OPPIMISVAIKEUDET AIKUISENA

Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: ennaltaehkäisevät ja suojaavat tekijät 

1. Hankkeen tausta

Oppimisvaikeudet voivat olla merkittävä riskitekijä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymiselle. Tutkimuksissa oppimisvaikeuksien on todettu olevan yhteydessä lyhentyneisiin koulutuspolkuihin siten, että nuoret, joilla on oppimisvaikeuksia lopettavat koulunkäynnin perusasteen jälkeen tai keskeyttävät toisen asteen opintonsa muita useammin. Tutkimukseen pohjautuva tieto siitä, mitä tekijöitä syrjäytymisen taustalla on, on kuitenkin vielä monin tavoin puutteellista. Oppimisvaikeuksien kehityskulun laajempi tutkiminen on tärkeää, jotta voitaisiin löytää yhä parempia keinoja tukea suotuisaa kehitystä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä koulutuksesta esimerkiksi koulutus- ja palvelujärjestelmiä kehittämällä. Pitkittäistutkimus, jossa seurataan henkilöitä, joilla on ollut oppimisvaikeuksia, tarjoaa parhaat lähtökohdat sekä lapsuuden tilanteen, kehityskulun että myöhemmän aikuiselämän tietojen tarkasteluun.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset


Hankkeen tavoitteena on tarkastella, miten lapsena havaitut oppimisvaikeudet vaikuttavat aikuisuudessa tutkimalla lapsena Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla oppimisvaikeustutkimuksissa käyneitä, nyt aikuisia henkilöitä. Lapsuuden tutkimuksissa henkilöillä on todettu erityinen oppimisvaikeus/oppimisvaikeuksia kuten lukivaikeus tai matematiikan oppimisvaikeus, tarkkaavuuden pulmia tai sosiaalisia ja tunne-elämän vaikeuksia. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on, löytyykö oppimisvaikeustaustaisten henkilöiden elämän varrelta mahdollisia tekijöitä, jotka suojaavat kielteiseltä kehitykseltä ja edesauttavat opintojen loppuunsaattamista ja työelämässä kiinni pysymistä. Tällaiset suojaavat tekijät voivat olla esimerkiksi kuntoutus- tai tukipalveluja, lähiympäristöltä (perhe, koulu, työnantajat ja työyhteisö) saatua tukea ja ymmärrystä, tai henkilön omia vahvuuksia ja keinoja selviytyä pulmatilanteista. Toisaalta se, ettei henkilöllä ole ollut useita päällekkäisiä oppimisvaikeuksia tai psykiatrisia ongelmia oppimisvaikeuden lisäksi voi suojata syrjäytymiskehitykseltä.

Hankkeen tuottama tieto suojaavista tekijöistä auttaa jatkossa suuntaamaan koulutus- ja palvelujärjestelmiä entistä paremmin lasten ja nuorten tarpeisiin ja kohdistamaan tukitoimia oikea-aikaisesti.


3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeessa tutkitaan

1)     lapsena oppimisvaikeustutkimuksissa käyneiden henkilöiden kouluttautumista, työllistymistä ja eri tukimuotojen käyttämistä rekisteritietojen pohjalta. Tarkoituksena on tuottaa ryhmätason tietoa siitä, miten tämä joukko on nuoruus- ja aikuisiässä sijoittunut elämässään.

2)     oppimisvaikeuksien jatkuvuutta lapsuudesta aikuisikään sekä sitä, miten henkilöt itse kokevat saaneensa tukea ja miten he arvioivat omia taitojaan ja piirteitään. Tämä osa seurantatutkimuksesta toteutetaan pyytämällä osaa tutkittavista haastatteluja, taitotestejä ja itsearviointeja sisältäviin tapaamisiin.

4.Hankkeen aikataulu

Hanke on alkanut vuoden 2014 alussa ja kestää vuoden 2016 loppuun asti.


5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Kela.

Yhteistyötä tehdään Jyväskylän yliopiston eri tutkimushankkeiden kanssa. Jyväskylän kaupungin perheneuvola, jonka alaisuudessa Lastentutkimusklinikka toimii, on myös keskeinen yhteistyökumppani.

6. Lisätietoja antaa

Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, sähköposti: akeloranta@nmi.fi

Tuija Aro, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, sähköposti: tuija.aro@nmi.fi