Omat työkalut

Tutkimus ja tutkimustiedon luottamuksellisuus

Hanke tekee lukutaidon ja sanavaraston harjaannuttamiseen liittyvää tutkimusta kouluilla ja Niilo Mäki Instituutilla. Hankkeen vetäjänä toimii KM Hanna Pöyliö. Hankkeen ohjauksessa auttaa yhteistyökumppaneita Jyväskylän yliopistosta. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 

Hankkeen tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja kaikki tutkimukseen liittyvä tieto on ehdottoman luottamuksellista. Tutkimukseen osallistuneen henkilön tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, koulu, luokka) käytetään pelkästään yhdistämään eri mittauksista saatavat tiedot keskenään. Kerätty tutkimustieto siirretään sähköiseen muotoon ja tunnistetiedot korvataan numeerisella koodilla, josta yksilöä ei voida tunnistaa.

Sähköinen tutkimusaineisto säilytetään Niilo Mäki Instituutissa tietosuojatuissa arkistoissa, joihin vain erikseen luvan saaneilla tutkijoilla on pääsy. Paperista tutkimusaineistoa säilytetään aineiston käsittelyn päätyttyä lukituissa tiloissa. Kerääntynyttä tietoa käytetään ainoastaan tieteellisessä työssä. Yksittäinen lapsi, aikuinen tai koulu ei ole tunnistettavissa tutkimusjulkaisuissa. Tutkimusta koskevaa tietoa tunnistetietojen keräämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä tutkimuksessa käytetyistä arviointimenetelmistä saa tutkijoilta pyydettäessä.