Svenskspråkigt kartläggningsmaterial för läsning, skrivning och benämning

ILS – Individuell Läsning och Skrivning är ett finlandssvenskt material för kartläggning av läs- och skrivförmågan för årskurserna 1, 2, 3 och 5. Med hjälp av materialet kan elever med risk för läs- och skrivsvårigheter identifieras och följas upp. Lärarhandledningen innehåller en teoretisk genomgång av läs- och skrivutvecklingen, årskursvisa anvisningar för genomförande av kartläggningen, anvisningar för rättande och tolkning av resultat. Materialet består både av gruppuppgifter och individuella uppgifter med normer.

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning testar ett barns benämningshastighet. SSB-testet kan genomföras då man misstänker att barnet har svårigheter med benämning, språkliga svårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller mer omfattande inlärningssvårigheter. Handledningen innehåller teori om benämningsförmåga och benämningssvårigheter, anvisningar för genomförande av testet samt anvisningar för rättande och tolkning av resultat. Testet är normerat för barn i åldern 6 – 12 år.

Verbbenämningstestet (VBT) består av bilder som illustrerar olika aktiviteter i stigande svårighetsgrad. Det utförs individuellt. VBT omfattar en manual med bilder, testanvisningar och normer för -finlandssvenska 6–12 åringar samt svarsblanketter för poängsättning.

NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer 2019 innehåller artiklar om bl.a. ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning och SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar.

I Kummi 1 Läsförståelse: teorier och övningar behandlas läsförståelseteori och undervisning av läsförståelsemetoder. Därtill finns också färdiga övningar för kopiering. Övningarna i boken lämpar sig för såväl individuellt arbete som arbete i mindre grupper och övningarna är anpassade till elever i olika åldrar.

De ovannämnda materialen ILS, SSB och VBT är utvecklade inom projektet ILS1 (Inlärning och Stöd i finlandssvenska skolor). Åren 2019–2022 pågår ILS2 projektet där målen är att i åk 6 och 7 följa upp läs-, skriv- och benämningsförmågan hos de elever som ingått i ILS1 projektet (i åk 1–3). Dessutom utvecklas och normeras material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga i åk 7 och 9, även ett finlandssvenskt material för kartläggning av läsförståelse utarbetas. Därtill skapar och utprövar vi ett digitalt övningsprogram för de lägre årskurserna, Spel-Ett Läsflyt. Spelet är ämnat för elever som behöver stöd för att utveckla flyt i läsningen.

Spel-Ett är ett spel för elever och barn i förskolan och för andra med behov att öva grundläggande läsning. Den hittar du här.

Läs mera