Aikamatkalla-harjoitusohjelmalla kohti sujuvampaa lukutaitoa

Aikamatkalla-harjoitusohjelman tavoitteita ovat lukemisen sujuvoituminen, oikeinkirjoituksen parantuminen, luku- ja kirjoitusinnostuksen herättäminen ja itseluottamuksen vahvistuminen. Ohjelmassa keskitytään erityisesti lukemisen hitauteen. Lukemisen sujuvoitumiseen pyritään kannustamalla lapsia lukemaan paljon kotona ja järjestämällä myönteisiä lukuhetkiä Aikamatkalla-ryhmässä. Ryhmässä tehdään myös paljon tavuharjoituksia, mikä innostaa harjoittelemaan pitkienkin sanojen nopeaa lukemista. Nimeämisen vahvistumista tavoitellaan myös.

Oikeinkirjoituksen kehittymistä tuetaan kiinnittämällä lapsen huomio kirjoittamisen prosessiin ja vahvistamalla oikeinkirjoituksen valvontaa. Harjoituksilla vahvistetaan treenaamalla kykyä soveltaa erilaisia strategioita kirjoituksen aikana ja sen jälkeen. Lapsi tehdään myös tietoiseksi hänelle tyypillisistä virheistä ja siitä, miten niitä voi ehkäistä ja korjata. Näitä kahta edellä mainittua taitoa voidaan kutsua metakognitiivisiksi taidoiksi.

Aikamatkalla-ohjelmassa ovat tärkeitä lasten myönteiset kokemukset ja vertaisryhmän tuki. Itseluottamusta vahvistetaan mm. tehtävissä onnistumisen takaamisella, yhdessä harjoittelemisella, palaute- ja palkkiojärjestelmillä sekä Aikamatkalla-tarinalla, joka toimii harjoitusten kehyskertomuksena. Lapsen oma motivaatio on tärkeä perusta harjoittelulle. Merkittävin motivaatiota kasvattava asia ovat lapsen saamat onnistumisen kokemukset. Motivaation vahvistamiskeinoina voidaan käyttää erilaisia palkkio- ja palautejärjestelmiä, joissa onnistumista, suoritusta tai yritystä palkitaan konkreettisesti. Edistymistä on myös tärkeä seurata ja antaa oppimisesta palautetta; tämä luo uskoa harjoittelun merkitykseen. Ryhmässä harjoittelu antaa mahdollisuuden vertaistukeen, mikä myös tehostaa harjoittelun vaikuttavuutta. Harjoittelu tulee myös aloittaa siitä, mikä jo osataan, ja edetä rauhassa vaikeampiin tehtäviin. Säännöllisyys ja ennakoitavuus tuovat turvallisuutta ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Aikamatkalla-ohjelman kohderyhmät ja rakenne

Aikamatkalla-ryhmä sopii lapsille, jotka osaavat yhdistää äänteet sanoiksi ja tavuiksi (kokoava lukutaito), mutta joiden lukeminen on hidasta. Lapsen lukivaikeuden taustalla tulisi olla nimeämisen pulmaa. Ryhmään valittavien lasten tulisi olla lukutaidoltaan liki samantasoisia. Ryhmä on suunnattu 3.-5.-luokkalaisille, mutta ryhmäläisten olisi hyvä olla suunnilleen saman ikäisiä. Vertaisryhmään samaistumiseen vaikuttaa myös sukupuoli; Aikamatkalla-harjoitusryhmään tulisi valita saman verran tyttöjä ja poikia. Ryhmässä tulee olla mahdollisuus lasten yksilölliseen ohjaukseen, joten n. 6 lasta ja kaksi ohjaajaa on hyvä perussääntö.

