Haastattelussa Carita Kiili

Carita Kiili on tutkinut nettilukemista yli kymmenen vuoden ajan toimiessaan erilaisissa tutkimushankkeissa. Yhdessä Leena Laurisen kanssa hän on kirjoittanut oppikirjan “Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana”, jonka tarkoituksena on selventää missä näissä taidoissa on kyse ja kuinka niitä voi opettaa. Kirja tarjoaa tietoa, ohjeita ja harjoituksia tutkivaan lukemiseen netissä. Haastattelussa Carita kertoo, miksi nettilukutaidot ovat tärkeitä ja miten niiden oppimista voidaan tukea sekä koulussa että kotona.

Kerro kuka olet ja kuinka kiinnostuit nettilukutaidon tutkimisesta?

Olen Carita Kiili ja työskentelen tällä hetkellä Oslon yliopistossa tutkijatohtorina. Ensi vuoden alussa siirryn Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan palvelukseen.

Jo opiskeluaikana olin kiinnostunut lukemisesta ja sen tukemisesta. Tein graduni vieraan kielen lukemisen strategioista. Halusin jatkaa lukemisen tutkimusta ja nettilukutaidon pariin minut johdatteli uteliaisuus siitä, millaisia lukemisen taitoja internetissä tarvitaan. Tämä tapahtui vuonna 2006, jolloin ei nettilukutaidoista tiedetty vielä kovin paljoa. Nettilukutaitojen tutkiminen tuntui siten myös jotenkin jännittävältä.  

Mitä tarkoitetaan nettilukutaidolla?

Nettilukeminen on ongelmalähtöinen prosessi, jonka tavoitteena on usein löytää vastaus johonkin kysymykseen tai ongelmaan. Tavoitteen saavuttamiseksi lukija etsii tietoa, arvioi löytämänsä informaation hyödyllisyyttä ja luotettavuutta sekä vertailee ja yhdistelee informaatiota useista eri lähteistä. Erityisesti koulussa nettilukemiseen liittyy usein myös jonkin tehtävän tekeminen luetun pohjalta, oli se sitten kirjoitelman käsitekartta tai vaikkapa videon laatiminen.

Kun nettilukemisen tavoitteena on ymmärtää monisyisiä ilmiöitä eri näkökulmista, voimme puhua tutkivasta nettilukemisesta. Tutkivalle nettilukemiselle on ominaista pitkäjänteisyys, asiaan paneutuminen ja netistä löydetyn informaation soveltaminen.

Miten nettilukeminen eroaa ns. tavallisesta lukemisesta ja kuinka se linkittyy monilukutaitoon?

Nettilukemisessa tarvitaan samanlaisia taitoja kuin perinteisessäkin lukemisessa. Hyvä nettilukutaito rakentuu sujuvan lukutaidon ja tekstin ymmärtämisen taitojen varaan. Nettilukemisessa tarvitaan kuitenkin myös hakukoneiden toiminnan ymmärtämistä, hakusanojen muotoilua ja relevantin informaation löytämistä valtavasta tietomassasta. Myös kriittisen arvioinnin taidot korostuvat, kun netissä ei ole perinteisiä portinvartijoita. Lisäksi tarvitaan taitoa yhdistää informaatiota hyvinkin erilaisista teksteistä.

Nettilukijalta vaaditaan myös entistä parempia taitoja säädellä omaa toimintaansa tehtävän vaatimusten edellyttämällä tavalla. Ilman tällaisia säätelytaitoja voi hukkua informaatiotulvaan tai lukemisesta voi tulla ”päätöntä” sivulta toiseen hyppelyä.

Kaikki edellä luetellut nettilukemisessa tarvittavat taidot sisältyvät monilukutaitoon.

Millaiset nettilukutaidot nuorilla keksimäärin on?

Kun pohditaan nettilukutaitoja, on hyvä tiedostaa, että lukemisella voi olla erilaisia tarkoituksia. Tarkoituksesta riippuu, millaisia taitoja tarvitaan. Lukemisen tavoitteena voi olla selvittää, millaisia elokuvia teattereissa esitetään ja minkä tarjolla olevista elokuvista haluaisi katsoa. Tällainen lukemisen tavoite on tarkoin rajattu ja selkeä.

