TARKKAAVUUSONGELMAISTEN OPPILAIDEN TUKEMINEN ALAKOULUN YLEISOPETUKSESSA

1. Hankkeen tausta

Oppilaan käyttäytymisen ja tarkkaavuuden pulmat haittaavat hänen opiskeluaan. Nämä ongelmat tekevät myös opettamisesta ja käyttäytymisen hallinnasta on usein haastavaa ja koulun aikuisia kuormittavaa. Suomalaisen AD/HD hoitosuosituksen mukaan tarkkaavuusongelmissa ensisijaisia tukia ovat perheen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulunkäynnin tukemisessa tehokkaimmaksi lähestymistavaksi on havaittu suoraan oppimistilanteisiin vaikuttaminen. Nämä havainnot ovat perustana hankkeessa tukitoimien soveltamiselle ja tutkimiselle. Tukitoimissa keskitytään huomioimaan ja muuttamaan oppilaan käyttäytymistä sääteleviä ja ohjaavia tilannetekijöitä sekä oppilaalle hänen käyttäytymisestään annettua palautetta. Tällaiset menetelmät ovat tehokkaita ja niitä voidaan soveltaa kouluympäristössä. Kehittämishankkeen interventiokokeilu tarjoaa hankalasti käyttäytyvän ja tarkkaavuusongelmaisen oppilaan opettajille mahdollisuuden osallistua ohjattuun tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa luokassaan. 
Hanke kytkeytyy Itä-Suomen Kelpo-verkoston yhteisön kehittämistyöhön, jossa kehittämisverkosto tukee ja täydentää kunnissa tehtävää jo käynnistynyttä Kelpo-hanketyötä. Tieteellisen osaamisen kehittämistoimintaan tuo Joensuun yliopiston erityispedagogiikan yksikkö yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Kehittämishankkeen yhtenä komponenttina on mallintaa ja testata tutkimukseen perustuvia innovaatioita, joilla käyttäytymisestä ja tarkkaavuuden ongelmista aiheutuvia haittoja ennaltaehkäistään ja lievennetään mahdollisimman varhain.


2. Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa testataan tutkimukseen perustuvia keinoja, joilla käyttäytymisestä ja tarkkaavuuden ongelmista aiheutuvia haittoja ennaltaehkäistään ja lievennetään yleisopetuksessa. Hankkeessa koulutetaan ensiksi verkoston kokeiluun lähtevistä kouluista henkilöt tukitoimien suunnitteluun (yleensä erityisopettaja) ja toteuttamiseen (luokanopettaja). Käytettävät tukitoimet pohjaavat sellaisiin koulun tukitoimiin, joiden vaikuttavuudesta on vankka tutkimusnäyttö. Tukitoimet toteutetaan osana normaalia yleisopetuksen toimintaa ja tehtyjen tukitoimien sovellettavuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan. 
Keskeiset tutkimuskysymykset ovat tukitoimien vaikutus oppilaiden ongelmakäyttäytymiseen ja siitä aiheutuviin haittoihin sekä tukitoimien toteuttamisen vaikutus opettajan kokemaan pätevyyteen vaikuttaa oppilaiden ongelmakäyttäytymiseen. Menetelmän vaikuttavuutta arvioidaan kokeellisella tutkimusasetelmalla (koe- ja kontrolliryhmä –asetelma), jossa varsinaisen intervention jälkeen tehtävän loppumittauksen jälkeen myös kontrolliryhmälle annetaan sama interventio. Tuloksena on valtakunnallisesti levitettävä toimiva malli käyttäytymisen ja tarkkaavuuden ongelmien varhaiseen puuttumiseen.


3. Aikataulu

Hanke toteutettiin vuosina 2010-11.

4. Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.
Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Joensuun kaupungin hallinnoima Itä-Suomen kuntien KELPO-verkosto ja Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan laitos.

Lisätietoja antavat:
Projektin johtaja Vesa Närhi, PsT
s-posti: vesa.narhi(at)nmi.fi

Projektitutkija Satu Peitso, PsM
puh.: 050-4432 380
s-posti: satu.peitso(at)nmi.fi