TYÖRAUHA KAIKILLE HANKE

TYÖRAUHAN PARANTAMINEN YLÄKOULUISSA

1. Hankkeen tausta

Häiriökäyttäytyminen on yläkouluissa hyvin tavallinen ongelma. Huolimatta ongelmien yleisyydestä ja laajuudesta, yläkoulujen käyttöön soveltuvia käyttäytymisen ohjaamisen menetelmiä ei juuri ole Suomessa olemassa. Tarve on erityisesti menetelmistä, joilla voidaan vaikuttaa koko luokan työskentelyyn siten, että huomio ei kohdistu erityisesti yksittäisiin oppilaisiin.
Keuruun yhteiskoulun yläkoulussa on kehitelty toimintamallia haasteellisten luokkien kanssa työskentelyyn. Mallin avulla on pyritty tukemaan hyvän oppimisilmapiirin syntymistä sekä vähentämään opettajan työrauhan ylläpitämiseen käyttämää aikaa. Toimintamallin toteuttamiseen ovat osallistuneet kaikki luokkaa opettavat aineenopettajat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Toimintamalli on yhdenmukainen kansainvälisissä tutkimuksissa hyviksi ja toimiviksi osoittautuneiden mallien kanssa ja se palkittiin Niilo Mäki Instituutin järjestämässä Hyvä Käytänne – kilpailussa parhaana innovatiivisena työkäytänteenä syksyllä 2010.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa tutkitaan Työrauha kaikille –mallin vaikuttavuutta, sovellettavuutta ja hyväksyttävyyttä erityyppisillä yläkouluilla. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat tukitoimien vaikutus oppilaiden työrauhaa häiritsevään käyttäytymiseen ja siitä aiheutuviin haittoihin sekä tukitoimien toteuttamisen vaikutus opettajan kokemaan pätevyyteen vaikuttaa oppilaiden ongelmakäyttäytymiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti levitettävä toimiva malli käyttäytymisen ja tarkkaavuuden ongelmien varhaiseen puuttumiseen.  Aiemmin tehdyn valmistelevan työn ja hankkeessa saatavan tiedon perusteella toimintamallin soveltamisesta kirjoitetaan opas yläkouluille. Oppaan verkkoversion löydät täältä.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeessa mukana olevat yläkoulut saavat maksutonta ohjausta ja koulutusta omilla kouluillaan mallin toteuttamiseen. Käytettävät tukitoimet pohjaavat sellaisiin koulun tukitoimiin, joiden vaikuttavuudesta on vankka tutkimusnäyttö. Tukitoimet toteutetaan osana normaalia yleisopetuksen toimintaa ja tehtyjen tukitoimien sovellettavuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan. Mukana olevien yläkoulujen opettajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjaajakoulutukseen, jonka tarkoituksena on kouluttaa kullekin koululle henkilö/ henkilöitä vastaamaan jatkossa toimintamallin toteuttamisesta uusien kohdeluokkien kanssa.

4. Hankkeen aikataulu

Hanke hanke toteutettiin vuoden 2011 aikana.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.
Keskeiset yhteistyökumppanit olivat Itä- ja Keski-Suomen tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkostot sekä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen erityispedagogiikan laitokset.

Lisätietoja antavat:
Vesa Närhi
PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
hankevastaava
Niilo Mäki Instituutti
vesa.narhi(at)nmi.fi

Satu Peitso
PsM, psykologi
hanketutkija
Niilo Mäki Instituutti
satu.peitso(at)nmi.fi
puh. 050-4432 380

Tiina Kiiski
KM, erityisopettaja
hankekouluttaja
Niilo Mäki Instituutti
tiina.kiiski(at)nmi.fi
puh. 045-1162 885