Aikamatkalla-ryhmä kokoontuu 15 kertaa, jokainen tapaamiskerta kestää 90 minuuttia. Ryhmäkerran rakenne on toistuvasti samanlainen. Tapaamiset alkavat kuulumisten vaihdolla ja kotitehtävien tarkastelulla sekä kotitehtävistä palkitsemisella, minkä jälkeen on lukuharjoitusten vuoro. Tämän jälkeen pidetään taukoa, ja loppuaika harjoitellaan kirjoittamista. Ryhmän sisällön osalta tulee tehdä hienosäätöä ryhmän yksilöllisten tarpeiden mukaan; joihinkin harjoituksiin on syytä pysähtyä pidemmäksi aikaa ja joidenkin kohdalla voidaan edetä nopeastikin.

Ryhmässä saadaan kolmenlaisia kotitehtäviä. Tehtäviä ovat yksinlukeminen, vuorolukeminen ja Juttu-vihkoon kirjoittaminen. Yksinlukemisen tavoitteena on, että lapsi lukisi luettavaa tekstiä vähintään kaksi sivua päivittäin. Tässä kohden on tärkeää kiinnittää huomiota luettavan tekstin sopivaan vaikeustasoon.  Vuoroluennassa lapsi ja aikuinen lukevat tekstiä vuorotellen ääneen. Tässä merkityksellistä on myös myönteinen läheisyys vanhemman kanssa, ei vain lukeminen. Juttu-vihkoon lapsi voi kirjoittaa Aikamatkalla-tarinasta tai vapaasti valitsemastaan aiheesta.  Kotitehtävillä pyritään lisäämään lukemista ja kirjoittamista määrällisesti. Tehdyt kotitehtävät merkitään Lukipassiin, jonka merkintöjen perusteella lapsi saa palkkioita palkkiojärjestelmän mukaisesti.

Luku- ja kirjoitusharjoitukset

Lukemisen harjoittelussa vahvistetaan tavujen automatisaatiota ja lisätään luetun määrää. Lukemisen sujuvoitumista voidaan harjoitella tavuja tunnistamalla ja nimeämällä, lukemalla epäsanoja, lukemalla yhteen ääneen sekä toistolukemalla. Tavuharjoituksia ovat mm. tavurajan tunnistamisharjoitukset sekä tavujen etsimisharjoitukset ja tavun tunnistamisharjoitukset. Voidaan lukea myös epäsanoja; epäsanat ovat sanoja, joita on koottu yhteen irrallisista tavukorteista ja joita luetaan ääneen. Yhteen ääneen lukemisessa eli simultaanilukemisessa koko ryhmä lukee tekstiä yhteen ääneen. Toistolukemisessa eli Minsassa samaa tekstiä luetaan esimerkiksi minuutin ajan kolme kertaa peräkkäin aloittaen aina samasta kohdasta. Kohta, johon päästiin, merkataan. Nimeämistä voidaan harjoitella nopean nimeämisen harjoituksilla.

Oikeinkirjoitusharjoituksissa lasta aktivoidaan tarkastelemaan omaa kirjoittamistaan tietoisesti ja erityisesti oikeinkirjoituksen näkökulmasta. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota sanojen oikeinkirjoitukseen, sanaväleihin sekä lauserajoihin. Harjoittelussa edetään yksi asia kerrallaan. Ensin mietitään, minkälaisia ovat sanojen oikeinkirjoituksen tyypilliset virheet ja mitä apukeinoja voisi olla käytettävissä. Seuraavaksi keskitytään sanaväleihin ja sitten lauserajoihin. Lopuksi näitä kaikkia harjoitellaan yhtä aikaa.

Sanojen oikeinkirjoituksessa lasta ohjataan käyttämään tavutusta oikeinkirjoituksen apuna. Lasta ohjataan erittäin huolelliseen tavuttamiseen, ja hänelle annetaan työkaluksi tarkistuskortti ”Ta-vu-ta”, jota pidetään esillä muistutukseksi tarkistustavasta. Tarkistuskortteja annetaan myös sanaväleistä sekä virketunnuksista. Muita oikeinkirjoitusharjoituksia ovat mm. virheenmetsästys, sanasanelu, sanavälien merkitseminen ja virketunnuksien merkitseminen ja tarinasanelu.

