Matematiikka paremmaksi (MATPA)

”Matematiikka paremmaksi”- hanke on yksi Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeista. Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyöhankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa sellaista käytännönläheistä ja tutkimusperusteista tietoa kuulovammaisuudesta ja kielellisistä oppimisvaikeuksista, jota ei ole ollut aiemmin saatavissa.

1. Hankkeen tausta

Tiedetään, että kielellisistä vaikeuksista seuraa yleensä pulmia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Vaikeuksien ennakoitavuus mahdollistaa sen, että lukemisen kannalta keskeisten osataitojen tehostettu tukeminen aloitetaan jo varhain.

Kielihäiriöisten lasten oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään lukemiseen, vaan näillä lapsilla on usein vaikeuksia myös matematiikan perustaitojen eri osa-alueilla. Heikkoudet matematiikan taidoissa heijastuvat koulumenestykseen, -motivaatioon, ammatilliseen kouluttautumiseen ja työllistymiseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen selviämiseen.

Matematiikan taitojen kehittyminen ja siihen liittyvät pulmat kielihäiriöisten lasten kohdalla ovat kuitenkin jääneet paljon vähemmälle huomiolle. Kansainvälisestikin tarkastellen tutkimustieto on toistaiseksi hyvin niukkaa, ja merkittävä osa viimevuosien tutkimuksesta perustuu NMI:n ja Onervan yhteistyönä toteutettuihin vaikeuksien tunnistamista ja opetuksellista kuntoutusta koskeneisiin tutkimuksiin. Käytännön opetustyössä kehitystyön puutteellisuus näkyy muun muassa siten, että opettajilla ei ole käytettävissä riittävästi sopivia välineitä kielihäiriöisten lasten matematiikan taitojen arviointiin ja tukemiseen. Vaikeuksien tunnistaminen puolestaan on ensimmäinen, välttämätön askel lapsen taitojen tukemiseksi.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa kokeillaan jo olemassa olevien matematiikan taitojen arviointi- ja harjoitusmateriaalien soveltuvuutta kielihäiriöisille, huonokuuloisille ja kuuroille lapsille sekä laaditaan ja kokeillaan tarvittavaa lisämateriaalia opettajien käyttöön. Hanke tuottaa materiaalia näiden lasten matematiikan taitojen arviointiin ja harjoittamiseen sekä tutkimustietoa kielellisten taitojen yhteydestä matematiikan perustaitojen kehittymiseen.

3. Sisältö ja osa-alueet

Hanke jakautuu neljään osaan, joiden tavoitteena on

1.tuottaa ja kehittää arviointikokonaisuuksia, joiden avulla opettajat pystyvät mahdollisimman kattavasti arvioimaan kielihäiriöisten, huonokuuloisten ja kuurojen oppilaiden matematiikan taitoja eri ikäryhmissä.

2.tuottaa ja kehittää harjoitekokonaisuuksia, jotka on suunniteltu tukemaan matematiikan osataitojen ja taitokokonaisuuksien kehittymistä.

3.kehittää matematiikan arviointiprosessiin ja tukemiseen liittyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat matematiikan taitojen kattavan arvioimisen ja arvioinnin pohjalta systemaattisen tukemisen.

4.tuottaa tutkimustietoa matematiikan osataitojen kehittymisen yhteydestä kielellisiin taitoihin kielihäiriöisillä lapsilla.

4. Aikataulu

Kehittämishankkeen suunnittelu aloitettiin keväällä 2009, ja hanke käynnistyi syksyllä 2009. Syksyn 2009 keskeisenä tavoitteena oli matematiikan oppimisvalmiuksien ja perustaitojen arviointiin suunniteltujen menetelmien kokeilu sekä tarvittavan lisämateriaalin tuottaminen ja kokeilu.

Keväästä 2009 lähtien hankkeen painopisteenä on ollut matematiikan harjoitusmateriaalien tuottaminen, kokeileminen ja kehittäminen. Syksyllä 2011 julkaistiin yhteenlaskutaidon harjoitusmateriaali "SELKIS -yhteenlaskua ymmärtämään". Vuonna 2011 käynnistyi vähennyslaskumateriaalin kokeilu Onerva Mäen koululla, ja "SELKIS -vähennyslaskua ymmärtämään" julkaistiin vuonna 2013. Materiaaleja kokeillaan myös huonokuuloisilla ja kuuroilla oppilailla.

Vuosina 2014-2015 Matpa-hankkeen toiminnan yhtenä keskeisenä painopisteenä on matematiikan opetusta tukevien toimintamallien kehittäminen edelleen. Tässä keskiössä on matematiikan taitojen arvioinnin ja siitä saadun tiedon tulkinnan tukeminen ja hyödyntäminen opetustyössä. Taitokohtaiseen arviointiin kehitetään sähköistä lomaketta. Lisäksi kootaan arviointiin liittyen eri taitoalueita tukevia opetus- ja harjoitusvinkkejä ja -linkkejä. Opettajia ohjeistetaan materiaalin käyttöön.

5. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit: Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva / Onerva Mäen koulu

Kansainväliset yhteistyökumppanit: Chris Donlan, University of London

Rahoittaja: Opetushallitus

6. Lisätietoja antaa

Tuire Koponen

Puh. 050 - 434 3471

S-posti: tuire.koponen@nmi.fi

7. Hankkeen tuotokset

Koponen, T., Mononen, R., Puura, P & Kumpulainen, T. (2011). SELKIS! -Yhteenlaskua ymmärtämään. Yhteenlaskutaidon harjoitusohjelma.Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti ja Haukkarannan koulu.

Koponen, T. & Puura, P. (2011). Hyvä peruslaskutaito kivijalkana. Kielipolku. Puheen- ja kielenkehityksen erikoislehti, 2, 10-12.

Piirainen, E. (2011). Kielihäiriöisten lasten suhdekäsitetaidot ja niiden taustalla olevat kognitiiviset tekijät. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylä yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Pulkkinen-Kantonen, K. (2012). ”Valitse suurin luku” Tutkimus numeeristen perustaitojen hallinnasta 12 - 16 -vuotiailla lapsilla, joilla on kielellistä erityisvaikeutta. Kehityspsykologian lisensiaatintyö. Jyväskylä yliopisto. Psykologian laitos.

Koponen, T., Mononen, R. & Latva, T. (2013).SELKIS! - Vähennyslaskua ymmärtämään. Vähennyslaskutaidon harjoitusohjelma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti ja Onerva Mäen koulu.