Yhteenlaskun ymmärtäminen on laskutaidon kivijalka

Uusi painos Selkis – Yhteenlaskua ymmärtämään -ohjelmasta ilmestyy keväällä 2022. Harjoitusohjelma on tarkoitettu strategiapohjaisen yhteenlaskutaidon tukemiseen. Selkis-harjoittelumateriaali sai alkunsa tekijöiden, PsT, dosentti Tuire Koposen ja KT, dosentti Riikka Monosen kiinnostuksesta lasten yhteenlaskutaitojen tukemiseen. Tekijät halusivat myös vastata (erityis)opettajien tarpeeseen saada käyttöönsä tutkimusperustaista harjoitusmateriaalia yhteenlaskutaitojen harjoitteluun. Uudessa päivitetyssä versiossa on tehty pieniä muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen mukaisesti.

KT, Riikka Mononen
PsT, Tuire Koponen

Matematiikan oppimisvaikeudessa on laskustrategioiden opettaminen tärkeää

Viimeistään 3. luokalla pienten yhteen- ja vähennyslaskujen vastausten muistista hakemisen tulisi olla pääasiallinen strategia laskemisessa. Osavastausten sujuva muistista hakeminen on keskeinen työkalu ratkottaessa esimerkiksi allekainlaskuja ja päässälaskuja useampinumeroisilla luvuilla tai sanallisia tehtäviä.

Yleisimmin matematiikan oppimisvaikeus ilmenee vaikeutena oppia ja muistaa aritmeettisia yhdistelmiä eli peruslaskuja. Aritmeettisten yhdistelmien muistamiseen perustuvat ratkaisumallit ovat yleensä tällöin vaikeita. Nämä vaikeudet eivät häviä iän myötä, vaan tarvitaan tukitoimia niiden kuntouttamiseksi; on hyödyllistä ohjata lasta oppimaan laskustrategioita, jotka pohjautuvat käsitteiden, lukujen ja laskutoimitusten perusteelliseen ymmärtämiseen.

Harjoiteltuja strategioita on tärkeä myös vahvistaa ja tässä hyödyksi voi olla pelinomainen harjoittelu, jossa on paljon toistoa ja joka sisältää myös sujuvuuden harjoittelua. Yhteenlaskutaidon voidaan ajatella olevan laskutaidon kivijalka matematiikan oppimisessa, ja siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Taitoa on rakennettava lapsen oppimistason mukaan.

Monenlaisia hyötyjä opettajalle ja oppilaalle

Selkis-yhteenlasku harjoitusohjelmaa voidaan käyttää alkuopetuksessa osana matematiikan opetusta tai erityisopetuksessa niiden lasten kanssa, joiden yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1-20. Lisäksi harjoittelua voidaan laajentaa lukualueelle 20-1000. Ohjelmaa voidaan käyttää myös koulun ulkopuolella ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa. Ohjelmassa perusajatuksena on harjoittelun kokonaisvaltaisuus; siinä korostetaan yhteenlaskukäsitteen hallintaa, ja siten tuetaan tehokkaiden laskustrategioiden sekä aritmeettisten yhdistelmien oppimista ja hallintaa. Yhteenlaskua harjoitellaan toiminnallisten tehtävien sekä pelien avulla.

Opettaja hyötyy pedagogisesti harjoitusmateriaalin teoriaosuudesta, josta saa tietoa yhteenlaskutaidon kehittymisestä ja siitä, miten laskustrategioita opetetaan. Opettaja voi myös ottaa materiaalin sellaisenaan käyttöön sellaisten oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tehostettua tukea yhteenlaskujen sujuvuuden oppimisessa. Oppilas puolestaan pystyy harjoitusohjelman materiaalien avulla harjoittelemaan systemaattisesti yhteenlaskustrategioita edeten oman oppimisvauhdin mukaan. Oppilas saa mahdollisuuden opetella motivoivilla tavoilla, joita ovat esimerkiksi pari- ja ryhmäpelit. Arviointitehtävien perusteella oppilas saa tietoa omasta edistymisestä laskusujuvuudessa. Selkis-materiaalissa on myös huomioitu kotiharjoittelu erilaisten pelien muodossa sekä kodin tiedottaminen harjoittelun edistymisestä.

