TOMERA – TOIMINNANOHJAUKSEN JA ITSESÄÄTELYN KEHITYKSEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

1. Hankkeen tausta

Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen pulmat vaikeuttavat oppimista sekä pahentavat muita oppimisvaikeuksia. Erityisesti matematiikan oppimisvaikeuksien ja luetunymmärtämisen vaikeuksien sekä tarkkaavuushäiriön yhteydessä ilmenee itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeuksia. Itsesäätelykyky ja siihen perustuvat toiminnanohjauksen taidot alkavat kehittyä varhaislapsuudessa, ja niiden kehitystä voidaan tukea päivähoitoiässä, mikäli vaikeudet tunnistetaan oikein ja ajoissa. Teorioiden mukaan itsesäätelykyvyn kehitys on yhteydessä lapsen kehittyviin kielellisiin taitoihin, hänen vuorovaikutussuhteidensa laatuun sekä ympäristön tarjoamaan ohjaukselliseen tukeen. Puutteet näissä tekijöissä ovat osaltaan selittämässä itsesäätelyssä havaittavia ongelmia. Aiheesta on kuitenkin varsin vähän tutkittua tietoa tai tutkimukseen perustuvia tukitoimia.

2. Tavoitteet ja tuotokset

TOMERA-hankkeen tavoitteena oli ymmärtää varhaisen kielenkehityksen vaikeuksien merkitystä myöhemmälle itsesäätelykyvylle sekä kehittää ja tutkia toimintamalleja, joilla voidaan tukea lapsia, joilla itsesäätelytaidot eivät ole kehittyneet ikätasoisesti. Lisäksi hankkeessa kehitettiin toimintamallia päivähoidon henkilökunnan tukemiseen. 

Hankkeen tuotoksena syntyi tieteellisiä julkaisuja sekä oppi- ja opasmateriaalia varhaiseen itsesäätelyn vaikeuteen liittyvien piirteiden tunnistamisesta sekä itsesäätelyn kehityksen ja henkilökunnan tukemisen menetelmistä päivähoidossa.

3. Sisältö ja osa-alueet

TOMERA-hanke jakautui kolmeen osa-alueeseen:

1) Varhainen kommunikaatio ja kielenkehitys sekä myöhempi itseseäätelykyky.
Tässä osa-hankkeessa tutkittiin aiemmin kerätyn ESIKKO-aineiston ja TOMERA-hankkeessa kerätyn uuden aineiston avulla, miten lapsen kielen ja kommunikaation kehitys alle 2-vuotiaana on yhteydessä lapsen kielellisten ja sosiaalisten taitojen sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehitykseen 5-vuotiaana. 

2) Itsesäätelytaitojen kehitystä tukevien toimintamallin kehittäminen ja tutkiminen. 
Tässä osa-hankkeessa kehitettiin ja tutkittiin konsultatiivisen toimintamallin ja käyttäytymispsykologisten tukitoimien sovittamista päiväkodin arkeen. Tukitoimilla päivähoidon henkilökunta voi tukea lapsen kykyä säädellä toimintaansa yleisten ohjeiden, sääntöjen ja tehtävävaatimusten mukaan. Käyttäytymispsykologisissa tukitoimissa korostuvat käyttäytymistä edeltävien tekijöiden ennakoiminen ja muokkaaminen sekä käyttäytymisestä seuraavan palautteen vahvistaminen. Toimintamallin tavoitteet ja sisällöt liittyvät ongelman määrittelyyn, havaintojen kokoamiseen ja niiden analysoimiseen sekä tukitoimisuunnitelman laatimiseen ja lopputuloksen arvioimiseen. 

3) Päivähoidon henkilökunnan jaksamista ja ammmatitaidon kehitystä tukevan toimintamallin kokeilu ja tutkiminen. 
Tässä osa-hankkeessa kehitettiin mallia koulutuksellisesta ja konsultatiivisesta ryhmästä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Ryhmässä työstetään ylivilkkauteen, uhmakkaaseen tai muuten vaikeasti hallittavaan käyttäytymiseen liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia sekä pyritään löytämään lapsen ohjaukseen keinoja, jotka pohjautuvat myönteiseen vuorovaikutuksen ja johdonmukaiseen ohjaamiseen. Ryhmän tavoitteet ja sisällöt tukevat työntekijän reflektoivaa työotetta ja toimintaympäristön muokkaamista lapsen tarpeita vastaavaksi.

4. Aikataulu

Hanke toteutettiin 1.1.2007 – 31.12.2010.
Hankkeen toiminta jatkuu ylijäämärahoituksen turvin vielä keväällä 2011.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Keskeiset yhteistyökumppanit olivat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Keski- ja Itä-Suomen Lapset ja perheet Kaste-hanke

6. Lisätietoja antaa

Osahankkeet 1 ja 3:
Tuija Aro
tuija.aro(at)nmi.fi
040 5017166

Osahanke 2:
Satu Peitso
satu.peitso(at)nmi.fi
050 4432380