Omat työkalut

Fonologiatesti - Lasten äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä

Ensimmäinen äänteellistä kehitystä arvioiva testi Suomessa

Fonologiatesti on ensimmäinen äänteellisten taitojen kehityksen arviointiin tarkoitettu testi Suomessa
. Lapsen fonologisten taitojen tutkiminen on erittäin tärkeää, koska fonologinen kehitys on yhteydessä muun muassa sanaston, sanojen taivutuksen, lauserakenteiden ja luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen. Sanaston kartuttaminen ja muun muassa erilaisten sanavartaloiden hallinta on vaikeaa, jos lapsi kykenee tuottamaan vain yksinkertaisia sanarakenteita.

Fonologiatestistä apua äänteellisen kehityksen ongelmien tunnistamiseen

Fonologiatesti on suunnattu 2-6-vuotiaiden suomenkielisten lasten fonologisen kehityksen arviointiin ja seurantaan sekä äänteellisen kehityksen ongelmien tunnistamiseen. Testin tuloksia voidaan hyödyntää myös kuntoutuksen suunnittelussa ja vanhempien ohjaamisessa. Fonologiatesti jakaantuu 2-vuotiaiden ja 3-6-vuotiaiden versioon ja perustuu kuvien nimeämiseen. Testillä selvitetään lasten taitoja tuottaa eri äänteitä ja äänteiden yhdistelmiä. Äänteellisiä taitoja tarkastellaan myös laadullisesti tyypillisten ja epätyypillisten kehityspiirteiden kautta. Selkeästi jäsennellyn testin etuna on, että sillä voidaan saada nopeasti ja kattavasti tietoa lapsen hallitsemista suomen kielen keskeisistä äänteellisistä rakenteista. Äänteellisen kehityksen ongelmien kuntoutuksen tulisikin pohjautua aina perusteelliseen äänteellisen kehityksen arviointiin.

Fonologiatestin avulla pystytään tunnistamaan lapset, jotka tarvitsevat äänteellisiin pulmiinsa puheterapiaa, ja joilla on riski myöhempiin ongelmiin puheen ja kielen kehityksen alueella. Fonologiatesti on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien käyttöön, mutta myös esimerkiksi erityisopettajat voivat hyödyntää sitä työssään.

Julkaisu: Fonologiatesti – lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä.
ISBN 978-951-39-4713-2 Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti 2012.

Tekijät: Sari Kunnari, Tuula Savinainen-Makkonen & Katri Saaristo-Helin

Lisätietoja julkaisusta: Professori Sari
Kunnari, 7.5.2012 klo 12-15 puh. 08 553 3392

Lehdistökappaleiden tilaus: Koulutuspäällikkö Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi, puh. 050 361 0973
Niilo Mäki Instituutti