Omat työkalut

Tutkimus ja tutkimustiedon luotettavuus

Kielitaito kuuluu kaikille - minäkin voin oppia -hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeessa tehdään pienimuotoista tutkimusta englannin kielen harjoitusjakson vaikutuksista oppilaiden fonologisiin taitoihin. Hankkeen koordinaattorina toimii KM Hanna Pöyliö Niilo Mäki Instituutista.

Hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja kaikki tutkimukseen liittyvä tieto on ehdottoman luottamuksellista. Tutkimukseen osallistuneen henkilön tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, koulu, luokka) käytetään pelkästään yhdistämään eri mittauksista saatavat tiedot keskenään. Kerätty tutkimustieto siirretään sähköiseen muotoon ja tunnistetiedot korvataan numeerisella koodilla, josta yksilöä ei voida tunnistaa.

Sähköinen tutkimusaineisto säilytetään Niilo Mäki Instituutissa tietosuojatuissa arkistoissa, joihin vain erikseen luvan saaneilla tutkijoilla on pääsy. Paperista tutkimusaineistoa säilytetään aineiston käsittelyn päätyttyä lukituissa tiloissa. Kerääntynyttä tietoa käytetään ainoastaan tieteellisessä työssä. Yksittäinen lapsi, aikuinen tai koulu ei ole tunnistettavissa tutkimusjulkaisuissa. Tutkimusta koskevaa tietoa tunnistetietojen keräämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä tutkimuksessa käytetyistä arviointimenetelmistä saa tutkijoilta pyydettäessä.