PROKOULU

Koko koulun yhteistyöllä luodaan viihtyisä ja positiivista käyttäytymistä tukeva ympäristö
ProKoulu-tutkimuksen tausta

Systemaattinen arviointi-, tuki- ja palautejärjestelmä on tärkeä ongelmien ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen ja tukitoimien onnistumisen kannalta. Käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvien oppimistarpeiden arviointi ei ole ollut Suomen kouluissa systemaattista ja osa oppilaista, joilla on ollut käyttäytymisen ja tunne-elämänongelmia, ei ole saanut tarvitsemaansa tukea. Tämän lisäksi arviointi- ja puuttumiskeinot ovat olleet hyvin ongelmakeskeisiä. Toisaalta systemaattisia koko kouluun kohdistuvia toimintamalleja käyttäytymisen pulmiin puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn ei ole ollut saatavilla lukuun ottamatta kiusaamisen pulmiin kohdistuvaa KiVa Koulu -ohjelmaa. Koko koulun positiivisen käyttäytymisen tuen malleja (englanniksi school-wide positive behavior support) on käytetty 2000-luvulta lähtien tuhansissa kouluissa ympäri maailmaa. Kehittäminen on käynnistynyt alun perin Yhdysvalloissa ja myöhemmin toiminta on levinnyt muun muassa Norjaa, Alankomaihin ja Australiaan. Suomessa koko koulun positiivisen käyttäytymisen tuen kehittäminen aloitetiin Varkaudessa kolmessa eri koulussa. Oppilaiden toimintaa ja käyttäytymistä tuetaan asettamalla eri-ikäisille oppilaille soveltuvat koulun yhteiset positiiviset käyttäytymisen odotukset, joita opetetaan ja harjoitellaan koulun arkitoimintojen osana.

ProKoulun tavoitteet


ProKoulu (Positiivisesti ryhmässä oppien) -tutkimuksen tavoitteena on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen. Tutkimukseen perustuen luodaan koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi. ProKouluille tarjotaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja mm. työrauhaongelmiin ja käyttäytymisen pulmiin. Tutkimuksessa käytettäviä arviointivälineitä voidaan hyödyntää osana koulun omaa laatutyötä, opetussuunnitelmien uudistusta sekä oppilashuollon edistämistä.

Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee oppilaiden kehitystä kohti koulun kasvutavoitteita. Varhainen puuttuminen suunnitelmallisesti koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee.
ProKoulu -tutkimuksella selvitetään tarkemmin Suomeen sopivien koko koulun yhteisten menetelmien vaikuttavuutta. Koulutus ja materiaalit ovatProKouluille ilmaisia. Yhteensä tutkimuksessa on mukana noin sata vuosiluokkien 1–9 koulua. Koulut voivat hyödyntää tutkimus- ja arviointitietoa omassa kehittämistyössään.

ProKoulu-tutkimuksen aikataulu

ProKoulu-tutkimus toteutetaan vuosina 2013–2016. Vuosiluokkien 1–6 kouluissa ja yhtenäiskouluissa ProTutkimuksen tarjoama ProKoulu-ohjaaja tukee koko koulun toimintamallin kehittämistyötä. ProKoulu-tutkimuksen tarjoama koulujen ohjaustuki jatkuu vuoden 2016 loppuun. Vuosiluokkien 7–9 kouluissa on lukuvuonna 2013–14 toteutettu työrauha kaikille -toimintamallia oppituntien aikaisten työrauhaongelmien vähentämiseksi koulun opettajien valitsemissa opetusryhmissä.

ProKoulu-tutkimuksen yhteistyökumppanit


ProKoulu -tutkimus toteutetaan Niilo Mäki Instituutin ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös tutkimukseen osallistuvat kunnat ja yksittäiset koulut ja Jyväskylän yliopisto. ProKoulu -tutkimuksessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä muun muassa norjalaisten PALS -toimijoiden sekä yhdysvaltalaisten University of Wisconsin-Madisonin ja Wisconsinin osavaltion kouluissa toteutettavaa positiivisen käyttäytymisen tukea koordinoiva Wisconsinin PBIS -keskuksen kanssa.