading, writing or mathematics. The teacher can plan the support more easily.
 • The study provides teachers with information that helps them develop their own practices and help students more efficiently.
 • If the parent has given permission, teachers receive information on their student’s reading, writing and calculation skills, which helps in designing support measures for the student.
 • There should be no negative consequences for the child for participating in the study. If the exercises and tasks are difficult, and the child gets tired, teachers can give them extra time or a break as needed.

Discuss at least the following things about the study with your child:

 • The study aims at gathering information about reading, writing, calculation and rapid naming skills. Rapid naming means the ability to quickly name familiar items such as colors, objects or words.
 • This information is used in developing tests that can easily detect if someone has difficulties in reading, writing, mathematics or naming.
 • Participating in the study gives the researchers important information on how the reading, writing, mathematics and naming exercises work.
 • The exercises and tasks in the study are not tests and do not affect your grades in any way.
 • Participating in the study is voluntary, which means you can choose if you want to participate or not. If you wish to quit the study at any time, tell your parent or your teacher. You do not need a specific reason for quitting, and quitting the study will not cause you any problems or make anyone angry.
 • If you participate, you will do a series of computer exercises where you will read, write, and do some math problems. These exercises are very quickly done.
 • Some of the participating student will also do a series of individual exercises with their teacher or the special education teacher. These exercises include reading, naming (giving names to familiar things) and doing easy math problems. These exercises take approximately one lesson.
 • All of the exercises are done during school and no homework will be given.
 • Parents and teachers are asked to provide information about your learning. This information will only be given to the researchers, and no one else.
 • You can ask questions about the study from your parent or teacher. If they do not know something, they can ask the researchers.

Participating in the study:

 • After you have read the information in this letter, discuss participating in the study with your child.
 • In the message you received from your child’s teacher there is a link to a questionnaire. Fill out the form, to grant or deny permission for your child to take part in the study. If you cannot fill out the electronic questionnaire, you can also print and fill out the hard copy and return it to the teacher. Alternatively, you can mail it directly to the researchers using the following address: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Using the return address is free of charge and no stamp is needed. If you mail the consent form directly to the research team, please inform your child’s teacher that your child will participate in the study. 
 • All study tasks are done during the school day. You are only required to fill out the questionnaire form.
 • Please fill out the form by ___.___.2023. Thank you!

We are happy to give additional information about the study!

Pirita Korpivaara
Project coordinator

(available Mon-Fri)

Niilo Mäki Institute
tel.  040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Senior Researcher

(available Mon, Thu-Fri)
Niilo Mäki Institute
riikka.heikkila@nmi.fi

For additional information (in Finnish):