Omat työkalut

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA - PROJEKTITYÖNTEKIJÄ / TUTKIJA - Oppimisvaikeuksien arviointi ja tukeminen suomenruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa -hanke

 

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö Jyväskylässä. Niilo Mäki instituutissa on käynnistynyt nelivuotinen hanke (2015-2018), jossa kehitetään ja vahvistetaan oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista suomenruotsinkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää välineitä ja menetelmiä tarkkaavuuden sekä lukemisen ja kielellisten taitojen arviointiin ja tukemiseen. Kohderyhmänä ovat suomenruotsinkieliset lapset ja nuoret, joilla on a) itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen pulmia ja/tai b) lukemisen vaikeuksia ja niihin liittyviä kielellisiä vaikeuksia.

Haemme hankkeeseen itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen osa-alueelle kahta kokopäiväistä tutkijaa/projektityöntekijää, joista toisen vastuualueena on kehittää päivähoitoikäisten lasten, toisen kouluikäisten lasten ja nuorten välineitä ja menetelmiä. Pääosan työstä muodostavat konsultoivat koulutukset päivähoidossa ja kouluissa. Lisäksi työntekijöiden tehtävänä on osallistua suomenkielisten materiaalien kääntämiseen, viiteaineistojen keräämiseen sekä tutkimusasetelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa on mahdollisuus tehdä tutkimustyötä kerätystä aineistosta.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa, äidinkielen tasoista suomenruotsin kielen taitoa.

Valinnassa katsotaan ansioiksi

-          hyvät valmiudet, kiinnostus ja kokemus kouluttamisesta

-          kiinnostuneisuus ja perehtyneisyys lasten itsesäätelytaitojen kehityksestä, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen häiriöistä, tukitoimien suunnittelusta, konsultatiivisesta työskentelystä sekä käyttäytymispsykologisista interventioista  

-          kiinnostus kehittää ammatillista osaamistaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

-          kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa

-          kokemus opetus-, kuntoutus-, arviointi- ja kehittämistyöstä

-          hyvä suomen kielen ja englannin kielen hallinta

-          perustaitojen hallinta kvantitatiivisesta tutkimuksenteosta

-          oma-aloitteisuus ja aktiivinen työote

-          vahva verkosto- ja tiimityöskentelyn taito

-          mahdollisuus matkustaa eri puolille Suomea

 

Palkkauksessa noudatetaan Niilo Mäki Instituutin palkkataulukoita. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian vuoden 2015 aikana ja päättyy 2018 lopussa. Lisätietoja tehtävästä antaa Sira Määttä p. 046 9223695. Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 13.5.2015 mennessä osoitteeseen Sira Määttä/Niilo Mäki Instituutti, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto tai sähköisesti sira.maatta@nmi.fi.