”Selkis tarjoaa systemaattisen ja riittävän laajan harjoitusohjelman yhteenlaskutaidon harjoitteluun niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta taitojen harjoitteluun. Vain harvat suomalaiset opetusmateriaalit ovat tutkimusperustaisia ja tässä Selkis tekee poikkeuksen. Selkistä on kokeilu eri tutkimuksissa hyvin tuloksin – oppilaiden yhteenlaskutaidon on havaittu sujuvoituneen oppilailla, jotka useankin kouluvuoden jälkeen ovat nojanneet vahvasti luettelemalla laskemiseen”, Selkis-harjoitusmateriaalin tekijät Tuire Koponen ja Riikka Mononen kertovat.

Selkis-harjoitusmateriaalin tekijät Tuire Koponen ja Riikka Mononen, mikä on Selkiksen näkemys laskutaidon rakentumisesta?

”Selkiksessä yhteenlaskutaidon harjoittelu on kokonaisvaltaista. Siinä korostetaan yhteenlaskukäsitteen hallintaa, ja sitä kautta tuetaan tehokkaiden laskustrategioiden sekä aritmeettisten yhdistelmien oppimista ja hallintaa. Harjoittelussa myös kielellistetään ajattelua ja ratkaisutapoja. Harjoitustehtävät ohjaavat ryhmää keskustelemaan ja pohtimaan, miten ja millä perustein kukin lapsi on ratkaissut tehtävän. Laskustrategioiden opettelussa on tärkeää, että ohjaaja opastaa lapsia oivaltamaan lukujonosta, luvuista ja lukumääristä säännönmukaisuuksia, arvioimaan vastausten suuruusluokkia ja käyttämään niitä yhteenlaskun apuna.”

Selkis rakentuu seitsemän perusperiaatteen ympärille. ”Ohjelmassa otetaan huomioon lapsen taitotaso, eli harjoittelussa edetään lapsen taitotason ja oppimistahdin mukaan. Toinen periaate on oivaltava ymmärtäminen, eli lasta tuetaan oivaltamaan ja ymmärtämään laskustrategian taustalla olevia sääntöjä käsitteellistä tietopohjaa vahvistamalla. Kolmanneksi harjoittelussa kiinnitetään huomiota lukumäärien hahmottamiseen kokonaisuuksina. Myös arviointi on keskeinen periaate harjoittelun ohessa. Selkis-harjoitusohjelma sisältää alku-, väli- ja loppuarviointeja, jolloin oppilaan laskutaidon kehitystä voidaan seurata säännöllisesti. Kuudentena periaatteena harjoittelussa on keskeistä edetä systemaattisesti ja varmistaa, että opeteltavan strategian edellyttämät osataidot ovat lapsella hallinnassa. Lisäksi seitsemäntenä periaatteena tulee varmistaa harjoittelun riittävä intensiivisyys, jotta opeteltava asia ei unohdu”, kertovat Koponen ja Mononen.

Miten uusi Selkis – Yhteenlaskua ymmärtämään -harjoitusohjelma eroaa aikaisemmasta?

“Materiaali kehitettiin aikanaan yhteistyössä Haukkarannan koulun kanssa ja ensimmäinen painos Selkis-yhteenlaskusta ilmestyi jo 11 vuotta sitten! Oli aika päivittää hieman teoriaosuutta uusimpiin tutkimustuloksiin perustuen sekä ottaa huomioon käyttäjiltä saatu palaute, jotta materiaalista saataisiin vielä käyttäjäystävällisempi kokonaisuus”, Koponen ja Mononen kertovat.

“Uusi Selkis on päivitetty ja käyttäjäystävällisempi versio vanhemmasta, ei niinkään uusi kokonaisuus. Julkaisu sisältää samat keskeiset ajatukset ja pääosin samat opetustuokiot ja harjoitteet. Joitakin uusia opetustuokioita on lisätty ja teoriaosuutta on päivitetty. Erityisesti olemme pyrkineet käyttäjien toiveesta selkeyttämään käytettävyyttä esimerkiksi tuomalla harjoituspelien ideat selkeästi esiin ensin ja ohjeistamaan pelit idean esittelyn jälkeen. Uuden Selkis-paketin mukana ei nyt tule yhtä laajalti konkreettisia välineitä, vaan paketti on kevennetty. Tämä oli myös käyttäjäkunnan toive, sillä kouluilla on nykyään käytössään välineitä ja materiaaleja, joita harjoittelussa tarvitaan”.


Lue lisää ja tilaa Kojusta Selkis – Yhteenlaskua ymmärtämään