Vanhempien ryhmätapaamiset

Lasten vanhempien sitoutuminen Aikamatkalla-harjoitusohjelmaan on tärkeää lasten edistymisen vuoksi, koska ohjelma sisältää paljon kotiharjoittelua. Kaikille ryhmäläisten vanhemmille tarjotaan mahdollisuus ryhmätapaamisiin, joita on yhteensä viisi. Ensimmäinen tapaaminen pidetään 1-2 viikkoa ennen ryhmän alkua. Ryhmässä keskustellaan lasten ja ryhmän kuulumisista, mutta joka tapaamisella on myös oma teemansa. Ryhmätapaamisten teemat käsittelevät lukivaikeutta eri näkökulmista.

Lapsen taitojen seuraaminen

Jotta tiedettäisiin, onko harjoittelu vaikuttanut taitoja edistävästi, on tehtävä johdonmukaista seurantaa lapsen edistymisestä. Ennen lapsen valintaa ryhmään on tärkeä selvittää ja arvioida kielellisiä taitoja, luku- ja kirjoitustaitoa, motivaatiota ja luku- ja kirjoitusharrastuneisuutta. Kielellisistä taidoista tulisi arvioida ainakin nimeämisen sujuvuutta ja kielen äännerakenteen havaitsemista. Alkuvaiheen suoritustason selvittäminen auttaa erottamaan harjoittelun vaikutukset muun tuen ja luonnollisen kehityksen vaikutuksista.

Aikamatkalla-harjoitusohjelman vaikutuksen oletetaan näkyvän muutoksena lukemisen sujuvuudessa ja oikeinkirjoituksessa. Ohjelmaan kuuluu seurantatehtäviä, jotka mittaavat edistymistä luku- ja kirjoitustaidossa. Jotta muutos voitaisiin havaita mahdollisimman luotettavasti, on jokaista tehtävää kolme rinnakkaisversiota. Seurantatehtäviä teetetään ennen ryhmän aloitusta, ryhmän päätyttyä ja noin puoli vuotta ryhmän päättymisestä. Arvioinnin lähtökohta on lapsen yksilöllisen kehityksen seuraaminen, ei taitojen vertaaminen luokkatasoon, koska lapsi, jolla on lukivaikeuksia, ei välttämättä saavuta lainkaan luokkatasoa harjoittelusta huolimatta ja taitojen vertaaminen luokkatasoon vesittäisi edistymisen ilon. Tärkeää on antaa palautetta taitojen kehityksestä suhteessa aiempiin taitoihin ja laatia lapsen kanssa tavoitteita jatkoharjoittelulle.  


KUMMI 5. Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoittamisen harjoitusohjelma uudistettu painos ilmestyy vuonna 2022. Uudistetussa painoksessa on huomioitu kodin aikuisen rooli lapsen lukitaitojen tukemisessa ja kodin aikuisten tuki osana Aikamatkalla-ryhmän toimintaa ja se sisältää Aikamatkalla aikuisten ryhmän ohjelman. Se sisältää myös materiaalia kotiharjoitteluun.

Tutustu tarkemmin: https://koju.nmi.fi/tuote/kummi-5-aikamatkalla-sujuvan-lukemisen-ja-oikeinkirjoittamisen-harjoitusohjelma/


Lähteet:

Kultti-Lavikainen, N., Katajamäki, J., Aro, T. & Aro, M., Leppänen, U. Aikamatkalla – Lukemisen sujuvoitumisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma. Luentomateriaali. Niilo Mäki Instituutti.

Kultti-Lavikainen, N., Katajamäki, J., Aro, T. & Aro, M. (2007). KUMMI 5. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma. Jyväskylä: NMI.