Toisaalta esimerkiksi koulussa nettilukemisen tavoitteena voi olla jonkin monimutkaisen asian selvittäminen, kuten vaikka väestönkasvuun liittyvien ongelmien pohtiminen. Tällainen tavoite vaatii nettilukemisen eri osa-taitojen hyvää hallintaa.

Nuorten nettilukutaidot ovat todella vaihtelevia. Osa nuorista varsin taitavia nettilukijoita, kun taas osalla on vaikeuksia yhdellä tai useammalla nettilukemisen alueella. Taitavaksi nettilukijaksi kasvaminen voi jatkua koko elämän ajan – aina löytyy jotain kehitettävää. Myös teknologian kehittyminen ja toimintatapojen muutokset tuovat mukanaan uutta opittavaa.

Millaisia seurauksia heikoista nettilukutaidoista voi aiheutua?

Jos oppilaalla on heikot nettilukutaidot, hän ei pysty hyödyntämään internetiä oppimisessaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkittavista ilmiöistä voi jäädä varsin pinnallinen, hajanainen tai jopa väärä kuva.

Heikoista nettilukutaidoista voi olla negatiivisia taloudellisia, sosiaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä seurauksia. Jos lukijalla on heikot kriittisen lukemisen taidot hän voi tulla taloudellisesti hyväksikäytetyksi tai suostutelluksi ajattelemaan tai toimimaan tavalla, jota hän tarkemmin ajateltuaan ei hyväksyisi.  

Miksi nettilukutaidon opettaminen on tärkeää?

Lapset ja nuoret tarvitsevat hyvät nettilukutaidot pystyäkseen hyödyntämään netin tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Hyvät nettilukutaidot suojaavat heitä myös netin lieveilmiöiltä. Tutkiva nettilukeminen on olennaista myös tietointensiivisessä työssä ja uuden tiedon luomisessa.

Lisäksi monet kansalaisten tarvitsemat palvelut löytyvät netistä, kuten myös niihin liittyvä informaatio. Kaikki kansalaiset tarvitsevat hyviä valmiuksia toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Heikot nettilukemisen taidot voivat johtaa ”digitaaliseen syrjäytymiseen”.

Millaisia keinoja on opettaa nettilukutaitoa?

Niilo Mäki Instituutin julkaisemaan kirjaan ”Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana” on koottu erilaisia harjoitustehtäviä nettilukemisen ohjaamiseen. 
Ohessa on yksi esimerkkitehtävä kirjasta.

Nettilukemista voi opettaa esimerkiksi mallintamalla tehokkaita nettilukemisen toimintatapoja. Taitavampi lukija voi esimerkiksi ajatella ääneen arvioidessaan nettitekstien luotettavuutta ja samalla hän tulee näyttäneeksi, millaisiin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota ja mitä niistä voi päätellä.

Mielekkäiden, oppilaiden taitotasolle sopivien nettilukutehtävien laatiminen on olennainen osa opetusta. Nettilukutehtäviä voi vaiheistaa ja nettilukemista voi myös harjoitella avointa internetiä rajatummassa ympäristössä yksin tai yhdessä kaverin kanssa

Mitä kotona voidaan tehdä nettilukutaidon oppimiseksi?

Ole kiinnostunut, mitä lapsesi lukee netissä. Sopivan tilaisuuden tullen, keskustelkaa, voiko löydettyyn tietoon luottaa. Voit myös pyytää lastasi toimimaan ”tiedonhakueskperttinäsi” – anna hänelle pieniä hakutehtäviä ratkaistavaksi. Onnistumisen kokemukset tukevat lapsen pystyvyyden tunnetta nettilukijana ja edelleen taitojen kehittymistä. 

Tutustu julkaisuun KUMMI 18. Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana osoitteessa koju.nmi.fi