Omat työkalut

Suomea toisena kielenä opiskelevien lasten kielellisten taitojen arviointivälineiden kehittäminen

 

”Suomea toisena kielenä opiskelevien lasten kielellisten taitojen arviointivälineiden kehittäminen”- hanke on yksi Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeista. Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista käytännönläheistä ja tutkimusperusteista tietoa kuulovammaisuudesta ja kielellisistä oppimisvaikeuksista, jota ei ole ollut aiemmin saatavissa.

1. Hankkeen tausta

Osa suomea toisena kielenä opiskelevista lapsista kohtaa oppimisessa isoja haasteita. Haasteet näkyvät esimerkiksi suomen kielen hitaana oppimisena. Jotta lapsen oppimista pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan, on tärkeä pyrkiä ymmärtämään vaikeuksien taustaa. Tässä selvittelyssä yhtenä keskeisenä tekijänä on ymmärtää koskevatko pulmat vain suomen kielen oppimista vai näkyykö esimerkiksi sanavaraston kapeus myös omassa äidinkielessä. Tällä hetkellä Suomessa on hyvin vähän tarjolla arviointivälineitä näiden lasten taitojen arviointiin.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa saatavilla olevia välineitä ja kehittää uusia. Uudet välineet tulevat ainakin osittain tietokoneavusteisiksi Niilo Mäki Instituutissa kehitettyyn Neure-ympäristöön ja yhteistyötä tehdään LukiMat-hankkeen kanssa.

3. Aikataulu

Vuonna 2014 aloitettujen sanavarastoa sekä suhdekäsitteiden ja lauserakenteiden ymmärtämistä arvioivien tehtävien pilotointia ja kokeilua jatketaan vuoden 2015 aikana. Näitä arviointitehtäviä käytetään yksinä tiedonhankintamenetelminä kahdessa erityispedagogiikan oppiaineen gradututkielmassa, joiden on tarkoitus valmistua 2015 vuoden aikana.

4. Yhteistyökumppanit

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu

5. Lisätietoja antaa

Tuire Koponen

Puh. 050 - 434 3471
S-posti: